ADALINDA GASPARINI              PSICOANALISI E FAVOLE

FIABE ITALIANE ANTICHE, REGIONALI E ALLOGLOTTE

MARIA INTAULATA

SARDEGNA, GALLURESE
s.d.


MARIA INTAVOLATA

TRADUZIONE ITALIANA
2010Dici ch'éra un babbu e una mamma e una fiddóla.
Una di la muddéri ha dittu a lu maritu :
"Me 'maritu, éu ti docu chist'aneddu, palchì cand'éu molgu, vóddu chi tu ti piddi un'alta muddéri a la cali enghia bè a lu ditu l'anéddu chi éu abà ti rigalu".
Molta la muddéri, lu maritu battiu è andatu pal tutta la idda pal misurà chiss'anéddu ma a nisciunu inìa.
Tandu ha dittu a la fiddóla: "Te', misuratillu tu".
La fiddóla però no accunsintia.
Finalmenti fulzata da lu babbu è stata custrinta a misurasillu e comu difatti chi li intràa.
Tandu lu babbu ha dittu: "Tu séi me'muddéri".
Intésu chistu la fiddóla è andata unde la mastra e l'ha dittu: "Com'agghjiu a fà, la mastra méa, chi babbu mi 'ó a muddéri?"
La Mastra tandu li disi: "Fà una cosa, si ti 'ó a muddéri, t'hai a fa fà un vistiri di Luna".
Andat'è unde lu babbu: "Bàbbu, si vuléti a me, m'éti a fà un vistiri di Luna".
Iddu tandu s'è imbalcatu, e arricatu l'ha un vistiri di Luna. Candu lu babbu l'ha datu chistu istiri, la fiddóla è turrata a andàta è unde la mastra, e l'ha dittu:
"Com'agghiu a fà, la mastra méa, chi m 'ha arricatu lu istiri di Luna?"
"Abà, divilla chi t'arréchia un vistiri di Stelli".
La fiddóla, tandu è turrata unde lu babbu e dittu l'ha:
"Si vuléti a me pal muddéri, arrichetimi un vistiri di Stelli".
Tandu lu babbu s'è turratu a imbalcà e arricatu l'ha un vistiri di Stelli. Turrat'è la fiddóla unde la mastra, e, dapói d'aélli dittu ch'aia arricatu lu istiri di li Stelli, la mastra l'ha dittu torra:
"Divilla chi t'arréchia abà un vistiri di Soni".
Lu babbu s'è imbalcatu e arricatu l'ha lu istiri chi la fiddóla dummandàa. Chista è andata ancóra un'alta 'olta unde la mastra e l'ha dittu:
"Com'agghjiu a fà, la mastra méa, chi babbu m'ha arricatu lu istiri?"
La mastra l'ha rispostu:
"Abà, no agghjiu altu di fatti e di ditti; anda unde un mastru cascéri e fatti fà un vistiri di taula, e cun chistu anda puru chi tu déi incuntrà la to solti".
Si punisi lu 'istiri di taula e la poara cioana s'è incaminata finza a parà unde la casa di lu Re e dumandat'ha si l'allugghjiàani.
Da lu palazzu hani rispostu chi no v'aia lócu. Tandu chidda poara, come una dimmandona l'ha pricati come lu sóli d'allugghjialla alumancu undi culcaani li jaddini.
Aendila chici alluggiuta, a di notti si n'è isciuta e bucatusi lu istiri di la taula s'ha postu lu istiri di li Soni e alzat'è subbra un alburu chi v'éra in faccia a lu palazzu di lu Re e lu istiri cumincési a sunà.
Tutti chissi di la cussogghja currisini a palazzu riali e diciani:
"Maistà, chici so li soni?" -
Lu re rispundia: "No, chici non ci n'ha, manch'éu socu undi siani".
Tandu chidda cioana si n'è falata da l'alburu e vistutasi lu istiri di taula, si n'è turrata a intrà unde primma.
La séra in fattu ha fattu lu mattessi; turrati so a accudì a lu palazzu riali chi s'è turratu a pina'di jenti:
"Maistà, chici so li soni?" - iddi diciani e lu Re rispundia:
"Ancor'éu l'aggiu intési, ma no socu undi siani".
Tandu tutta la jenti si n'è andata scalminata palchi no sapiani und'érani chiddi soni. In chistu la mani lu Re ha saputu chi la camaréra si n'éra andata e no sapia undi; tandu ha dittu:
"Fètimi alzà chissa ch'è illu puddagghju".
Chista è alzata istuta però di taula, e la Raina attuldita li disi:
"Palchì no ti bóchi lu istiri di la taula?".
E chidda ha rispostu: "No mi lu possi bucà, chi socu fendi la mè pinitenzia".
Tandu la Ràina l'ha dittu:
"Comu ti chjiami tu?"
"Éu mi chjamu Maria Intaulata".
"Da chici in innanzi tu se' la nostra camaréra; adunca aendi mè fiddólu di palti dumani, priparali li cosi".
Idda l'ha appruntatu tuttu, però s'è isminticata di puni lu fuettu. Lu fiddólu di lu Re candu ha vistu chi li mancaa lu fuettu. Lu fiddólu di lu Re candu ha vistu chi li mancaa lu fuettu ha dittu a Maria Intaulata, camaréra riali:
"E lu fuettu?"
"Mill'agghju isminticatu" ha rispostu.
Tandu la camaréra è andata lestra e présu lu fuettu, l'ha puglitu a lu fuddólu di lu Re chi ghjà a cabaddu éra prontu a paltì a la festa.
Autu lu fuettu lu prinzipi n'ha datu un colpu a Maria Intaulata. Chista tandu è andata unde la Raina e dittu l'ha si la lassàa andà a chissa festa.
La Raina l'ha rispostu:
"No, Maria; éu no ti lassu andà, palchì ti pò vidé me'fiddólu e t'iss'attidiigghjia".
"Mi lassia andà, turraa a dì chidda, mi lassia andà chi no mi idi".
Tandu la muddéri di lu Re, videndi chi la camaréra n'éra assai inganata di pudè esse in chissa festa, l'ha lassata andà.
E Maria, bucàtusi lu istiri di la taula chi ci ha lampatu in una macchja postu s'ha lu istiri di li Stelli.
Illa festa lu fiddólu di lu Re subbitu si ni innammurési appena chi la idisi epresa l'ha a baddà cu iddu. Pricuntata l'ha vidè dundi éra e idda rispundisi:
"Di la idda di li fuetti".
Sendi baddendi l'ha datu un diamanti e dittu l'ha:
"No si n'andia no, chi ci nemu a andà insembi".
Idda invecci è stata pronta, e andata si n'è subbitu a punissu lui stiri di la taula. Cand'è arriata a la reggia, l'ha dittu la Raina:
"Vistu t'ha lu me'fiddólu?"
"No, no m'ha vistu, no" ha rispostu la camaréra.
In chistu è arriatu lu fiddólu di lu Re; dittu l'ha Maria Intaulata:
"Bona festa ha autu, lu patronu?"
Lu fiddólu di lu Re ha dittu tandu:
"Emmu, agghju autu bona festa, ma pa no vidè a te, maria Intaulata, vi n'aia una di cioana...".
A chi a pochi dì è vinuta un'alta festa; ditt'ha la patrona:
"Maria Intarlata appronta li cosi a me'fiddólu ch'ha d'andà a la festa".
Appruntatu l'ha tuttu, ma però Maria ha lassatu di dalli la bridda.
Candu lu prinzipi s'è postu a càaddu e vidisi chi li mancaa la bridda:
"Maria, disi, e la bridda?"
L'Intaulata ha rispostu:
"Ah! chi mi n'éru sminticata!" e currita è andata a piddalla e lu fiddólu di lu Re si n'é andatu a la festa.
Maria subitu pronta è andata unde la Raina e dittu l'ha si la lassàa andà ancóra a chista festa.
La Raina prima no vulia pal paura di idélla lu fiddólu, ma a l'ultimu, dapói di tanti pregadurìi, l'ha datu la lizenzia d'andà.
Cuntenta, tandu, Maria è andata a chidda macchjia undi si istia e si spuddàa di lu istiri di la taula pa punissi lu 'istiri di la Luna e cussì acconcia è andata a la festa.
Appena chi l'ha vista lu fiddólu di lu Re, si n'è innamuratu, e curritu und'éra idda e invitata l'ha a baddà. Cand'érani illu méddu baddà, lu prinzipi l'ha datu un altu diamanti e pói l'ha dittu:
"Di ca vidda è Vostè?"
La camaréra rispundisi:
"Di la idda di li bridda".
Tandu lu prinzipi l'ha dittu di no andassini, palchì la dia accumpagnà iddu. Ma Maria Intaulata senza chi mancu lu fiddólu di lu Re si n'avvidessia, si n'è turrata a lu palazzu riali.
Pocu dapói è vinutu ancóra lu fiddólu di lu Re. La camaréra è subitamenti accudita, e l'ha dumandatu siddu aia passatu bona festa.
"Buonissima, ha rispostu lu fiddólu di lu Re, pa no vidè a te, vi n'aia una..."
Vinuta poi un'alta festa, la camaréra stési cumandata d'appruntà tuttu a lu fiddólu di lu Re; chista olta s'è sminticata di punì li sproni.
Lu fiddólu di lu Re è andatu a la festa, e chici vidi una femina vistuta cu li istiri di li Soni. La invita a baddà e di dà torra un diamanti; pricunntata l'ha pói di ca vidda éra, rispundisi:
"Di la 'idda di li sproni".
Dice che c'erano un babbo e una mamma e una figliola.
Un giorno la moglie ha detto al marito:
- Marito mio, io ti dono quest'anello, perché quando muoio voglio che tu ripigli una moglie alla quale vada bene l'anello che io oggi ti regalo.
Morta la moglie, il marito vedovo è andato per tutta l'isola per provare quest'anello, ma non andava bene a nessuna.
Allora ha detto alla figliola:
- Tieni, misuratelo te.
La figliola però non acconsentiva.
Finalmente forzata dal babbo è costretta a misurarselo e difatti le è entrato a pennello.
Allora il babbo ha detto:
- Mia moglie sei tu.
Sentito questo la figliola è andata dalla maestra e le ha detto:
- Come ho da fare, la mia maestra, che babbo mi vuole sposare?
La maestra allora le dice:
- Fa' una cosa, se ti vuole sposare, un vestito di luna ti deve fare.
Andata è dal babbo:
- Babbo, se me volete sposare, un vestito di luna m'avete da fare.
Allora quello si è imbarcato, e le ha portato un vestito di luna. Quando il babbo le ha dato questo vestito, la figliola è tornata dalla maestra, e le ha detto:
- Come ho da fare, la mia maestra, che m'ha portato il vestito di luna?
- Ora, digli che ti porti un vestito di stelle.
La figliola allora è tornata dal babbo e detto gli ha:
- Babbo, se me volete sposare, un vestito di stelle m'avete da fare.
Allora il babbo è tornato a imbarcarsi e le ha portato un vestito di stelle.
La figliola è tornata dalla mestra, e dopo che le ha detto che le ha portato il vestito di stelle, la maestra le ha detto ancora:
- Digli che ti porti ora un vestito di suoni.
Il babbo si è imbarcato e portato le ha il vestito che la figliola domandava.
Questa ancora una volta è andata dalla maestra e le ha detto:
- Come ho da fare, la mia maestra, che babbo mi ha portato il vestito?
- Ora, non c'è altro da fare e da dire, va' da un maestro falegname e fatti fare un vestito di tavola, e con questo va' pure che tu devi incontrare la tua sorte.
Indossò il vestito di tavola e la povera ragazza si mise a camminare fino ad arrivare alla casa del re e ha domandato se l'alloggiavano.
Dal palazzo hanno risposto che di posto non ce n'era. Tanto quella poverina, come un'accattona, li ha pregati [come lu sóli] d'alloggiarla almeno dove razzolano le galline.
Quelli l'hanno alloggiata, e poi di notte lei è uscita, si è levata il vestito di tavola e dopo aver indossato il vestito di suoni è salita su un albero che si trovava di fronte al palazzo del re: il vestito ha cominciato a suonare.
Tutti quelli che vivevano intorno alla reggia accorrevano al palazzo reale e dicevano:
- Maestà, questi suoni vengono di qua?
Il re rispondeva:
- No, qui non ce n'è, nemmen'io so da dove vengano.
Allora la giovane scese dall'albero e dopo aver indossato il vestito di tavola, tornò a chiudersi dov'era prima.
La sera dopo fece la stessa cosa, di nuovo tutti accorrevano al palazzo reale che si è tornato a riempire di gente:
- Maestà, questi suoni vengono di qua? - dicevano quelli, e il re rispondeva:
- Anch'io li ho sentiti, ma non so da dove vengano.
Allora tutta la gente se n'è andata spaventata perché non sapevano da dove venivano quei suoni. Nel giorno sequente il re seppe che la cameriera se n'era andata e non si sapeva dove; allora ha disse:
- Fatemi venire su quella che è nel pollaio.
Quella obbedì, ma si presentò vestita di tavola, e la regina sbalordita le disse:
- Perché non ti levi il vestito di tavola?
E lei ha risposto:
- Non me lo posso levare, perché sto facendo la mia penitenza.
Allora la regina ha detto:
- Come ti chiami tu?
- Io mi chiamo Maria Intavolata.
- D'ora in avanti tu sei la nostra cameriera; quindi avendo mio figlio da partire domani, preparagli le cose.
Lei gli ha preparato tutto, però si dimenticò di mettere il frustino. Il figliolo del re quando vide che mancava il frustino disse a Maria Intavolata, cameriera reale:
- E il frustino?
- Me lo son dimenticato, - rispose.
E poi la cameriera reale lesta lesta andò, prese il frustino e lo diede al figliolo del re che era già a cavallo pronto a partire per la festa.
Avuto il frustino il principe diede una frustata a Maria Intavolata. Ma lei andò dalla regina e le chiese il permesso di andare a questa festa.
La regina le rispose:
- No, Maria; io non ti lascio andare, perché ti può vedere mio figlio e andrebbe su tutte le furie.
- Lasciatemi andare, - tornò a dire quella, - lasciatemi andare che non mi faccio vedere.
Allora la moglie del Re, vedendo che la cameriera era tanto invogliata di essere a questa festa, l'ha lasciata andare.
E Maria, spogliatasi della veste di tavola che lasciò in un cespuglio ,indossò il vestito di stelle.
A quella festa il figliolo del re subito si innamorò quando la vide e la portò a ballare con sé. Le domandò anche di dov'era, e lei rispose:
- Del paese di Frustino.
Mentre ballavano le diede un diamante e le disse:
- Non te ne andare, no, che dobbiamo andarcene insieme.
Lei invece svelta svelta fuggì e corse a mettersi il vestito di tavola, e poi andò dalla regina, che le chiese:
- Ti ha visto il mio figliolo?
- No, non m'ha visto, no, - rispose Maria cameriera reale.
In quel mentre arrivò il figliolo del re, e Maria Intavolata gli disse:
- Ti è piaciuta la festa, padrone?
Il figliolo del re allora rispose:
- Eccome, mi è piaciuta la festa, ma perché non ho visto te, Maria Intavolata, ce n'era una di ragazze...
Di lì a pochi giorni c'era un'altra festa; la padrona disse:
- Maria Intavolata prepara le cose al mio figliolo che ha da andare alla festa.
Tutto gli preparò, ma però Maria non gli diede le briglie.
Quando il principe è montato a cavallo e ha visto che gli mancavano le briglie:
- Maria, - disse, - e le briglie?
L'Intavolata rispose:
- Ah! ma me n'ero dimenticata! - ed è corsa a prenderle e il figliolo del re se ne andò.
Maria subito pronta andò dalla regina e le disse se la lasciava andare anche a questa festa.
La regina prima non voleva per paura che il figliolo la vedesse, ma alla fine, dopo tante preghiere, le diede il permesso di andarci.
Contenta, allora, Maria andò a quel cespuglio dove si vestiva e si spogliava del vestito di tavola per mettersi il vestito di luna e così ben abbigliata andò alla festa.
Appena l'ha vista il figliolo del re se ne innamorò ancora di più, e corse da lei e la invitò a ballare. Quand'erano in mezzo al ballo, il principe le diede un altro diamante e poi le disse:
- Di che paese è vossia?
La cameriera rispose:
- Del paese di Briglia.
Allora il principe le disse che non doveva andarsene, perché la doveva accompagnare lui.
Ma Maria Intavolata senza che nemmeno il figliolo del re se ne avvedesse, se ne tornò al palazzo reale.
Poco dopo venne anche il figliolo del re. La cameriera andò subito da lui e gli chiese se gli era piaciuta la festa.
- Moltissimo, - ha risposto il figliolo del re, - perché non ho visto te, ce n'era una...
Venuta poi un'altra festa, alla cameriera fu ordinato di preparare tutto al figliolo del re; questa volta si dimenticò di mettere gli sproni.
Il figliolo del re andò alla festa, dove vide una bellissima fanciulla con un vestito tutto di suoni. La invitò a ballare e le diede un altro diamante; e poi, quando le domandò di che paese era, sentì questa riposta:
- Del paese di Sproni.

Chista femina éra Maria Intaulata, chi spuddatisi di lu istiri di la taula, s'aia istutu chiddu di li Soni.
Lu fiddólu di lu re nu pudendi cunnisci chisti femini, si piddèsi tanta chiméra e afflizioni chi caschési malatu. Aendi lu Re chjiamatu prufissori di midicina pal dilli cosa busugnàa a lu fiddóli pal sanà, chisti l'hani rispostu chi chissa di lu fiddólu éra malatia d'amóri, e no si pudia sanà.
Una di Maria Intaulata prichèsi la Raina di lassà mittì a idda la minestra, palchì mai ni ulia magnà. La Raina li disi:
"Candu da me no ni ò e da te chi sarà?"
"Próia a vidè, turraa a dì Maria, próia a vidè!"
Aendi accunsintutu la Raina, Maria ha présu la minestra e intrata und'éra lu fiddólu di lu Re malatu, postu ha un diamanti illa minestra e data vi l'ha. Dapoi di tanti insistenzi e prigadurìì riscisi a fannilli magnà un beddu pocu.
Lu fiddólu di lu Re ha volutu chi ni li fessi altu di minestra.
Maria Intaulata s'ha présu torra un altu pocu di minestra e postu l'ha torra un altu diamanti.
Candu lu fiddólu di lu Re s'è avvistu chi chiddi femini pa li quali iddu éra cascatu malatu non érani che una sóla e chista éra Maria Intaulata, pisatusinni da lu lettu d'un saltu e presa la sciabula l'ha fiaccatu cun chista lu istiri di la taula e cumparisi tandu non più la Maria Intaulata ma si chidda chi iddu aua istu illi festi. Ditta l'ha a li parenti e l'ha ispusata.
Chissu ch'è statu un beddu trattamenti, v'era dugna bè di Déu, ma a me ani datu solu un fiascu di chjiusoni e culiri di inu.
Questa fanciulla era Maria Intavolata, che spogliatasi del vestito di tavola, aveva indossato la veste di suoni.
Il figliolo del re non potendo conoscere questa femmina, ci perse il capo e per il tanto soffrire cadde ammalato. Avendo il re chiamato professori di medicina per farsi dire cosa bisognava fare al figliolo per farlo guarire, gli risposero che questa del figliolo era malattia d'amore, e non si poteva guarire.
Un giorno Maria Intavolata pregò la regina di lasciare fare a lei la minestra, perché il principe non voleva mai mangiare. La regina le disse:
- Quando della mia non ne vuole, nella tua che mai ci sarà?
- Proviamo a vedere, - disse ancora Maria, - proviamo a vedere!
Avendo la regina acconsentito, Maria prese la minestra ed entrò dove si trovava il figlio de re malato, ma aveva messo un diamante nella minestra e gliela diede. Dopo tante insistenze e tante preghiere riuscì a fargliene mangiare un bel po'. Il figliolo del re volle che gli facesse dell'altra minestra.
Maria Intavolata prese ancora un altro po' di minestra e ci mise un altro diamante.
Quando il figliolo del re si accorse che quella femmina per la quale lui era caduto ammalato era sempre la stessa, e che era Maria Intavolata, alzatosi da letto con un balzo e presa la sciabola l'ha infilò nel vestito di tavola e apparve allora non più la Maria Intavolata, ma quella che lui aveva visto alle feste. Lo disse ai genitori e la sposò.

C'è stato allora un bel ricevimento,
c'era ogni ben di Dio,
ma a me han dato soltanto
di maccheroni un fiasco
e di vino un setaccio.

___________________________________________
TESTO

"La Beltula"; Direttore Responsabile: Tonio Biosa; Direttore Redazionale: Nicola Deriu. Online:
© http://www.labeltula.it/f_dett.php?id_cont=153; consultato l'11 giugno 2012. Sito non più esistente il 25 aprile 2024.

Nella pagina indicata non figurano riferimenti né alla data né al luogo in cui è stata raccolta questa di Pelle d'Asino gallurese, strettamente apparentata con la molisana Maria di Legna. Per il finale con l'azione decisa del principe che ritrova la salute e il modo di far uscire Maria dalla sua pelle legnosa, vedi nel Cunto de li cunti l'Orsa di Basile, dove il principe impedisce finalmente alla protagonista  Preziosa di tornare nella pelle dell'orsa.

Per una versione campidanese, vedi:
Enna, Francesco, Sos contos de foghile. 2 voll. Vol. 1: Racconti e fiabe.Contos e Contascias; vol. 2: Racconti e leggende. Contos e Paristorias; Genova: Fratelli Frilli Editori, 2004; vol. 1;  pp. 122-131; raccontata da Amalia Santa Cruz, di Cagliari


TRADUZIONE © Adalinda Gasparini 2010.

___________________________________________

IMMAGINE Kay Nielsen, The Twelve Dancing Princesses from In Powder and Crinoline. London: Hodder & Stoughton 1913.
https://blogs.slv.vic.gov.au/our-stories/illustrated-childrens-books-kay-nielsen-1886-1957/; consultato il 25 aprile 2024.
___________________________________________
NOTE

Finalmenti fulzata da lu babbu è stata custrinta a misurasillu e comu difatti chi li intràa.

Il motivo dell'anello è lo stesso dell'Orsa: nel rito del fidanzamento e del matrimonio l'anello rappresenta l'unione.

La veste che nasconde la bellezza


La forma ferina che nasconde la protagonista, sia d'asino, sia d'orsa, qui e nella fiaba molisana è sostituita da una veste di legno. La geometria topologica che governa la fiaba consente di fare un vestito di legno, che si può indossare e togliere. Una veste di legno rimanda alla cassa da morto, e la condizione di occultamento della protagonista è paragonabile al sonno simile alla morte delle Belle Addormentate e all'oscurità coperta di cenere o sporco delle Cenerentole. Per una lettura del tema fiabesco dell'occultamento, vedi, di A. Gasparini 1999: La luna nella cenere. Analisi del grande sogno di Cenerentola, Pelle d'asino, Cordelia.

Intarlata

Intarlata: sic. Probabilmente un lapsus: una tavola di legno può ben essere intarlata.
Qui come in tutti i testi di questa raccolta si è riprodotta scrupolosamente la scrittura originaria, incluse le sviste tipografiche.


"No mi lu possi bucà, chi socu fendi la mè pinitenzia".
La bellezza nascosta - vedi in questa pagina  La veste che nasconde la bellezza - segue alla condizione incestuosa col padre, che nel racconto manifesto appare come il solo responsabile - tanto che M. R. E. Cox lo classificherà come padre snaturato (Unnatural Father). Il contenuto latente, al quale la fiaba permette di emergere senza i rischi di un discorso esplicito, rappresenta il desiderio del soggetto, l'attante protagonista con la quale si identifica il lettore, di essere scelta come sposa dal padre al posto della madre. Allo stesso tempo l'identificazione con la madre eliminata spinge a occupare il suo posto, ma contemporaneamente costringe la protagonista a fuggire. Gli abiti meravigliosi che si chiedono al padre indicano il gioco di seduzione, e di fatto saranno gli strumenti, simbolo di una splendente identità femminile, per sedurre il principe.
La madre innesca col dono dell'anello la stessa identificazione che porta a desiderare di occupare il suo posto accanto al padre, e allo stesso tempo la imprigionerebbe.
Nelle fiabe l'amore incestuoso del padre porta alla figlia una dotazione di abiti meravigliosi grazie ai quali la figlia farà innamorare il principe straniero; mentre la confusione fra lei e la madre morta vale come un'identificazione che andrà a comporre la ricchezza femminile della protagonista.
Le vicende incestuose di Maria hanno espressione ed elaborazione nel suo servizio 'sporco', nel pollaio, nel suo aspetto disgustoso, analogo alla cenere di Cenerentola: tempo di elaborazione del lutto e della colpa costituiti dall'incesto.
Non comune è il racconto che sappia dire come si possa e/o si debba transitare nella relazione edipica e come si debba, e si possa, uscirne, mentre è frequente il racconto di come la vicenda edipica abbia un esito tragico.
Come la Maria di legna molisana, Maria intavolata vuole essere riconosciuta dal principe nella sua natura che comprende il legame con la madre, ricostituito nel tempo passato presso la sua corte servendo nel pollaio nascosta dalla veste di legno. La veste di legno significa il lutto - la bara è una veste di legno per il corpo - e rimanda al materno perché la sua materia è naturale. In spagnolo legno si dice madera.

"Candu da me no ni ò e da te chi sarà?"
Si può cogliere uno scambio molto pregnante in questo scambio fra Maria Intavolata e la regina madre, che non capisce cosa possa cercare il figlio dalla guardiana dei polli che non può trovare in lei. La risposta di Maria apre al futuro, senza perder tempo a rispondere alla regina, che pur essendo pronta ad aiutare il figlio malato d'amore si chiede cosa mai cerchi che lei, la madre, non potrebbe dargli.
 © Adalinda Gasparini
Online dal 10 gennaio 2003
Ultima revisione 25 aprile 2024