ADALINDA GASPARINI              PSICOANALISI E FAVOLE

FIABE ITALIANE ANTICHE, REGIONALI E ALLOGLOTTE

DAS MDCHEN MIT DEM STERN

SERBO-CROATO

DJEVOIKA SA ZVJEZDOM
 

SLAVO-MOLISANO
LA RAGAZZA CON LA STELLA

TRADUZIONE ITALIANA


Jnu vt bȉa jna tt jȉmae ńovu cr o npt ka ju čine mȅst svȅ hȉ, nića vȅć. Jȅna dn tȁric je-p dȍl n-dn, a na čȅļad, ka nhdae, pta:
- L
ȉpa čȅļad, stavȉdli mj tȁrić? - Pȍuj vȅće dȍl, ka ga nhda. Je pȍla vȅća dȍl, a je nȁl jȅna vȅliki prtn, pa je ptal: Lpa na o lpi ļd, kȍ nȍsi tte mj tarić?
Jednpūt bjȅe jdna tȅtka i ȉmāe svju kćer i nećakińu, kjū čińae msti svȅ kȕcu, nȉta vȉe. Jdan dn kić (joj) je pao dȍle n dno, a nu čȅlad, tȍ nlaae, ptāe: ptāe:
-
Lȉjepā čȅladi, jste li vȉdjeli mj kić? Pđi vȉe dȍle, jȅr će ga nći. Pla je vȉe dȍle i nla jdna vȅlikā vrta, p je ptala: Lȉjepā ȅno i lȉjepi čȍvječe, kȍ nȍsī vdje mj kić?
Cera una volta una matrigna e aveva una figlia e una figliastra a cui faceva sempre spazzare la casa nientaltro. Un giorno il corbello and gi in fondo e alla gente che trovava (lei) chiedeva:
Bella gente, avete visto il mio corbello?
Va pi gi che lo trovi.
And pi gi e trov un grande portone e chiese:
Bella donna e belluomo, chi sa se sta l il mio corbello?

Su rspunil na čȅļad: de j! sȁ mȁmo ti-vŕnit trić, mȁ mȁ zakupat tȕna ȍvu hȉ. Ȍva dvjk je-vȁzela mȅtl, je pmela hȉ. Jpa činu: Sȁ mȁ sfrdzat pȍsteļ!", a na jekomdal pusteļ. Ȍva en su rȅkl: Ȍva-ti tric! sȁ, kȁd jzje vȁn portn, bŕni-sa zgr; je sa bŕnila zgr, a je pȁl na-zvzd d-zlt na čl, a ȍva dvjk sftl, a je pȍla dȍm. Čini tt: J! kka sičla ka ti je dȍla zvzd na čel? Ȍna divjk je-povdala fȁt kȁka je-blo, ka je p taric ntra ȍni plac. Čn ȍva tt: Nma mȅst vȅč hȉu, mȁ mst mja cr. Ȍva-ti tric! sȁ, kȁd jzje vȁn portn, bŕni-sa zgr; je sa bŕnila zgr, a je pȁl na-zvzd d-zlt na čl, a ȍva dvjk sftl, a je pȍla dȍm. Čini tt: J! kka sičla ka ti je dȍla zvzd na čel? Ȍna divjk je-povdala fȁt kȁka je-blo, ka je p taric ntra ȍni plac. Čn ȍva tt: Nma mȅst vȅč hȉu, mȁ mst mja cr.
Pȍla je ńova cr, je pȍmela hȉ, a je htila n pot ȍvi trić. Gr dl: Grbe ldi o grbe n, sta-vȉdil muj trić?- Pȍj vȅća dȍl, ka nhda. - Je pȍla n-vi pālac tȉs, tr je ptal: Grbe ļde o grbe n, tte-je mj tric? Činu ne n: de j tvuj trić; sȁ mȁ koupat t hȉ; je vȁzela cpn, je zbrdlal hȉ. - Sȁ mȁ rzbit tna t zdȉl; je hi rzbil. - Sȁ mȁ sfrdzat t lindzn nȁ-posteļ; je pȍla a je hi sfrdzal. Pȁ su rȅkli: Ȍvo-ti trić? sȁ, kȁ zje vn, bŕni-sa zgr;; kāka sa-bŕnila zgr, je pȁla načeala do tvar. Gvorae mȁter: tkvaj!, - vȅće tkva, vȅće rst; tr dȍkle je-mbral, svȅ n je dŕal.
Odgovrila su nā čȅlad; vdje je! sȁd ćemo ti vrtiti kić, ȁli ȉmāraskpati svȕ vū kȕcu. va djvōjka je ȕzēla mȅtlu, pomla je kȕcu. Ȍpt gvorē: Sȁd trȅbā da rȁzbijē sve t zdjȅle, jȅr bjȅhu nčiste. va djvojka ih je ȍprāla; pk ȍpēt su rkli: Sȁd trȅbā da rzderē psteļu!, a  na  je  načinila psteļu. vē ene su rkle: Ȅvo ti ksić! sȁd, kȁd zāđe izvan vrtā, obŕn se ȕzgore; obŕnula se je ȕzgore, a pȁla je jdna zvijzda ȍd zlāta na čelo, a va djvōjka svijtļāe, tȅ je pla dȍma. Gvorī tȅtka: Jj! kȁko si učinila dȁ ti je dla zvijzda na čelo? na djvōjka je pripvjedila stvr kȁko je bla, da je pao kblić u nu plaču. Gvorī va tȅtka: Nmā vȉe msti kȕcu, mće je mja kć.
Pla je ńna kć, pomla je kȕcu i bcila je nȁvlā vī kić. Ȉdē dȍle: Grȗbī ļȗdi i grȗb ȅne, jste li vȉdjeli mj kić? Pđi vȉe dȍle, jȅr će (ga) nći. Pla je u vu plaču ȉstū, tȅ je ptala: Grūbī ļdi i grbē ene, jȅ li t mj kić? Gvorē nē ene: vdje je tvj kić; sȁd trȅba da kȍpā t kȕcu; ȕzēla je mtiku, ispremijala je kȕcu. Sȁd trbā da rāzbijē svȅ t zdjȅle; rzbila ih je. Sȁd trȅbā da rzderē t pńavu na psteļi; pla je tȅ ih je rāzdřla. Pk su rkli: vo ti kić! sȁd, kȁd izāđe vȁn, obŕni se ȕzgore!; kȁko se je obŕnula ȕzgore, pȁo je jdan d od tvara (ńoj na čelo). Gvorāe mȁti: Podrzūj!, tȍ vȉe podrzȉvāe, tȍ vie rstijae, te dȍkle je ȕmȓla, svȅ je nō dŕala.
Rispose quella gente:
qui! Ora ti ridaremo il corbello, ma devi zappare tutta questa casa.
La ragazza prese la scopa, spazz la casa. Fanno di nuovo:
Ora devi rompere tutte queste stoviglie, che erano sporche.
La ragazza le lav; poi dissero di nuovo:
Ora devi strappare il letto!
E lei mise in ordine il letto. Queste donne dissero:
Eccoti il corbello! ora, quando esci fuori dal portone, voltati in alto.
Si volt in alto e cadde una stella doro sulla fronte e la ragazza splendeva e and a casa. Fa la matrigna:
Ahim! come hai fatto che ti venuta una stella sulla fronte?
Quella ragazza raccont il fatto come era stato che il corbello era andato dentro quel palazzo. Fa la matrigna: Non devi pi spazzare la casa, deve spazzare mia figlia.
And sua figlia, spazz la casa e gett il corbello apposta. Va gi:
Brutti uomini e brutte donne, avete visto il mio corbello?
Va pi gi, che trovi.
And a quello stesso palazzo e chiese:
Brutti uomini e brutte donne, qui il mio corbello?
Fanno quelle donne:
Il tuo corbello qui; ora devi zappare codesta casa.
Prese la zappa, demol la casa.
Ora devi rompere tutte queste stoviglie.
Le ruppe.
Ora devi strappare queste lenzuola sul letto.
And e le strapp. Poi dissero:
Eccoti il corbello! ora come esci fuori voltati in alto!
Come si volt su, le cadde sulla fronte un pene di asino. Diceva la madre:
Taglia!
Pi tagliava, pi cresceva, e finch non mor quello lo tenne sempre.


 RIFERIMENTI E NOTE
___________________________________________
TESTO
La favola slavo-molisana (al centro) fu raccolta da Milan Reetar, che la pubblic insieme alla versione serbo-croata (a sinistra) in Die Serbokroatischen Kolonien Sditaliens; Wien: Alfred Hlder, 1911.
I testi sono riprodotti in: Le colonie serbocroate nell'Italia meridionale, traduzione italiana, prefazione, note, bibliografia a cura di Walter Breu e Monica Gardenghi; Campobasso: Amministrazione Provinciale, 1997. Versione elettronica: Walter Breu, 2001. https://www.uni-konstanz.de/FuF/Philo/Sprachwiss/slavistik/acqua/Resetar_Libro_completo1.pdf; consultato il 26/04/2024. Pp. 165167.

Introducendo la sezione I. Racconti e favole, Milan Reetar osservava che i racconti dovevano essere di origine italiana e indicava la sua fonte: "Registrai i nn. 1-7 dalla voce di Concetta Di Paola, un'italiana nata nel 1861 a Casacalenda (provincia di Campobasso) che per, abbandonata dai genitori, giunse da bambina piccola a San Felice e poi ad Acquaviva, dove si slavizz completamente e pi tardi si spos. Apprese questi racconti da un'anziana di Acquaviva e naturalmente io lo registrai tali e quali li udii. [La storia qui riportata la quinta di queste sette storie]. (in Walter Breu, op. cit.; p. 147)

Vedi anche: Mauro Gioielli, Fiabe, leggende e racconti popolari del Sannio; Isernia: Cosmo Iannone Editore 1993. La fiaba alla p. 556 in serbo-croato e alla p. 557 in slavo-molisano. Il corbellino, versione italiana di questo testo rielaborata dall'Autore, alle pp. 84-86.
___________________________________________
TRADUZIONE Adalinda Gasparini 2010. Adattamento della traduzione a cura di Walter Breu e Monica Gardenghi, cit.
___________________________________________

IMMAGINE Arthur Rackham. C. S. Evans, Arthur Rackham, Cinderella. London: William Heinemann, 1919.
https://en.wikisource.org/wiki/Cinderella_(Evans); ultimo accesso 7 maggio 2024


___________________________________________
NOTE
Si tratta di una versione breve del tipo molto diffuso della bella e della brutta, presente in questa antologia nella versione toscana de La bella Caterina o la novella de' gatti, nella quale la bella e buona viene premiata dalle fate con una stella in fronte, mentre alla brutta e cattiva tocca una coda d'asino ricrescente, che nella versione slavo.molisana lascia direttamente il posto all'organo simbolizzato dalla coda.


ma devi zappare tutta questa casa Nel testo la richiesta di spazzare, ma conformemente alle altre richieste, l'attante protagonista merita un premio perch non le prende alla lettera. Nella traduzione quindi non abbiamo scritto spazzare, ma zappare
_________
Adalinda Gasparini
pagina online dal 10 gennaio 2012
ultima modifica: 7 maggio 2024