ADALINDA GASPARINI              PSICOANALISI E FAVOLE

FIABE ITALIANE ANTICHE, REGIONALI E ALLOGLOTTE

L'ACQUA DI L'OCCHI E L'ACEDDU BONVIRDI

CALABRESE
1935
L'ACQUA DEGLI OCCHI E L'UCCELLO BELVERDE

TRADUZIONE ITALIANA
2022

Na vota nc' era nu re, chi era quasi orbu, e avìa tri fìgghi. Nu jornu nci dissi u figghiu grandi:
- Papà, datimi la santa benidizioni, ca vogghiu iri mi vi piu l'acqua di l'occhi, pecchì suffru tantu mi vi vidu accussì disgrazziatu.
Nci dissi lu patri:
- Ca comu fazzu? Tu si lu figghiu chiù grandi; e, se nu jornu eu moru, a cu nci dassu la curuna?
Arrispundìu lu figghiu e dissi:
- Nenti: mi ndi vògghiu iri, e speru mi vi dugnu la vista.
Comu si ndi jiu, pigghiau pe la Spagna, e ddà nc'era n'autru re, chi avìa tri figghi fìmmani. Sapendu stu re di Spagna, ca veni ddu principi, nci nescìu a l'incuntru e nci dissi:
- Comu cà, di questi parti, figghiu di re?
- Vaju mi nci trovu l'acqua di l'occhi pe me papà, ca perdìu la vista, e speru mi la trovu.
Lu re lu mbitau a casa sua e nci dissi:
- Dunca, per oggi stai cu mia, e domani parti.
Com'eranu a taula chi mangiavanu, lu principi s’annamurau di la figghia chiù grandi, chi era veramenti na bellizza, e accussì si sperdìu di lu patri e non partìu chiù. Stezi a corti di lu re di Spagna du’ anni, e so patri, videndu ca stu figghiu non tornava chiù, si lamentava, timendu ncarchi disgrazia. Si vota lu menzanu e nci dissi:
- Papà, datimi la santa benidizioni, ca vaju mi trovu a me frati e vi porto pura l'acqua di l'occhi. Se iddu rimasi ammazzatu, jea non su’ ngratu e tornu subitu.
So papà nci fici lu stessu lamentu, non mi lu faci partiri; ma iddu si mostrau ostinatu, nci cercau la benidizioni e partìu. Pigghiau puru iddu pe la Spagna, sperandu mi trova a so frati; nci nescìu ncuntra lu stessu re e nci fici li stessi cirimonii. Lu mbitau a pranzu e, quandu a la corti vitti a so frati, nci dissi:
- O scileratu, lu to povaru patri, abbrama pe tia, e tu ti ndi stai ccà, tra festi e cumbìti?
- Segui lo mbitu - nci arrispandìu lu frati, - ca poi parramu.
Seguìu lo mbitu e si nd'annamurau ppuru iddu di la soru menzana; e, tuttu nfiammatu d’amuri, si sperdìu di l’acqua e di so patri.
Passaru natri du anni, e li frati non venìanu. S’avvicinau lu picciulu di so papà, e nci dissi:
- Se li me’ frati furu ngrati versu di vui, eu non sugnu ngratu: papà, datimi la santa benidizioni, ca vogghiu iri eu mi vi pigghi l'acqua
So papà tentau mi lu scunsigghia; lu vitti risolutu e nci dezi, ciangendu, la benidizioni. Lu figghiu piau pe la Spagna e fici la solita strata; nci affruntau lu stessu re e lu mbitau. Quandu, di lu re, vitti a li so frati, nci dissi:
- O genti ngrata, lu patri suffri e si lamenta notti e jornu pe vui timendu ca vi perdistu, e vui stati cà, senza penzari a nenti?
Nci dìssaru li frati:
- Segui lo mbitu e poi discurrimu.
- No, ca jeu non vògghiu accettari, ed aju atru da penzari, c'a li vostri divertimenti.
Comu di fatti, si scusau cu lu re, e passau avanti.
Comu camminava, arrivau nta na pianura e, a nu certu puntu, vitti nu cadàvaru espostu a l’acqua e a lu ventu. Nci domandau a la genti:
- Comu mai stu cadàvaru è cussì abbandunatu?
- Pecchì è privu di mezzi - nc'ìssaru - e, non potendu pagari, arrestau di fora.
- Se aju a pagari tant'oru quantu pisa, eu lu pagu vulenteri, abbasta chi nci dati sepultura e lu cunservati beni.
Pisàru a lu mortu, e lu principi pagau tant'oru, quant’era lu so pisu; e perciò nci ficiaru na bella cappella e lu mìsaru in locu sagru.
C'era una volta un re che era quasi cieco, e aveva tre figli. Un giorno il figlio più grande gli disse:
- Papà, datemi la santa benedizione, che voglio andare a prendervi l'Acquadegliocchi, perché soffro troppo nel vedervi così menomato.
Il padre gli disse:
- E io qua come faccio? Tu sei il mio primogenito, e se dovessi morire, a chi lascerei la corona?
Rispose il figlio, e disse:
- Ma papà, voglio partire, e spero di ridonarvi la vista.
Si mise in viaggio e si diresse in Spagna, dove il re aveva tre figlie. Quando questo re di Spagna seppe che stava per arrivare i lprin cipe, gli andò incontro e gli disse:
- Come mai sei da queste parti, figlio di re?
- Vado a cercare l'Acquadegliocchi per il mio papà, che ha perso la vista, e spero di grovarla.
Il re lo invitò a casa sua e gli disse:
- Senti, fermati da me in questo giorno, ti rimetterai in viaggio domani.
Mentre erano a tavola per il pranzo, il principe s'innamorò della figlia maggiore del re, che era davvero una bellezza, e così si dimenticò di suo padre e non partì più. Era da due anni alla corte del re di Spagna, e suo padre, vedendo che suo figlio non tornava più, si lamentava temendo che gli fosse capitata una disgrazia. Gli si presentò il figlio di mezzo e gli disse:
- Papà, datemi la santa benedizione, che vado a cercare mio fratello vi porto anche l'acqua per gli occhi. Se lui fosse stato ammazzato, io, che non sono ingrato, tornerò subito.
Suo padre si lamentò come aveva fatto per il figlio maggiore, per non farlo partire, ma lui si mostrò ostinato, gli chiese la benedizione e partì.
Anche lui si incamminò verso la Spagna, sperando di trovare suo fratello: gli venne incontro lo stesso re e gli fece la stessa accoglienza. Lo invitò subito a pranzo, e quando a corte vide i suoi fratelli, disse:
- O scellerato, il tuo povero padre si strugge per te, e tu te ne stai qua tra feste e conviti?
- Accetta l'invito, che poi ne parliamo.
Accettò l'invito e anche lui s'innamorò, di una principessa, la figlia mezzana del re, e tutto acceso d'amore, si dimenticò dell'acqua e di suo padre.
Passarono altri due anni, e i fratelli non tornavano. Si avvicinò al suo papà il figlio più piccolo, e gli disse:
- Se i miei fratelli sono stati ingrati nei vostri confronti, io ingrato non sono: papà, datemi la santa benedizione che vglio andare io a prendervi l'acqua.
Suo padre tentò di dissuaderlo, ma vedendolo risoluto, gli diede, piangendo, la benedizione.
Il figlio minore si diresse in Spagna, per la stessa strada che avevano percorso i fratelli, gli venne incontro il solito re e lo invitò.
Quando dal re vide i suoi fratelli, disse loro:
- O genti ingrate, il padre soffre e si lamenta notte e giorno per voi, temendo che vi siate perduti, e voi state qua, senza pensare a nulla?
I fratelli gli dissero:
- Accetta l'invito e poi èarliamo.
- No che io non voglio accettare, e ho ben altro a cui pensare che ai vostri divertimenti.
Detto fatto, si scusò con il re, e proseguì il viaggio.
Viaggiando arrivà in una piana, e a un certo punto vide un cadavere abbandonato all'acqua e al vento. Chiese a quelli che erano là:
- Come mai questo cadavere è così abbandonato?
- Perché è privo di mezzi - gli dissero - e, non potendo pagare, restò senza sepoltura,
- Se devo pagare tanto oro quanto era il peso di questo uomo, lo pago volentieri, purché gli diate sepoltura e lo conservate bene.
Pesarono il morto, e il principe pagò tanto oro quanto era il suo peso, e così gli fecero una bella cappella e lo misero in un luogo consacrato.
Doppu st'opara di carità, lu principi tirau avanti e arrivau nta nu voscu. Nta na botta, vitti na lepri e dissi:
- Oh, chi bella caccia capitai, oggi! Mai ndi fici a lu mundu meu la stessa.
Accussì dicendu, scindìu di cavallu, mi caccia a stu lepri; ma la lepri non si dassava ammazzari, e lu cacciaturi si dannava, ca volìa pe forza mi l'ammazza. Doppu na cursa sfrenata, la lepri pigghiau tempu e nci dissi:
- O Peppinu, e non mi canusci?
- No: e cu si' tu?
- Eu sugnu ddu cadàvari, chi tu sarvasti di l'acqua e di lu ventu. Senza di tia, sarrìa ancora espostu a l'acqua e a lu ventu, e tu, senza di mia, non pòi fari nenti di chiddu chi t’hai proponutu.
- E allura seguimi!
La lepri juntau supr'o cavallu e tutti li dui s’incaminaru pe nu voscu, idda avanti e l’omu arretu.
Camina camina, a l'undici di la sira arrivaru a nu giardinu.
- Scindi, Peppinu! - nc'issi la lepri. - Trasi nta stu giardinu e vidi ca nci su’ tanti rosi. Non ti fermari; ma vai ancora avanti, nsinu chi arrivi a na funtana. Vidi ca scìndinu du’ canali: a manu sinistra è l'acqua chi annorba, e a manu destra è chidda di la vista. Tu pigghi sti du' buttiglini e ti li inchi: poi, chidda di sinistra, ti la menti a sinistra, e menti a la to destra, chidda di destra. Ma bada beni di non sbagliari; ca, se non fai comu ti dicu jeu, perdi tuttu. T’arriccumandu specialmenti, mi ti teni a menti li me’ cunsìgghi e mi li segui appuntu appuntu. A li dudici precisi, stu giardinu si apri e tu trasi; ma vi’ ca nc’è sulu nu quartu d’ura di tempu, appena bastìvuli mi ti pigghi l’acqua e mi t’a cunservi, comu ti dissi eu. Quandu poi nesci e arrivi a li rosi, non mi ti menti mi l’aduri; ca chista ti piaci, chidda ti  piaci puri, passa lu tempu e, se lu magu t’arriva, perdi l'acqua di l’occhi e perdi a to patri.
A li dudici appuntu, lu giardinu si japrìu e Peppinu trasìu. Arrivau a la funtana, si piau l’acqua e si la cunservau; ma, a lu ritornu, videndu tutti ddi rosi, si misi mi l’adura. Adura chista e adura chist’autra, stezi na bona menz’ura. Jia pe mi veni, e nci nesci lu magu nta la porta.
- O scileratu! - nci dissi; - nessunu ebbi tantu ardiri pe mi togli l’acqua di l’occhi, e n’atru pocu tu ti l’arrobbavi? Ora paghi la pena.
Nci dissi iddu, tuttu spaventatu:
- Pe carità, no m’ammazzati! Sugnu nu pòvaru passaggeri, chi aju lu patri orbu; e perciò vinni cà di vui.
- Se tu non vòi mi t’ammazzu, - nci arrispundìu lu magu - hai a jiri, mi mi pigghi la Bella di setti veli.
Nci dissi iddu:
- Bonu, ca vaju.
Lu magu, però, nci pigghiau l’acqua e poi lu mandau fora.
Quandu lu principi nescìu a l’apertu, nci dissi la lepri:
- Ah, Peppinu, Peppinu! Non ti lu dissi eu? Ma tu non volisti pigghiari li me’ paroli, e vidi chi cosa t’assuccedìu! Basta, ora seguimi. Se tu pigghi li paroli mei, tu guadagni la Bella di setti veli, l’acqua di l’occhi e to patri; se no perdi tuttu.
Dopo quest'opera di carità, il principe proseguì il suo ciaggio e arrivò in un bosco. A un tratto vide una lepre e disse:
- O che bella caccia mi capita oggi!  In vita mia non ne ho mai fatta una come questa.
Così dicendo scese da cavallo, si mise a cacciare questa lepre, ma la lepre non si lasciava ammazzare, e il cacciatore perdeva la pazienza, perché voleva prenderla in tutti i modi.
Dopo una corsa a perdifiato, la lepre si fermò un attimo e gli disse:
- O Peppino, ma non mi riconosci?
- No! Ma chi sei?
- Io sono il cadavere che tu hai salvato dall'acqua e dal vento. Senza di te, sarei ancora esposto all'acqua e al vento, e tu, senza di me, non puoi fare nulla di quello che ti sei proposto di fare.
- E allora vieni con me!
La lepre saltò sul cavallo e tutti e due si diressero verso il bosco, la lepre davanti e il principe dietro.
Cavalca e cavalca, alle undici di sera arrivarono in un giardino.
- Smonta da cavallo, Peppino! - gli disse la lepre. - Entra in questo giardino e vedi che ci sono tante rose. Non ti fermare, ma vai ancora avanti, finché non arrivi a una fontana. Vedi che ne scendono due canali: a sinistra c'è l'acqua che acceca, e a destra quella che dà la vista. Tu prendi queste due bottigline e le riempi: poi, quella di sinistra te la metti a sinistra, e ti metti a destra quella di destra. Ma bada bene di non sbagliare, perché se non fai come ti dico io, perdi tutto. Ti raccomando soprattutto di tener bene a mente i miei consigli e di seguirli a puntino. Alle dodici in punto questo giardino si apre e tu entri, ma bada che hai solo un quarto d'ora di tempo, che ti basterà solo per prendere l'acqua e metterla da parte, come ti ho detto io. Quando poi esci e arrivi alle rose, no nti mettere a odorarle, perché questa ti piace, quell'altra pure, passa il tempo e, se arriva il mago, perdi l'Acquadegliocchi e perdi tuo padre.
Alle dodici in punto questo giardino si aprì e Peppino entrò; Arrivò alla fontana, si prese l'acqua e la  mise da parte, ma al ritorno, vedendo tutte queste rose, si mise a odorarle. Senti il profumo di questa e senti il profumo di quella, passò una  buona mezz'ora. Stava per uscire, quando dalla porta entrò il mago.
- Scellerato! - gli disse - nessuno ebbe mai tanto ardire da prendermi l'Acquadegliocchi, e per poco tu non me l'hai rubata? Ora paghi la pena!
Il principe, tutto spaventato, gli disse:
- Per carità, non mi ammazzate! Sono un povero viaggiatore, mio padre è cieco, e per questo sono venuto qua da voi!
- Se non vuoi che ti ammazzi - gli rispose il mago, - devi andare a prendermi la Bella dei sette veli.
Il principe gli disse:
- Va bene, vado.
Ma il mago gli prese l'acqua e poi lo fece uscire dal giardino.
Quando il principe fu fuori, la lepre gli disse:
- Ahi, Peppino, Peppino! Non te lo avevo detto io? Ma tu non hai voluto ascoltare le mie parole, e ora vedi che ti è successo! Basta, ora seguimi. Se prendi sul serio le mie parole, conquisti la Bella dei sette veli, l'Acquadegliocchi e tuo padre, sennò perdi tutto.
Si mìsaru dinòu ncaminu e arrivaru a nu palazzu. Allura nci dissi la lepri:
- Varda: nchiana ccà supra e cunta novantanovi gradini; a li centu, vi’ ca trovi la Bella cumbogghiata cu setti veli. Appena ti vidi, vi’ ca idda ti parra e ti dici: «O Peppinu, venisti mi mi pigghi?» Tu nci dici subitu: «Sì». Comu nchiani, vi’ ca idda si jetta mi t’abbasa; ma bada beni no mi t'avvicini, tu! Inveci, tu ti menti a calari a jiri arretu tutti li gradini, e vi’ ca idda ti veni appressu a tia e ti dici suspirandu: « E mi si dici ca venisti finu a ccà, e non mi vói abbasari?». Tu però resisti a la tentazioni e, fina chi nesci cà fora, non la basari: doppu si’ libaru.
- Non dubitari — nc’issi Peppinu, - ca sta vota fazzu comu tu dici. Na sula vota si gabba la vecchia!
Accussì dicendu, si misi mi nchiana la scala di lu palazzu e cuntau novantanovi gradini. A li centu, trovau la Bella, chi parìa nu suli. Appena lu vitti, nci dissi:
- O Peppinu, venisti pe mi pigghi?
- Sì! - nci arrispundìu iddu; ma, pe la paura di lu magu, accumenzau a scìndari li gradini a jiri arretu, finu all’urtimu.
- E s’avi a diri - nci dicìa idda, seguèndulu e pregandu - e s’avi a diri ca si’ venutu finu a cà, e non mi vòi abbasari?
A sti lamenti, lu principi si scordau d’ogni avvertimentu e arrispundìu, tuttu cunfusu:
- Hai ragiuni: era nu stùpitu no mi t’abbasu! - e la basau.
Si rimisero in cammino e arrivarono a un palazzo. Allora la lepre gli disse:
- Guarda: sali su e conta novantanove gradini, al centesimo troverai la Bella avvolta in sette veli. Appena ti vede, sappi che ti parlerà e ti dirà: «O Peppino, sei venuto a prendermi?» Tu subito le rispondi: «Sì». Appena sarai entrato, sappi che  lei si slancerà verso di te per baciarti, ma bada bene di non avvicinarti a lei! Invece tu cominci a scendere all'indietro tutti gli scalini, e vedrai che lei ti viene dietro e sospirando ti dice: «E mi dici che sei venuto fin qua e non mi vuoi baciare?»Tu però resisti alla tentazione e, finché non sarai uscito fuori, non la baciar. Dopo sarai libero di farlo.
- Non dubitare - gli disse Peppino - questa volta farò come dici tu. La vecchia s'inganna una volta sola!
Così dicendo, si mise a salire la scala del palazzo e contò novantanove gradini. Al centesimo, trovò la Bella, che pareva un sole.
Appena lo vide, gli disse:
- O peppino, sei venuto a prendermi?
- Sì! - le rispose lui, ma, per paura del mago, cominciò subito a scendere i gradini all'indietro, fino all'ultimo.
- E si dirà - gli diceva lei, pregandolo mentre lo seguiva - e sidirà che sei venuto fin qua, e non mi vuoi baciare?
A questo lamento, il principe si scordò di tutti gli avvvertimenti e tutto confuso le rispose:
- Hai ragione: sono stato uno stupido a non baciarti! - e la baciò.
Nescìu lu magu, tuttu arrraggiatu, e:
- Scileratu! - nci dissi - finora nessunu appi l’ardiri mi s'arrobba la Bella, e tu mi la volivi levari?
- Perdunàtimi pe carità, - nc’issi Peppinu, — ca jeu su’ nu povaru passaggeri, e vinni cà custrettu cu minaccia di morti.
- Se tu vói mi ti perdunu, - arrispundìu lu magu - m’hai a portari lu cavaddu chi parra, e allura eu ti dugnu la Bella.
Cu stu promissa, Peppinu fu libaratu; ma, 'appena nescìu fora, la lepri nci dissi: - Ah Peppinu, pecchì non pigghiasti li paroli mei?
- E non vi' ca mi pregau tantu mi l’abbasu! Eu non potti chiù arrisìstari e l’abbasai!
- Potivi aspettari mi nesci ccà fora, e poi la potivi abbasari quantu volivi! Ed eri libaru e ti la potivi godiri pe tutta la vita. Basta, accussì succedìu, e non c’è chiù chi fari!
Uscì il mago, infuriato e:
- Scellerato! - gli disse. - Finora nessuno aveva mai osato rubarmi la Bella, e tu volevi portarmela via?
- Perdonatemi, per carità - gli disse Peppino - perché io sono un povero viaggiatore, e sono venuto qua costretto da una minaccia mortale.
- Se tu vuoi che ti perdoni, - rispose il mago - mi devi portare il cavall oche parla, e allora io ti do la Bella.
Con questa promessa Peppino fu liberato, ma appena uscì fuori, la lepre gli disse:
- Ah, Peppino, perché non hai dato retta alle mie parole?
- Ma sai quanto mi ha pregato di baciarla! Quando non ho più potuto resistere l'ho baciata!
- Potevi aspettare di uscire qua fuori, e poi potevi baciarla quanto volevi! Ed eri libero e te la potevi godere per tutta la vita. Basta, è andata così, non c'è più nulla da fare!
Accussì, parrandu parrandu, si mìsaru ncaminu e tantu caminaru, chi arrivaru finarmenti davanti a nu palazzu. Dissi la lepri:
- Ora traji ccà intra, e vidi ca nci su’ tanti cavalli: nt’o menzu, trovarai lu cavaddu chi parra. Ti nd’accorgiarai subitu, ca iddu appena ti vidi, ti domanda: «Patruni, venisti ccà, mi mi pigghi?». Tu nci arrispundi: «Sì», e vidi ca iddu avi na brìgghia vecchia e brutta. Supra lu muru nci nd’è, però, una nova, tutta adornata di ciancianeddi d’orù, e lu cavaddu ti dici: «Patruni, e cu stu briglia mi nesci? Hai nu bellu cavaddu chi parra, e tu lu vói levari accussì a la città? Mèntimi, mentimi la briglia nova, ca se no la genti ti murmurìa, e tu nci fai na brutta figura!». Ma tu - aggiungìu la lepri - guardati beni mi nci la menti; ca poi, quandu iddu si vidi la briglia bella, tantu abballa di lu preju, fin'a chi senti lu magu e scindi mi t'ammazza.
- No, ca sta vota fazzu propiu comu dici tu: non ci penzari! - dissi Peppinu, e trasiu. Trovau nta la stadda tanti cavaddi, e nta lu menzu lu cavaddu chi parrava.
Appena lu vitti trasiri, cuminciau a fari:
- Venisti forsi pe mi pigghi a mia?
Lu principi nci dissi subitu sì.
- E allura, mentimi la briglia nova! Nu bellu cavaddu chi parra, ti lu voi levari a la città, cu sta brutta briglia? E la genti chi dici?
- Sì, sì, ca ti la mentu! Infatti, non sta beni mi ti nèsciu, cu stu brigghia vecchia.
Pigghiau la briglia nova e nci la misi; ma, appena lu cavallu si vitti la briglia cu tutti ddi ciancianeddi d’oru, accumenzau m’abballa e tantu abballau di lu preju, chi lu magu lu ntisi e scindìu. Quandu vitti a lu giuvani, nci dissi:
- Nuddu ancora avia avutu lu coraggiu mi si pigghia lu me cavaddu, e tu non penzasti ca lu patruni soi nc’era puru a stu mundu? Ora mi l'hai a pagari!
Nci dissi iddu, cu li lagrimi a l'occhi:
- Non lu fici pe mi v’offendu; ma pecchì m'hannu custrettu. Perdunàtimi, ca non la fazzu chiù!
- Perdunari eu? Comu mi canusci mali! Ebbeni, se tu vòi mi ti perdugnu, m'hai a portari l ’aceddu Bonvirdi; e poi ti dugnu, magari, lu cavallu chi parra.
- Bonu, ca vaju e farò di tuttu pe servirvi.
Quandu nescìu ddà fora, nci dissi la lepri:
- E non ti lu dissi jeu ca nci voli forza d’animu e sapiri arrisìstari a tutti li tentazioni? Ti l'avvertu pe l'urtima vota: se tu non pigghi li paroli mei, non pòi scampari a la morti. Chista è l’urtima prova: se tu ti sai cumportari e segui li me’ cunsigghi, potrai ancora rimediari a tuttu e guadagnari li quattro cosi; ma, se tu vòi fari di to crapicciu, comu pe lu passatu, non t'aspettari atru ca la morti.
Peppinu si vrigognau, sta vota, mi nci arrispundi lu solitu «sì» e, tuttu ncolaratu cuntr’a se stessu, si misi ncaminu cu la lepri.
Così, parlando parlando, si misero in cammino e tanto camminarono, che alla fine arrivaron odavanti a un palazzo. Disse la lepre:
- Ora entra qua, e vedrai che ci sono tanti cavalli; fra loro troverai il cavallo che parla. Te ne accorgerai subito, perché quello, appena di vide, ti chiede: «Padrone, sei venuto a prendermi?» Tu gli rispondi: «Sì», e vedi che il cavallo ha una briglia vecchia e brutta. Appesa al muro però ce n'è una nuova, tutta ornata di campanelli d'oro, e il cavallo ti dice: «Padrone, e mi porti fuori con questa briglia? Hai un bel cavallo che parla, e tu vuoi arrivare così nella città? Mettimi, mettimi la briglia nuova, che sennò la gente sparla e tu fai una figuraccia!» Ma tu, aggiunse la lepre, guardati bene dal mettergliela, perché poi, quando si vede con la briglia bella, si mette a ballare per la contentezza, tanto che il mago lo sente, arriva e ti ammazza.
- No, che questa volta farò proprio come dici tu, non ti preoccupare! - disse Peppino, ed entrò. Nella stalla vide tant icavalli, e in mezzo a loro c'era il cavallo che parlava.
Appena lo vide entrare, cominciò a dire:
- Sei forse venuto a prendere me?
Il principe gli disse subito di sì.
- E allora, mettimi la briglia nuova! Un bel cavallo che parla, te lo vuoi portare in città con questa brutta briglia? Che dirà la gente?
- Sì, sì che te la metto! no nsta proprio bene che esca fuori con questa briglia vecchia.
Prese la briglia nuova e gliela mise, ma appena il cavall osi vide la briglia con tutti i campanelli d'oro, cominciò a ballare, e ballò tanto per lagrande contentezza, che il mago lo sentì e venne giù. Quando vide il giovene, gli disse:
- Nessuno finora aveva mai avuto il coraggio di prendermi il cavallo, e tu nn hai pensato che da qualche parte in questo mondo c'era anche il suo padrone? Ora me la pagherai!
Il principe gli disse, con le lacrime agli occhi:
- Non l'ho fatto per mancarvi di rispetto, ma perché mi hanno costretto. Perdonatemi, che non lo farò più. 
- Perdonare, io? Come non mi conosci! Bene, se vuoi che ti perdoni, devi portarmi l'uccello Belverde, e poi magari, ti regalo il cavallo cha parla.
- Bene, vado e farò di tutto per servirvi.
Quando uscì fuori, la lepre gli disse:
- E non te l'avevo detto che ci vuole forza d'animo e saper resistere a tutte le tentazioni? Ti avverto per l'ultima volta: se tu seguirai le mie parole, non potrai evitare la morte. Questa è l'ultima prova: se ti sai comportare bene e se seguirai i miei consigli, potrai ancora rimediare a tutto e conquistare le quattro cose; ma se vorrai seguire il tuo capriccio come in passato, puoi aspettarti solo la morte.
Peppino si vergognò, questa volta, gli rispose il solito «sì», e tutto arrabbiato con se stesso, si mise in cammino con la lepre.
Camina camina, arrivaru a nu bellu giardinu.
- Vidi - nci dissi la lepri, tutta premurusa -  vidi ca, trasendu nta stu giardinu, arrivi a n’àrburu chiù grandi di l’autri; tu nchiani supra st'àrburu, e trovi na càggia cu n'aceddu. È l’aceddu Bonvirdi. Appena chi ti vidi, iddu si menti mi parra e ti dici: «Patruni, venisti pe mi pigghi?». Tu nci arrispundi sì, e allura iddu ti prega mi lu menti nta la càggia nova ca è vrigogna mi dassi n'aceddu cussì bellu, nta na càggia brutta e vecchia. Non mi t'affidi mi lu passi nta la càggia nova: ca guai è pe tia. Se lu magu t'acchiappa, non si faci chiù cummoviri, e t'ammazza senza pietà. Ti pigghi, dunca, insemi cu l’aceddu anchi la càggia nova e ti la porti a li mani; poi, quandu si’ arrivatu ccà fora, menti l'aceddu nta la càggia bella, e vidarai ca è cuntentu lu stessu. M'hai ben capitu?
- Sì! - nc'issi Peppinu - e stu vota vògghiu propiu fari comu mi cunsigghiasti tu. Arrividerci!
E trasìu. Arrivau all'àrburu, vitti l'aceddu e nchianau ddà supra. L'aceddu lu pregau tantu mi lu menti nta la càggia nova; ma iddu, castigatu di latri voti e tenendu beni a menti Ii cunsigghi di la lepri, nci arrispundìu sempri:
- No! Cammina cu mia, ca subitu chi simu fora, ti mentu.
Accussì dicendu si pigghiau l’aceddu di na manu, la càggia nova di l'autra, e nescìu fora di lu giardinu, sanu e sarbu. La lepri, chi l’aspettava cu nu pocu di timuri, ca, doppu sta prova, non nc’era chiù speranza di sarvizza, subitu chi lu vitti cu l’aceddu a li mani, si prejau  tutta e nci dissi:
- Ah vi', ora sì ca facisti bonu! Se tu cuntinui a fari comu ti dicu eu, non sulu guadagnarai l’aceddu Bonvirdi, ma puru lu cavaddu chi parra.
- Ah sì, ca fazzu accussì! - arrispundìu lu principi.
Cambiaru sulu la caggia a l'aceddu, e dinòu si mìsaru ncaminu, pe mi ritornanu di lu magu.
Lu patruni du cavallu, appena lu vitti veniri, si prejau e di la cuntentizza non stava chiù nta so peddi. Prima mi lu dassa, nci avia dittu a Peppinu la lepri, sempri pronta e providenti:
- Ora chi vai di lu magu, vidi ca iddu ti scindi lu cavallu, chi ti promettìu; ma tu nci hai a diri accussì: «Magu, tu mi cercasti nu favuri, e ora mi nd'hai a fari unu tu a mia. Se mi duni lu permessu pe na ura, vorria mi passìu nta lu to giardinu, muntatu supr'o cavaddu chi parra e cu l’aceddu Bonvirdi a manu, pe mi viu chi armonia faci». Vi’ ca iddu ti dici: «Sì, puru pe du’ uri!»; e tu ti menti a passiari. Quandu poi ti pari c'o cavaddu avi nu bonu trottu, allura sati li mura di lu giardinu e nesci ccà fora; doppu chi si' cà fora di li mura, iddu non ti poti fari nenti.
Finitu stu discursu, Peppinu si ndi jiu di lu magu e lu magu nci dissi:
- O Peppinu, venisti cu l’aceddu?
- Sì! - arrispundìu iddu - ti lu portai; ma ora ti domandu nu fauri. M’hai a dari lu permessu mi passìu pe n'ura nta lu to giardinu, cu l'aceddu a manu e a cavaddu, sulu pe vìdari chi armonia faci.
Lu magu, chi era tuttu cuntentu, nci dezi lu permissu puru pe du’ uri, e Peppinu si pigghiau lu cavaddu e cumenzau a passiari nta lu giardinu. Quandu nci parsi ca avi bonu trottu, nci dezi na spirunata e satau li mura: e ora va e pìgghialu! Lu magu, tuttu arraggiatu, nci gridau:
- Tradituri! Nessunu ebbi l’ardiri mi si pigghia lu me cavallu, tu cu li to finzioni mi lu toglisti!
Iddu si votau e dissi:
- Mori, magu scileratu! Mori arraggiatu!
E lu magu, di la pena, si sbattìu la testa pe li mura e morìu.
Quandu fu ddà fora, nci dissi la lepri:
- Bravu, bravu Peppinu! Cuntinua a fari comu ti dicu eu, e non ci penzari.
 Cammina cammina, arrivarono in un bel giardino.
- Vedi - gli disse lalepre tutta premurosa - vedi che, entrando in questo giardino, arrivi a un albero più grande degli altri; tu sali su quest'albero, e trovi una gabbia con un uccello. È l'Uccello Belverde. Appena ti vede, quello si mette a parlare e ti dice: «Padrone, sei venuto a prendermi?». Tu gl irispondi di sì, e allora lui ti prega di metterlo nella gabbia nuova, perché è una vergogna lasciare un uccello così bello in una gabbia brutta e vecchia. Non provarti a metterlo nella gabbia nuova: dsarebbe un guaio per te. Se il mago ti acchiappa, non si farà mai commuovere, e ti ammazzerà senza pietà. Quindi insieme all'uccello prendi in mano anche la gabbia nuova, e portatela fuori; poi, quando sarai arrivato qui fuori, metti l'uccello nella gabbia bella, e vedrai che sarà contento lo stesso. Mi hai capito bene?
- Sì - gli disse Peppino, - e stavolta voglio proprio fare come mi hai consigliato tu. Arrivederci!
Ed entrò. Arrivato sotto l'albero, vide l'uccello e salì fino in cima. L'uccello lo pregò di metterlo nella gabbia nuova, ma lui, ammonito dalle altre volte e tenendo ben presenti i consigli della lepre, gli rispondeva sempre:
- No! Cammina con me, che appena siamo fuori, ti ci metto.
Così dicendo, prese l'uccello in una mano, la qnuova gabbia nell'altra, e uscì fuori dal giardino, sano e salvo. La lepre, che l'aspettava un po' preoccupata, perché dopo questa prova non ci sarebbe stata più nessuna speranza di salvezza, quando lo vide con l'uccello in mano si ringalluzzì tutta e gli disse:
- Ah, vedi, ora sì che hai fatto bene! Se continui a fare come ti dico io, non solo ti guadagnerai l'uccello Belverde, ma anche il cavallo che parla.
- Ah, sì, che facciò così! - rispose il principe.
Cambiarono solo la gabbia all'uccello, e si misero nuovamente in cammino, per ritornare dal mago.
Il padrone del cavallo, appena lo vide arrivare, si rallegrò e dalla gran contentezza non stava più nella pelle. Prima di darglielo, la lepre, sempre pronta e previdente, aveva detto a Peppino:
- Ora che vai dal mago, vedi che lui ti fa scendere dal cavallo, come promesso, ma tu gli devi dire così: «Mago, tu mi hai chiesto un favore, e ora me ne dovresti fare uno a me. Se mi dai il permesso per un'ora, vorrei cavalcarenel tuo giardino, montando il cavallo che parla e con l'uccello Belverde in mano, per vedere chebella rmonia fanno». Vedrai che lui ti dirà: «Sì, ti concedo anche due ore!» e tu ti metti a cavalcare. Quando poi  ti sembra che il cavallo abbia preso un buon trotto, allora salti il muro del giardino e vieni qui fuori: dopo che sei fuori dal muro quello non può più farti nulla.
Finito questo discorso, Peppino se ne andò dal mago e il mago gli disse:
- Peppino, sei tornato con l'uccello?
- Sì! - rispose quello - Te l'ho portato, ma ora ti chiedo un piacere. Mi dovresti dare il permesso di passare un'ora nel tuo giardino, con l'uccello in mano e a cavallo, solo per vedere che bella armonia fanno.
Il mago, che era tutto contento, gli diede il permesso per due ore, e Peppino si prese il cavallo e cominciò a cavalcare per il giardino. Quando gli parve di andare a buon trotto, diede un colpo di speroni e saltò il muro: e ora chi lo riprendeva! Il mago, tutto arrabbiato, gli gridò:
- Traditore! Nessuno ebbe mai l'ardire di prendermi il mio cavallo, e tu con i tuoi inganni me lo porti via!
Lui si voltò e disse:
- Muori, mago scellerato! Muori arrabbiato!
E il mago, per il dispiacere, battè la testa nel muro e morì.
Quando fu fuori, la lepre gli disse:
- Bravo, bravo Peppino! Continua a fare come ti dico io, e non ci pensare più.
E caminu facendu, nci dezi atri boni suggerimenti pe l’autru magu. Chistu, vidèndulu tomari, fu tuttu cuntentu; Peppinu lu salutau e poi nci dissi:
- Magu, tu l’atru jornu mi cercasti ’n favuri, e jeu ti ndi fazzu dui, ca ti portu lu cavaddu chi parra e l’aceddu Bonvirdi. Ora tu mi nd'hai a fari puru unu a mia. M’hai di dari lu permessu mi passìu nt’o to giardinu, sulu pe n’ura, supra lu cavallu chi parra, cu l’aceddu Bonvirdi a manu e la Bella di setti veli a cavaddu cu mia, pe mi vidu chi armonia faci.
— Puru pe dui! — Nci dissi lu magu. — A tia non ti pozzu negari nenti.
Accussì Peppinu si misi a passiari avanti e arretu, pe lu giardinu, e, quandu vitti ca lu cavallu avia acquistatu nu bonu trottu, tiritùmpiti... e satau fora di li mura.
- Ah scileratu! - Nci gridau lu magu, — mi la facisti; ma speru non m’hai tempu mi ti li godi, tutti sti cosi, chi m’arrobbasti!
Ma, videndu ca l'atru era fora di li so mani, fu tanta l’arràggia e lu dispiaciri, chi non potti chiù arrìsistari a lu diluri e s'ammazzau.
- Bravu, bravu! - Nci dissi a Peppinu la lepri, quandu lu vitti fora d’ogni periculu. - Se fai ancora accussì, guadagni certamenti anchi l'acqua di l’occhi, pe to patri.
E, caminandu caminandu, nci dezi tutti l’autri cunsigghi, chi eranu nicessari, pe otteniri l'antentu soi. Accussì arrivaru a lu giardinu di li rosi, e la lepri non si dimenticau mi nci faci l’ùrtimi raccumandazioni. Peppinu s'apprisentau a lu magu e nci dissi:
-  Magu, sti jorna arretu tu mi cercasti nu fauri, e jeu, mi ti cuntentu, ti ndi fazzu tri; ca ti portai non sulu la Bella di setti veli, chi tu desidaravi; ma, insemi cu idda, lu cavaddu chi parra e l'aceddu Bonvirdi. Ora, tu m’ha' fari nu piacireddu pure a mia, dandumi l’acqua di l’occhi pe mi la mentu nta la sacchetta, e lu permessu mi passìu pe na ura dintra lu to giardinu, muntatu supra lu cavaddu chi parra, cu la Bella di setti veli cu mia e l’aceddu Bonvirdi a la manu. Vògghiu vidiri chi armonia facimu tutt’assemi.
Lu magu, chi era sicure di li fatti soi e avìa fiducia di lu principi, ca era tornatu mantenendu la promissa, subitu arrispundìu:
- Pecchì no? Pure pe du uri!
Peppinu si fici la solita passiata; poi satau e nci arrinescìu mi nesci fora, sanu e sarbu. Lu magu nci gridau:
- Oh tradituri scileratu! Tu fùji; ma a mia nenti mi facisti, pecchì l’acqua di l’occhi arresta sempri a mia, e ndi fazzu chiddu chi vògghiu.
E accussì, chiù furtunatu di l'autri maghi, si cunzulau di lu scornu patutu e restau nvita.
Intantu la lepri, videndu tornari lu principi cu tutti li cosi preziusi, nci dissi:
- Bravu, Peppinu! Ora potimu tornari versu casa: seguimi e camina.
Accussì arrivaru insemi a lu stessu postu, a undi era prima lu cadàvari. Pigghiaiu la lepri e nci dissi:
- Tu mi facisti a mia tantu beni, e jeu t'arricumpensai comu potti, facènduti chiddu chi tu sai. Se non era pe mia, cu li suli to forzi, tu non potivi fari nenti. Ora è tempu mi ndi separamu; ma, prima, ti vògghiu dari ancora nu cunsìgghiu e t'arricumandu mi li teni caru: guàrdati di carni impiccata!
E, cussì dicendu, sparìu.
E cammin facendo, gli diede degli altri bjuoni suggerimenti per l'altro mago. Questo, vedendolo tornare, fu tutto contento; Peppino lo salutò e poi gli disse:
- Mago, tu l'altro giorno mi chiedesti un piacere, e io te ne faccio due, perché ti porto il cavallo che parla e l'uccello Belverde. Ora anche tu dovresti farmene uno a me. Mi dovresti dare il permesso di restare nel tuo giardino, solo per un'ora, montando il cavallo che parla, con l'uccello Belverde in mano e la Bella dei sette veli a cavallo con me, per vedere che bella armonia fa questo insieme.
- Anche per due! - gli disse il mago - A te non ti posso negare nulla.
E così che Peppino si mise a cavalcare avanti e indietro per il giardino, e,  quando vide che il cavallo aveva preso un bel trotto, tiritumpete... e saltò fuori dalle mura.
- Ah scellerato! - gli gridò il mago - me l'hai fatta! Ma spero che non avrai il tempo di godertele, tutte queste cose che mi rubasti!
Ma vedendo che l'altro era fuori dalle sue mani, tanta fu la rabbia e tanto il dispiacere, che non poté più resistere al dolore e si ammazzò.
- Bravo, bravo! - disse a Peppino la lepre, quando lo vide fuori da tutti i pericoli. - Se farai ancora così, di sicuro guadagnerai anche l'Acquadegliocchi per tuo padre.
E camminando camminando, gli diede tutti gli altri consigli, che erano necessari per ottenere quel che desiderava. Arrivarono così al giardino delle rose, e la lepre non mancò difargli le ultime raccomandazioni. Peppino si presentò al mago e gli disse:
- Mago, qualche giorno fa mi chiedesti un favore, e io, ben contento, te ne faccio tre: perché non ti ho portato solo la Bella dei sette veli, che tu desideravi, ma insieme a lei eccoti il cavallo che parla e l'uccello Belverde. Ora, anche tu dovresti farmi un piacerino, dandomi l'Acquadegliocchi per mettermela in saccoccia, e il permesso di passare un'ora nel tuo giardino, montando il cavallo che parla, con la Bella dei sette veli sul mio cavallo e l'uccello Belverde in mano. Voglio vedere che armonia facciamo tutti insieme.
Il mago, che era sicuro del fatto suo e si fidava del principe, che era tornato mantenendo la promessa, rispose immediatamente:
- Perché no? Anche per due ore!
Peppino si fece la solita cavalcata, poi saltò e riuscì a tornare fuori, sano e salvo. Il mago gli gridò:
- O traditore scellerato! Tu fuggi ma a me non mi hai fatto nulla, perché mi resta sempre l'Acquadegliocchi, e ne faccio quel che voglio io.
E così, più fortunato degli altri maghi, si consolò dello scorno patito e no nmorì.
Intanto la lepre, vedendo tornare il principe cpn tutte le cose preziose, gli disse:
- Bravo, Peppino! Ora possiamo tornare verso casa: seguimi e cammina.
Così arrivarono insieme nello stesso posto in cui era stato il cadavere all'acqua e al vento.
La lepre allora gli disse:
- Tu mi hai fatto tanto bene, e io ti ho ricompensato come ho potuto, facendoti quello che tu sai. Se non era per me, con le sole tue forze non potevi fare niente. Ora è temp oche ci separiamo, maprima ti voglio dare un consiglio ancora, e ti raccomando di tenerlo caro: guardati dagli impiccati!
E, così dicendo, sparì.
Peppinu arrimanìu dispiaciutu di pèrdari nu cumpagnu e n’amicu cussì preziusu; ma poi, fàttusi animu, cuntinuau lu so viaggiu, fina chi arrivau nta la Spagna.
Pe tuttu lu regnu si dissi: «Arriva lu figghiu di re, e porta quattro cosi veramenti rari: la Bella di setti veli, l’aceddu Bonvirdi, l'acqua di l'occhi e lu cavaddu chi parra!» e tutti currìanu pe mi lu vidinu, e arrestavanu maravigghiati. Comu arrivau a na città Peppinu vitti ca stàvanu pe mpiccari a dui, e nc'era na gran fudda dattornu. S'avvicinau puru iddu e domandau:
- Pe quali motivu l'impiccati a ssi dui?
- Pecchì ficianu tanti debiti, e non hannu pe mi li paganu.
- Quantu su’ sti debiti?
- Milli liri l’unu.
Lu pnincipi generusu pagau tuttu e fici scarsarari a ddi du’ sventurati. Chisti iru pe mi l'arringràziannu, e allura iddu s’accorgìu ca eranu li so frati.
- Ah, cari fraticeddi mei! - e si jettau pe mi li basa.
- Tu ndi servasti di la morti! - nci dìssaru li du’ frati.
- E vui pecchì non facistu, como vi dissi eu? Ca, se vui non facivu di testa vostra, non vi succedeva di dda manera, mi mentiti a riscu l’onuri e la vita. Basta; ora tuttu è finitu e su cuntentu ca, finarmenti, nd’arritrovamu insemi.
- E tu a undi isti? - nci dìssaru poi li frati.
- Jia mi nci sarbu la vista a lu papà, e accussì guadagnai quattru cosi, - e nci li nominau una per una.
- E l’acqua di l'occhi a undi l'hai, chi non la vidimo?
- Nta la sacchetta - arrispundìu Peppinu. - E ora chi simu ccà, tutt'insemi, jamunindi a la nostra città.
Si mìsaru tutti ncaminu. Comu caminàvanu, nci dissi sutta vuci lu menzanu a lu grandi:
- E ora, comu arriparamu? Cu quali scornu entramu nta la citta! Iddu jiu mi sarba la vista a nostru patri, e ndi sarbau la vita puru a nui: nui, mbeci, non avimu cunchiusu nenti, cu li nostri amuri e cu li nostri pranzi! Pe nui è nu scornu!
- Allura, sai chi facimu? - arrispundìu lu grandi. - Quandu mi partìa di casa, mi vegnu ccàni, pe la strata vitti nu puzzu. Subitu chi arrivamu ddà, dicimunci ca non ndi fidamu chiù mi caminamu a pedi, doppu nu
viaggiu tantu longu; accussì ndi fermamu a lu puzzu, e facimu mi
s’arriposa puru iddu, e mi dormi. Quandu poi ndi pari a nui, ch’è
nt' o mègghiu du sonnu, l’arriscigghiamu cu na scusa qualunchi e,
appena iddu si leva, nui lu pigghiamu e lu jettamu nta lu puzzu. Doppu, jeu chi su' lu grandi, mi pigghiu la Bella e l'aceddu, e tu chi si' lu menzanu, ti pigghi l'acqua e lu cavallu. Poi ndi prisentamu a lu papà, e nci dicimu ca sti cosi li guadagnamu nu' dui, cu li nostri fatichi.
Caminaru caminaru e, arrivati a lu puzzu, ficiaru comu avianu
cuncertatu.
- Frati, nui a pedi non potimu chiù caminari, e simu propiu stanchi!
- E chi voliti mi vi fazzu? Lu cavaddu chi parra non si faci muntari di nuddu... e poi, simu già dui cà supra, jeu e la Bella.
- Adunca, scindi! - Nci arrispundiru li du’ frati, - ca nd’arriposamu
nu pocu e poi cuntinuamu lu caminu nostru, cu chiù lena.
- Ah sì! Chissu lu pozzu fari.
E scindìu. Puru iddu era stancu, pe lu gran caminari chi avia fattu; e, appena s’appojau a na petra, s'addormentau, iddu e la Bella. Li frati vìttaru ca li cosi jìvanu megghiu di comu avianu cumbenatu; cu na scusa lu riscigghiaru, a l'intrasatta; nci pigghiaru na sula buttigghia d'acqua di la sacchetta, e lu jettaru nta lu puzzu, prima ancora mi si poti accòrgiari di lu tradimentu. A la riscigghiata, la Bella vitti ca Peppinu non c’èra chiù, e domandau notizii a li frati.
- Non ndi sapimu nenti, nui; ca puru nui eramu addormentati. Forsi vinni ncarchi animali feroci, mentri iddu dormiva, - e si lu levau.
Anchi lu cavallu e l’aceddu domandàvanu notizii di lu loru patruni; ma la risposta era sempri la stessa:
- Nui non sapimu nenti!
Accussì lu grandi si pigghiau la Bella e l’aceddu, e lu menzanu lu cavallu e l’acqua di l’occhi;  ma, nta la fretta, avianu piatu di la sacchetta, chidda chi annorbava e non già chidda chi facìa vidiri. Quandu poi si mìsaru ncaminu, lu cavallu non si facìa muntari, e lu pìcciulu, se vozi andari avanti, appi a caminari a pedi, comu prima, tiràndusi lu cavallu a manu.
Arrivati di papà, nci dìssaru subitu li servitori:
- Maestà, vèninu li vostri figghi, lu grandi e lu menzanu, in cumpagnia di na donna.
Lu pòvaru patri fu tuttu cuntentu; ed eccu ca veramenti li du figghi arrìvanu e, pe prima cosa, nci abbàsanu la manu. Poi nci dìssaru:
- Papà, simu cà davanti a vui, duppu tanti periculi: jeu portu cu mia la Bella di setti veli e l’aceddu Bonvirdi; e me frati l’acqua di l’occhi e lu cavallu chi parra.
- E chi m’assèrbinu sti cosi, se jeu non aju la vista e non li pozzu vìdari? Portatimi almenu l'acqua, mi mi ndi mentu na ina; ca vi sentu, ma non vi vidu.
Nci portaru l'acqua di l’occhi e si la misi; ma, se prima vidìa ncunu pocu, ora non vidìa affattu ed annorbau du tuttu; ca la buttigghia, pe sbagliu, era chidda chi annorbava.
E allura stu povaru patri tuttu lu jornu si lamentava e dicìa, ciangendu:
- Mi tocca moriri e non pozzu mancu vidiri a me figghiu Peppinu! Chi stràziu pe lu me cori! - Si votau a l'atri figghi e nci dissi: - E di Peppinu, nudda notizia mi portati?
- Non sapimu propiu nenti; ca nu’ pigghiammu pe n'atra strata, e
non lu vìttimu.
Mentri stu povaru patri abbramava pe lu figghiu e diciva: «Moru e non vidu la pupilla di l’occhi mei!», la Bella si chiudìu nta na stanza e non volìa chiù mangiari; l’aceddu era tuttu malinconusu e lu cavaddu, pe lu dispiaciri, non si dassava muntari da nessunu e non parrava chiù cu nuddu: nsumma, stavanu tutti ncolarati e suffrìvanu pe la scumparsa di lu principinu.
Fratantu si spargìu la vuci, di na città a l’autra, ca vìnnaru sti figghi di re e portaru sti belli cosi, e d’ogni parti veniva genti, principi, marchisi e conti, pe mi vìdinu sta Bella di setti veli, stu cavaddu chi parrava e st'aceddu Bonvirdi, di cui tantu si discurriva.
Ma, appena arrivati, nuddu potiva vidiri nenti, pecchì la Bella si ndi stava chiusa e non voliva arricìvari a nessunu, l'aceddu nemmenu, e lu cavaddu minava caci, tantu chi era periculusu avvicinarsi.

Peppino era triste per aver perso un compagno e un amico tanto prezioso; ma poi, fattosi animo, continuò il suo viaggio, finché arrivò in Spagna.
Dicevano per tutto il regno: «Arriva il figlio del re, e porta quattro preziose rarità: la Bella dei sette veli, l'uccello Belverde, l'Acquadegliocchi e il cavallo che parla!». Tutte le genti accorrevano per vederlo, e restavano a bocca aperta per la meraviglia.
Arrivato in una città, Peppino vide che stavano per impiccare due giovani, e intorno c'era una grande folla. Si avvicinò anche lui e chiese?
- Per quale motivo impiccate questi due?
- Perché hanno fatto tanto debiti, e non hanno di che pagarli.
- Quanti sono questi debiti?
 - Mille lire ciascuno.
Il principe generoso pagò tutto e fece scarcerare i sue sventurati. Questi andarono da lui per ringraziarlo, e allora lui si accorse che erano i suoi fratelli.
- Ah, cari fratellini miei! - e corse a baciarli.
- Tu ci hai salvato dalla morte! - gli dissero i due fratelli.
- E voi perché non avete fatto come vi avevo detto io? Perché, se no nfacevate di testa vostra, non vi succedeva tutto questo, che avete messo a rischio l'onore e la vita. Basta, ora è tutto finito e sono contento qui con voi, finalmente, che ci ritroviamo tutti insieme.
- E tu dove sei andato? - gli chiesero poi i fratelli.
- A salvare la vista al papà, e in questo modo ho ottenuto quattro cose - e gliele nomino una per una.
- E l'Acquadegliocchi dove ce l'hai, che non la vediamo?
- Ce l'ho in saccoccia - rispose Peppino. - E ora che siamo qua, tutti insieme, andiamo verso la nostra città.
Si misero tutti in cammino. Mentre camminavano, il mezzano sottovoce disse al fratello maggiore:
- E ora come la rimediamo? Con quale scorno entriamo in città! Lui salva la vista a nostro padre, e ha anche salvato la vita a noi: noi, invece, non abbiamo combinato nulla, con i nostri amori e i nostri pranzi! Per noi è proprio uno scorno!
- E allora, sai che facciamo - rispose il grande. - Quando sono partito da casa per venire qua, vidi che per la strada c'era un pozzo. Appena arriviamo in quel punto, gli diciamo che non ce la facciamo più a camminare a piedi, dopo un viaggio così lungo; così ci fermiamo al pozzo, e facciamo riposare anche lui, che si addormenterà. Quando poi ci pare il momento giusto, appena sarà nel sonno profondo, lo svegliamo con una scusa qualunque, lo prendiamo e lo gettiamo nel pozzo. Poi, io che sono il maggiore, mi prendo la Bella e l'uccello, e tu che sei il mezzano, ti prendi l'acqua e il cavallo. Poi ci presentiamo apapà, e gl idiciamo che queste cose ce le siamo guadagnate noi due, con le nostre fatiche.
Camminarono e camminarono, e arrivati al pozzo misero in atto il loro piano.
- Fratello, noi a piedi non possiamo più camminare, e siamo stanchissimi!
- E che volete che io faccia? Il cavallo che parla no nsi fa montare da nessun altro, e poi insella ci siamo già in due, io e la Bella.
- E allora scendi! - gli risposero i fratelli - che ci riposiamo un pochino e poi potremo continuare il nostro cammino più riposati.
- Beh, sì! Questo lo posso fare.
E smontò da cavallo. Anche lui era stanco per il lungo cammino che aveva percorso, e appena si appoggiò a una pietra, si addormentò, insieme alla Bella. I fratelli videro che le cose si mettevano meglio di quanto avevano pensato: con una scusa lo svegliarono all'improvviso, gli presero una sola botttiglia d'acqua dalla tasca, e lo gettarono nel pozzo, prima ancora che si potesse accorgere del tradimento. La Bella, quando si svegliò, vide che Peppino non c'era più, e ne chiese notizie ai fratelli.
- Non ne sappiamo nulla noi, perché anche noi stavamo dormendo. Forse sarà venuta qualche bestia feroce mentre dormiva e se lo sarà portato via.
Anche il cavallo e l'uccello chiedevano notizie del loro padrone, ma la risposta era sempre la stessa:
- Noi non sappiamo nulla!
Così fu che il grande si prese la Bella e l'uccello, e il mezzano il cavallo e l'Acquadegliocchi; ma nella fretta avevano preso dalla saccoccia quella che accecava invece di quella che ridava la vista.
Quando poi si misero in cammino, il cavallo non si faceva montare, e il minore, se volle andare avanti, dovette camminare a piedi, come prima, portandosi il cavallo per la briglia.
Arrivati dal papà, i servitori andarono subito ad annunciarli:
- Maestà, vengono i vostri figli, il grande e il mezzano, in compagnia di una donna.
Il povero padre fu tutto contento, ed ecco che davvero i due figli arrivano, e per prima cosa gli baciano la mano.
Poi gli dissero:
- Papà, siamo qui davanti a voi, dopo tanti pericoli: io porto con me la Bella dei sette veli e l'uccello Belverde, e mio fratello l'acqua per gli occhi e il cavallo che parla.
- E a che mi servono queste cose, se non ho la vista e non posso vederle? Portatemi almeno l'acqua, che me ne metta una goccia, perché vi sento, ma non vi vedo.
Gli portarono l'acqua per gli occhi e se la mise, ma, se prima ci vedeva poco, ora non vedeva più nulla ed era diventato completamente cieco; perché la bottiglia, per sbaglio, era quella dell'acqua che accecava. E allora questo povero padre passava le giornate a lamentarsi e piangendo diceva:
- Mi tocca morire e non posso nemmeno vedere mio figlio Peppino! Il mio core è straziato! - Si voltò verso gli altri figli e disse: - E di Peppino, non mi portate nessuna notizia?
- Non sappiamo proprio nulla, perché noi abbiamo preso un'altra strada, e non l'abbiamo mai visto.
Mentre questo povero padre si struggeva per il figlio e diceva: «Muoio e non vedo la pupilla degli occhi miei!», la Bella si chiuse in una stanza e non voleva più mangiare, l'uccello era tutto malinconico e il cavallo, per i ldispiacere, non silasciava montare da nessuno e non parlava più con nessuno: insomma, erano tutti tristissimi, sofferenti per la scomparsa del giovane principe.
Intanto si era sparsa la voce, da una città all'altra, che erano tornati questi figli di re e avevano portato queste cose meravigliose, e da ogni parte veniva gente, principi, conti e marchesi, per vedere questa Bella dei sette veli, questo cavallo che parlava e quet'uccello Belverde, di cui tanto si sentiva parlare. Ma appena arrivavano scoprivano che non c'era nulla da vedere, perché la Bella se ne stava ciusa in camera e non faceva avvicinare nessuno, l'uccello nemmeno, e il cavallo tirava calci, tanto che era pericoloso avvicinarsi.
Dassamu a chisti e tornamu a Peppinu, chi era tantu disideratu. Quandu lu povaru giuvani si vitti abbandunatu nfundu a lu puzzu, dissi:
- Aviva ben ragiuni la me cara lepri, avvertèndumi mi mi guardu di carni mpiccata! Doppu tantu beni chi nci fici a li me’ frati, mi pagani di stu bella munetal Chi mundu ngratu!
Mentri faciva sti riflessioni, eccu ca ti senti na vuci:
- Peppinu! O Peppinu!
- Chi vói? Cu mi chiama? - Arrispundìu subitu.
- Non ti spaventari, ca sugnu la lepri! Vói dunca nesciri?
- Certu, ca vorrìa nesciri; ma comu pozzu fari?
 La lepri nci allongau la cuda e ncissi:
- Teniti di mia, ca jeu tiru e tu nchiani.
Peppinu si tinni di la cuda, e la lepri tirau, tirau e lu nchianau. Quandu arrivau ddà supra, nci dissi:
- Ti lu dissi eu! Ca, se tu facivi comu t'avia dittu jeu, non ti succediva sta grossa disgrazia. Ora chi si’ sarbu, òpara e ngègnati.
E nci sparìu di l’occhi. Peppinu, rimastu sulu, facìa:
- Òpara e ngègnati! Chi veni a diri sta parola?
Si misi ncaminu, penzandu, e nci accuntrau nu massaru. Nci dissi:
- Massaru, vo' fari nu càmbiu? Tu mi duni li robbi toi, e jeu ti dugnu li mei.
Lu massaru fu cuntentu, ca nci guadagnava, e si cangiaru li robbi.
Peppinu, vestutu di massaru e cu la buttìgghia di l'acqua bona nta la sacchetta, si ndi jiu sutt’o palazzu di so patri.
Quandu arrivau ddà sutta, fu na festa ginerali: la Bella era allegra, l'aceddu parrava, tuttu cuntentu, e lu cavaddu avìa la cuntentizza nta l'occhi. Li du’ frati eranu affacciati a lu barcuni, e lu massareddu nci dissi:
- Signurini, mi voliti pe garzuneddu?
- E chi sai fari?
- Sàcciu strigghiari li cavaddi, fazzu mangiari li donni ncolarati, e su’ puru bonu pe mi pàsciu l’aceddi.
- Si, sì! - Nci dissaru iddi, ma senza canùsciarlu - fai propiu pe nui; ca avimu nu cavaddu, chi avi bisognu di curi.
Accussì lu ficiaru nchianari, e lu mìsaru a lu loru serviziu. D'allura mpoi, lu cavaddu non si canuscìa chiù, di quantu era allegru e mangiava vulenteri, e cussì puru succedìu di la Bella, chi avia mutatu facci, e di l’aceddu chi parrava cuntinuamenti.
Doppu quindici jorna di sta vita, nci dissi lu massaru a li frati:
- M'assati mi nchianu supra, mi vidu a lu re?
- Sì, nchiana!
Nchianau e, quandu fu a la so prisenza, nci dissi:
- Reali Maestà, avi quindici jorna chi sugnu a garzuni cu li vostri figghi, e sulu ora potti nchianari, mi vidu comu stati.
- E com’aju a stari, se mi manca lu mègghiu, la vista di l'occhi, e non vidu a nessunu?
- Quanti figghi aviti?
Arrispundìu lu re, cu nu suspiru:
- Nd’avarrìa tri; ma unu, lu chiù pìcciulu, chi era la pupilla di l'occhi mei, si ndi jiu mi mi trova l’acqua di l'occhi, e non tornau chiùni. Li so frati vìnnaru; ma iddu non vinni. E ora jeu mori, e a me figghiu Peppinu no lu vidu chiù!
Sentendu accussì, chistu si cunzulau tuttu e nci dissi:
- Maestà, aju nta na buttigghiedda na ina d'acqua di l'occhi, chi faci
veniri la vista: voliti mi v’a mentu?
- Non m ’esti comu e chidda chi mi dezi me figghiu, chi mi fici annorbari du tuttu?
- No, - nci dissi lu garzuni - ca chista è bona!
Nci la misi supr'a l'occhi e nci vìnnaru du' occhi lucenti comu du stiddi. - - Ah! - dissi lu re - la vista mia tornau, e me figghiu Peppinu non torna chiù; chiddu chi si partìu di ccà, cu tantu amuri, pe mi trova l’acqua di l'occhi! Ed ora chi aju acquestatu la vista, non lu pozzu vidiri chiù!
- Dunca - nci dissi lu giuvani - lu vorrissu ancora vidiri a vostru figghiu
Peppinu?
- Atru ca lu vorrìa vidiri!
- Ah, caru papà, sugnu eu lu vostru Peppinu!
- E allura, comu vai, figghiu meu, ca ti vidu vestutu di massaru? Pecchì stu finzioni?
Peppinu nci cuntau lu fattu, comu iddu pigghiau tutti li cosi, e poi li so frati lu jettaru nta lu puzzu, doppu chi l’avia sarvati di la morti.
- Ah, chi frati scilerati! - dissi lu povaru patri; e cussì dicendu, nci piau nu vestitu di re. Peppinu si lu vestìu e, supra l'abitu reali, si misi li soliti robbi di massaru. Poi lu patri chiamau a l'autri figghi e dissi:
- Mi vinni addinòu la vista, pe meritu di lu garzuneddu, chi avìa l'acqua bona. Oggi fazzu nu grandi pranzu, pe festeggiari l’avvenimentu, e vògghiu mbitari principi e conti; e puru lu massareddu avi a mangiari a tàula cu nui. Non avi a mancari a stu pranzu, nè la Bella, nè lu cavaddu, nè l'aceddu Bonvirdi; in modu chi li mbitati ponnu vìdari li belli cosi, chi sapistu cunquistari cu lu vostru ngegnu.
Si fici lu pranzu e arrinescìu veramenti sulenni, pe numaru e qualità di
li cumbitati. Doppu chi mangiaru, dissi lu massareddu:
- Ora s’avi a chiùdari la porta e ognunu di nui avi a cuntari nu fattu, pe dilettu di tutta stu nobili cumpagnia.
Si chiudìu la porta e dissi la Bella:
- Se non vi dispiaci, accumenzu prima jeu.
- Sì, sì! - arrispundiru tutti li mbitati, ca volìanu pe mi la sèntinu, doppu chi avianu tantu ammiratu li so bellizzi.
E allura idda cuminciau a cuntari, comu era chiusa nta lu palazzu di lu magu e comu fu libarata da nu bellu giuvani. Quandu arrivau a stu puntu e dovìa diri lu nomu di lu so liberaturi, si votau versu lu massareddu e nci dissi:
- A tia, Peppinu! ora cacciati ssi robbi di massaru e fai vidiri cu si' veramenti.
A sti paroli, iddu si spogghiau li robbi di massaru, e cumparìu vestutu di re.
- Figghiu meu predilettu! - Dissi lu patri, - tu sì ca penzasti a mia. Ma li to frati, chi doppu chi tu li sarvasti ti tradiru, sunnu du' scilerati e avrannu la morti.
Iddu arrispundìu:
- No, patri, ca jeu li perdunu, e non vògghiu chi stu bella festa sia funestata cu la morti di li me’ frati. Mi ficiaru mali assai, ma ripetu: jeu li perdunu!
Doppu la festa, lu re l’esiliau di la città, pe non mi ponnu chiù fari atru mali; nci dezi la robba loru e li mandau a n’atra città. Poi lu figghiu pìcciulu si spusau cu la Bella di setti veli, e si godìu puru l’aceddu Bonvirdi e lu cavaddu chi parra. Accussì,
Iddi arrestarli filici e cuntenti,
e nu' arrestamu senza nenti.
Ora lasciamo loro e torniamo da Peppino, che era tanto desiderato.
Quando il povero giovane si vide abbandonato in fondo al pozzo, disse:
- Come aveva ragione la mia care lepre, avvertendomi di guardarmi dalla carne degli impiccati! Dopo tutto il bene che ho fatto ai miei fratelli, mi hanno ripagato con questa bella moneta! Che mondo ingrato!
Men tre faceva queste riflessioni, ecco che sentì una voce:
- Peppino! O Peppino!
- Che vuoi? Chi mi chiama? - rispose subito.
- Non ti spaventare, sono io, la lepre! Allora, vuoi uscire?
- Certo che vorrei uscire, ma come posso fare?
La lepre gli allungò lacoda e gli disse:
- Reggiti a me, che io ti tiro e tu sali.
Peppino si tenne stretto alla coda, e la lepre tirò, tirò e lo portò su. Quando arrivò lassù in cima, gli disse:
- Te l'avevo detto io! che se facevi come ti avevo detto, non ti succedeva questa grossa disgrazia! Ora che sei salvo, opera e ingegnati.
E gli sparì davanti agli occhi.
Peppino, rimasto solo, pensava:
- Opera e ingegnati! Che mai vorranno dire queste parole?
Si mise in cammino, pensando, e incontrò un massaio. Gli disse:
- Massaio, vuoi fare uno scambio? Tu mi dai i tuoi vestiti, e io ti do i miei.
Il massaio acconsentì, perché ci guadagnava, e si scambiarono i vestiti.
Peppino, vestito da massaio e con la bottiglia dell'acqua buona in saccoccia, se ne andò al palazzo di suo padre. Quando arrivò, fu una gran festa: la Bella era allegra, l'uccello parlava, tutto contento, e il cavallo aveva l'allegria negli occhi.I due fratelli erano affacciati al balcone, e il massaino disse:
- Signorini, mi volete per garzoncello?
- E che sai fare?
- So striglaire i cavalli, faccio mangiare le donne arrabbiate e mi riesce anche allevare gli uccelli.
- Sì, sì! - gli dissero quelli, ma senza riconoscerlo - Fai proprio al caso nostro, perché abbiamo un cavallo che ha bisogno d'essere curato.
Così lo fecero salire, e lo presero al loro servizio.
Da quel momento, il cavallo non si riconosceva più, da quanto era allegro e mangiava volentieri, e così pure era successo alla Bella, che aveva cambiato espressione, e all'uccello che parlava continuamente.
Dopo quindici giorni di questa vita, il massaio disse ai fratelli:
- Mi permettete di salire su, per vedere il re?
- Sì, sali!
Salì, e quando fu alla sua presenza, gli disse:
- Maestà Reale, sono quindici giorni che faccio il garzone ai vostri figli, e solo ora ho potuto salire, per vedere come state.
- E come devo stare, se mi manca il meglio, la vista degli occhi e non vedo nessuno?
- Quanti figli avete?
- Ne avrei tre, ma uno, il più piccino, che era la pupilla degli occhi miei, se ne andò a cercarmi l'acqua per gli occhi, e non è più tornato. I suoi fratelli sono venuti, ma lui no, non è venuto. E io ora morirò, e mio figlio Peppino non lo vedrò mai più!
Sentendo le parole del padre, Peppino fu tutto contento, e gli disse.
- Maestà, ho in una bottiglietta una goccia di acqua per gli occhi, che fa tornare la vista: volete che ve la metta?
- Non mi farà come quella che mi diede mio figlio, che mi accecò completamente?
- No, - disse il garzoncello - questa è quella buona!
Gliela mise sugli occhi e gli vennero due occhi lucenti come due stelle.
- Ah! - disse il re - la vista mi è tornata, ma mio figlio Peppino non torna più; lui partì da me, con tanto amore, per trovarmi l'Acquadegliocchi! E anche ora che ho riacquistato la vista, non lo potrò vedere mai più!
- E dunque, - gli disse il giovane - vorresti ancora vedere vostro figlio Peppino?
- Altroché se lo vorrei vedere!
- Ah, caro papà, il vostro Peppino sono io!
- E allora, come sta che ti vedo vestito da massaio? Perché questo travestimento?
Peppino gli raccontò tutto quel che gli era successo, in che modo lui aveva conquistato tutte le cose, e poi che i suoi fratelli lo avevano gettato in un pozzo, dopo che lui li aveva salvati da morte certa.
- Ah, che fratelli scellerati! - disse il povero padre, e così dicendo, gli prese un abito da re.
Peppino lo indossò e, sopra all'abito regale, si mise il solito vestito da garzoncello. Poi il padre chiamò gli altri due figli e disse:
- Mi è tornata la vista, per merito del garzoncello che aveva l'acqua buona. Oggi faccio un gran pranzo, per festeggiare l'avvenimento, e voglio invitare principi e conti, e anche il garzoncello deve mangiare a tavola con noi. Non devono mancare a questo pranzo né la Bella, né il cavallo, né l'Uccello Belverde, in modo che gli invitati possano vedere le belle cose che avete saputo conquistare con il vostro ingegno.
Si fece il pranzo e riuscì davvero solenne, per il numero e la qualità degli invitati. Quando ebbero mangiato, disse il garzoncello:
- Ora si deve chiudere la porta e ognuno di noi deve raccontare un fatto, per il piacere di questa nobile compagnia.
- Se non vi dispiace, racconto io per prima.
- Sì, sì! - risposero tutti gli invitati, che volevano sentirla, dopo che avevano ammirato tanto le sue bellezze.
E allora lei cominciò a raccontare. comeera chiusa nel palazzo del mago e come fu liberata da un bel giovane. Quando fu arrivata a questo punto doveva dire il nome del suo liberatore, si voltà verso il garzoncello e gli disse:
- A te, Peppino! Ora levati questi vestiti da massaio e fa' vedere chi sei veramente.
A queste parole lui si levò i vestiti da massaio e apparve nelle vesti regali.
- Figlio mio prediletto! - disse il padre -Tu sì che pensasti a me! Ma i tuoi fratelli, che dopo che li salvasti ti tradirono, sono due scellerati e avranno la morte.
Lui gli rispose:
- No, padre, perché io li perdono, e non voglio che questa bella festa sia funestata dalla morte dei miei fratelli. Mi hanno fatto molto male, ma ripeto: io li perdono!
Dopo la festa, il re li esiliò dalla città, perché non potessero fare altro male, gli diede le loro cose e li mandò in un'altra città.
Poi il figlio minore si sposò con la Bella dei sette veli, e se la godettero anche l'uccello Belverde e il cavallo che parla.
E così:
Laggiù rimasero felici e contenti
Quaggiù restiamo ad arrotarci i denti. RIFERIMENTI E NOTE
___________________________________________

TESTO
Letterio Di Francia, "Fiabe e novelle calabresi". Prima e seconda parte. Seconda edizione rifusa. Torino: Casa Editrice Giovanni Chiantore. Successore Ermanno Loesher, 1935. Pp. 181–195. Fiaba narrata da Carmela di Francia.

___________________________________________
TRADUZIONE © Adalinda Gasparini 2022

___________________________________________
ALTRE VERSIONI
Vedi, La regina Marmotta, versione toscana raccolta da Gherardo Nerucci:

in questo sito: http://www.alaaddin.it/_TESORO_FIABE/FD_Toscana_La_regina_Marmotta.html;

in Fabulando, Carta fiabesca della successione, con la versione ridotta da Italo Calvino per le Fiabe italiane (1956): http://www.fairitaly.eu/joomla/Fabulando/Regina-marmotta/Regina-marmotta-IT.html
___________________________________________
IMMAGINE Francesco Hayez, Il bacio, https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Particolare_Il_Bacio_1.JPG; ultimo accesso 9 maggio 2024
___________________________________________
NOTE
 I fratelli lo gettarono in un pozzo.

Dififcile non pensare a un felice innesto dall'Antico Testamento (Gen. 37,12-36; 39,1-2). Giuseppe, il figlio più piccolo e prediletto di Isacco, viene gettato in un pozzo dai fratelli gelosi, dal quale invece della morte gli verrà la grande avventura col faraone come oniromante, al quale i suoi fratelli si dovranno inchinare, senza riconoscerlo.
Garzoncello
Mentre cercavo un diminutivo di garzone e di massaio, si affacciato alla memoria il garzoncello del Sabato del villaggio:
Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita,
È come un giorno d'allegrezza pieno,
Giorno chiaro, sereno,
Che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
Stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo'; ma la tua festa
Ch'anco tardi a venir non ti sia grave.
Alla festa del garzoncello di Leopardi seguirà un giorno difficile, mentre al lieto fine del nostro garzoncello, il giovane principe Peppino, segue sempre solo la pagina bianca: nessuna continuazione, nessuna promessa di felicità.  nessuna illusione, nessuna delusione. Le fiabe non sono predittive, offrono semplicemente una pausa fra il sonno e la veglia, fra la presenza nella realtà comune a tutti e l'immensa vita psichica che si manifesta  nel sogno, quando il sipario nasconde la stessa realtà come le palpebre chiuse sugli occhi. E' del resto l'immenso spazio della letteratura, ponte fra sonno e veglia che non deve nulla alle gerarchie che regolano i rapporti fra esseri umani nella veglia, colonizzabile dalle gerarchie stesse, ma non possedibile. Perché non sono dominabili da nessun dittatore, da nessun colonizzatore, la sua costruzione né la sua distruzione.
Online dal 19 giugno 2022
Ultima revisione: 9 maggio 2024