HOME PAGE
FAVOLE PUBBLICAZIONI
INCONTRI BIBLIOSITOGRAFIA SCUOLA
CV
E-MAIL
ADALINDA GASPARINI              PSICOANALISI E FAVOLE


DAS MDCHEN MIT DEM STERN DJEVOIKA SA ZVJEZDOM LA RAGAZZA CON LA STELLA
SERBO-CROATO SLAVO-MOLISANO ITALIANO
Jnu vt bȉa jna tt jȉmae ńovu cr o npt ka ju čine mȅst svȅ hȉ - nića vȅć. Jȅna dn tȁric je-p dȍl n-dn, a na čȅļad, ka nhdae, pta: "Lȉpa čȅļad, stavȉdli mj tȁrić? - Pȍuj vȅće dȍl, ka ga nhda. Je pȍla vȅća dȍl, a je nȁl jȅna vȅliki prtn, pa je ptal: Lpa na o lpi ļd, kȍ nȍsi
tte mj tarić? Su rspunil na čȅļad: de j! sȁ mȁmo ti-vŕnit trić, mȁ mȁ zakupat tȕna ȍvu hȉ. Ȍva dvjk je-vȁzela mȅtl, je pmela hȉ. Jpa
činu: Sȁ mȁ sfrdzat pȍsteļ!", a na jekomdal pusteļ. Ȍva en su rȅkl:
Ȍva-ti tric! sȁ, kȁd jzje vȁn portn, bŕni-sa zgr; je sa bŕnila zgr, a je pȁl na-zvzd d-zlt na čl, a ȍva dvjk sftl, a je pȍla dȍm. Čini tt: J!
kka sičla ka ti je dȍla zvzd na čel? Ȍna divjk je-povdala fȁt kȁka je-blo, ka je p taric ntra ȍni plac. Čn ȍva tt: Nma mȅst vȅč hȉu, mȁ mst mja cr. Ȍva-ti tric! sȁ, kȁd jzje vȁn portn, bŕni-sa zgr; je sa bŕnila zgr, a je pȁl na-zvzd d-zlt na čl, a ȍva dvjk sftl, a je pȍla dȍm. Čini tt: J! kka sičla ka ti je dȍla zvzd na čel? Ȍna divjk je-povdala fȁt kȁka je-blo, ka je p taric ntra ȍni plac. Čn ȍva tt: Nma mȅst vȅč hȉu, mȁ mst mja cr.
Pȍla je ńova cr, je pȍmela hȉ, a je htila n pot ȍvi trić. Gr dl: Grbe ldi o grbe n, sta-vȉdil muj trić?- Pȍj vȅća dȍl, ka nhda. - Je pȍla n-vi pālac tȉs, tr je ptal: Grbe ļde o grbe n, tte-je mj tric? Činu ne n: de j tvuj trić; sȁ mȁ koupat t hȉ; je vȁzela cpn, je zbrdlal hȉ. - Sȁ mȁ rzbit tna t zdȉl; je hi rzbil. - Sȁ mȁ sfrdzat t lindzn nȁ-posteļ; je pȍla a je hi sfrdzal. Pȁ su rȅkli: Ȍvo-ti trić? sȁ, kȁ zje vn, bŕni-sa zgr;; kāka sa-bŕnila zgr, je pȁla načeala do tvar. Gvorae mȁter: tkvaj!, - vȅće tkva, vȅće rst; tr dȍkle je-mbral, svȅ n je dŕal.
Jednpūt bjȅe jdna tȅtka i ȉmāe svju kćer i nećakińu, kjū čińae msti svȅ kȕcu nȉta vȉe. Jdan dn kić (joj) je pao dȍle n dno, a nu čȅlad, tȍ nlaae, ptāe: ptāe: Lȉjepā čȅladi, jste li vȉdjeli mj kić? Pđi vȉe dȍle, jȅr će ga nći. Pla je vȉe dȍle i nla jdna vȅlikā vrta, p je ptala: Lȉjepā ȅno i lȉjepi čȍvječe, kȍ nȍsī vdje mj kić? Odgovrila su nā čȅlad; vdje je! sȁd ćemo ti vrtiti kić, ȁli ȉmāraskpati svȕ vū kȕcu. va djvōjka je ȕzēla mȅtlu, pomla je kȕcu. Ȍpt gvorē: Sȁd trȅbā da rȁzbijē sve t zdjȅle, jȅr bjȅhu nčiste. va djvojka ih je ȍprāla; pk ȍpēt su rkli: Sȁd trȅbā da rzderē psteļu!, a  na  je  načinila psteļu. vē ene su rkle: Ȅvo ti ksić! sȁd, kȁd zāđe izvan vrtā, obŕn se ȕzgore; obŕnula se je ȕzgore, a pȁla je jdna zvijzda ȍd zlāta na čelo, a va djvōjka svijtļāe, tȅ je pla dȍma. Gvorī tȅtka: Jj! kȁko si učinila dȁ ti je dla zvijzda na čelo? na djvōjka je pripvjedila stvr kȁko je bla, da je pao kblić u nu plaču. Gvorī va tȅtka: Nmā vȉe msti kȕcu, mće je mja kć.
Pla je ńna kć, pomla je kȕcu i bcila je nȁvlā vī kić. Ȉdē dȍle: Grȗbī ļȗdi i grȗb ȅne, jste li vȉdjeli mj kić? Pđi vȉe dȍle, jȅr će (ga) nći. Pla je u vu plaču ȉstū, tȅ je ptala: Grūbī ļdi i grbē ene, jȅ li t mj kić? Gvorē nē ene: vdje je tvj kić; sȁd trȅba da kȍpā t kȕcu; ȕzēla je mtiku, ispremijala je kȕcu. Sȁd trbā da rāzbijē svȅ t zdjȅle; rzbila ih je. Sȁd trȅbā da rzderē t pńavu na psteļi; pla je tȅ ih je rāzdřla. Pk su rkli: vo ti kić! sȁd, kȁd izāđe vȁn, obŕni se ȕzgore!; kȁko se je obŕnula ȕzgore, pȁo je jdan d od tvara (ńoj na čelo). Gvorāe mȁti: Podrzūj!, tȍ vȉe podrzȉvāe, tȍ vie rstijae, te dȍkle je ȕmȓla, svȅ je nō dŕala.
Cera una volta una matrigna e aveva una figlia e una figliastra a cui faceva sempre spazzare la casa nientaltro. Un giorno il corbello and gi in fondo e alla gente che trovava (lei) chiedeva:
Bella gente, avete visto il mio corbello?
Va pi gi che lo trovi.
And pi gi e trov un grande portone e chiese:
Bella donna e belluomo, chi sa se sta l il mio corbello?
Rispose quella gente:
qui! Ora ti ridaremo il corbello, ma devi spazzare tutta questa casa.
La ragazza prese la scopa, spazz la casa. Fanno di nuovo:
Ora devi rompere tutte queste stoviglie, che erano sporche.
La ragazza le lav; poi dissero di nuovo:
Ora devi strappare il letto!
E lei mise in ordine il letto. Queste donne dissero:
Eccoti il corbello! ora, quando esci fuori dal portone, voltati in alto.
Si volt in alto e cadde una stella doro sulla fronte e la ragazza splendeva e and a casa. Fa la matrigna:
Ahim! come hai fatto che ti venuta una stella sulla fronte?
Quella ragazza raccont il fatto come era stato che il corbello era andato dentro quel palazzo. Fa la matrigna: Non devi pi spazzare la casa, deve spazzare mia figlia.
And sua figlia, spazz la casa e gett il corbello apposta. Va gi:
Brutti uomini e brutte donne, avete visto il mio corbello?
Va pi gi, che trovi.
And a quello stesso palazzo e chiese:
Brutti uomini e brutte donne, qui il mio corbello?
Fanno quelle donne:
Il tuo corbello qui; ora devi zappare codesta casa.
Prese la zappa, demol la casa.
Ora devi rompere tutte queste stoviglie.
Le ruppe.
Ora devi strappare queste lenzuola sul letto.
And e le strapp. Poi dissero:
Eccoti il corbello! ora come esci fuori voltati in alto!
Come si volt su, le cadde un pene di asino. Diceva la madre:
Taglia!
Pi tagliava, pi cresceva, e finch non mor quello lo tenne sempre.


Jednpūt bjȅe jdna tȅtka i ȉmāe svju kćer i nećakińu, kjū čińae msti svȅ kȕcu


___________________________________________
TESTO

La favola slavo-molisana (al centro) fu raccolta da Milan Reetar, che la pubblic insieme alla versione serbo-croata (a sinistra) in Die Serbokroatischen Kolonien Sditaliens; Wien: Alfred Hlder, 1911.
I testi sono riprodotti in: Le colonie serbocroate nell'Italia meridionale, traduzione italiana, prefazione, note, bibliografia a cura di Walter Breu e Monica Gardenghi; Campobasso: Amministrazione Provinciale, 1997. Versione elettronica: Walter Breu, 2001. https://www.uni-konstanz.de/FuF/Philo/Sprachwiss/slavistik/acqua/Resetar_Libro_completo1.pdf; consultato il 24/05/2021. Pp. 165167.
 
Introducendo la sezione I. Racconti e favole,
Milan Reetar osservava che i racconti dovevano essere di origine italiana e indicava la sua fonte: "Registrai i nn. 1-7 dalla voce di Concetta Di Paola, un'italiana nata nel 1861 a Casacalenda (provincia di Campobasso) che per, abbandonata dai genitori, giunse da bambina piccola a San Felice e poi ad Acquaviva, dove si slavizz completamente e pi tardi si spos. Apprese questi racconti da un'anziana di Acquaviva e naturalmente io lo registrai tali e quali li udii. [La storia qui riportata la quinta di queste sette storie]. (in Walter Breu, op. cit.; p. 147)

Vedi anche: Mauro Gioielli, Fiabe, leggende e racconti popolari del Sannio; Isernia: Cosmo Iannone Editore 1993. La fiaba alla p. 556 in serbo-croato e alla p. 557 in slavo-molisano. Il corbellino, versione italiana di questo testo rielaborata dall'Autore, alle pp. 84-86.
___________________________________________
TRADUZIONE Adalinda Gasparini 2010. Adattamento dalla traduzione a cura di Walter Breu e Monica Gardenghi, cit.
___________________________________________

IMMAGINE Arthur Rackham, da: C. S. Evans, Arthur Rackham, Cinderella. London: William Heinemann, 1919.
Fonte: http://artpassions.wordpress.com/page/2/; consultato il 24 ottobre 2011.


___________________________________________
NOTA


Si tratta di una versione breve del tipo molto diffuso della bella e della brutta, presente in questa antologia nella versione toscana de La bella Caterina o la novella de' gatti, nella quale la bella e buona viene premiata dalle fate con una stella in fronte, mentre alla brutta e cattiva tocca una coda d'asino ricrescente, che nella versione slavo.molisana lascia direttamente il posto all'organo simbolizzato.Adalinda Gasparini
pagina online dal 10 gennaio 2012
ultima modifica: 27 giugno 2021