ADALINDA GASPARINI              PSICOANALISI E FAVOLE
 
FAVOLE GRECHE

ESIODO       TEOGONIA
 
LA
NASCITA DEGLI DEI DEL MONDO DELLE PAROLE
TESTO GRECO E TRADUZIONE LETTERALE A FRONTE
TEOGONIA HOME PAGE
VERSIONE IN ENDECASILLABI INDICE DEI NOMI

15


 10
15

20
 
Mουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ᾽ ἀείδειν,
αἵ θ᾽ Ἑλικῶνος ἔχουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε
καί τε περὶ κρήνην ἰοειδέα πόσσ᾽ ἁπαλοῖσιν
ὀρχεῦνται καὶ βωμὸν ἐρισθενέος Κρονίωνος.
καί τε λοεσσάμεναι τέρενα χρόα Περμησσοῖο
ἢ Ἵππου κρήνης ἢ Ὀλμειοῦ ζαθέοιο
ἀκροτάτῳ Ἑλικῶνι χοροὺς ἐνεποιήσαντο
καλούς, ἱμερόεντας· ἐπερρώσαντο δὲ ποσσίν.
ἔνθεν ἀπορνύμεναι, κεκαλυμμέναι ἠέρι πολλῇ,
ἐννύχιαι στεῖχον περικαλλέα ὄσσαν ἱεῖσαι,
ὑμνεῦσαι Δία τ᾽ αἰγίοχον καὶ πότνιαν Ἥρην
Ἀργεΐην, χρυσέοισι πεδίλοις ἐμβεβαυῖαν,
κούρην τ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς γλαυκῶπιν Ἀθήνην
Φοῖβόν τ᾽ Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν
ἠδὲ Ποσειδάωνα γαιήοχον, ἐννοσίγαιον,
καὶ Θέμιν αἰδοίην ἑλικοβλέφαρόν τ᾽ Ἀφροδίτην
Ἥβην τε χρυσοστέφανον καλήν τε Διώνην
Λητώ τ᾽ Ἰαπετόν τε ἰδὲ Κρόνον ἀγκυλομήτην
Ἠῶ τ᾽ Ἠέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην
Γαῖάν τ᾽ Ὠκεανόν τε μέγαν καὶ Νύκτα μέλαιναν
ἄλλων τ᾽ ἀθανάτων ἱερὸν γένος αἰὲν ἐόντων.
αἵ νύ ποθ᾽ Ἡσίοδον καλὴν ἐδίδαξαν ἀοιδήν,
ἄρνας ποιμαίνονθ᾽ Ἑλικῶνος ὕπο ζαθέοιο.
τόνδε δέ με πρώτιστα θεαὶ πρὸς μῦθον ἔειπον,
Cominciamo a cantare dalle Muse Elicònie, 
che vivono sul monte Elicona, grande e sacro,
e danzano coi molli piedi intorno alla fonte
violetta, all'altare del fortissimo Cronide:
si erano lavate il tenero corpo nel Permesso,
nella fonte del Cavallo, o nel purissimo Olmeo,
e tornavano coi piedi danzanti sulla vetta
dell'Elicona, ondeggiando, amabili e belle;
dalla vetta partivano, nascoste nella densa nebbia,
e avanzando colmavano la notte dei loro inni,
cantando di Zeus egioco, di Hera signora argiva,
che indossa calzari d'oro quando cammina;
ad Athena occhi celesti, figlia di Zeus egioco,
a Febo Apollo, ad Artemide lancia frecce,
a Poseidon, agitaterra, scuotiterra,
a Temi schiva, ad Afrodite occhiseducenti,
a Ebe corona-d'oro, a Dione bella,
a Leto, a Giapèto, a Cronos Pensierisinuosi
a Eos, a Elios, a Selene immensa lampada,

a Gaia, al grande Oceano, alla Notte nera,

e agli altri immortali, sacra generazione;
le Muse insegnarono un bel canto a me, Esiodo,
quando pascolavo le pecore sotto il divino Elicona,
loro cominciarono a dirmi queste parole,Sandro Botticelli, Pallade (Athena) e il centauro (1482-1483). Galleria degli Uffizi, Firenze

25
30
35
40
45


Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο·
ποιμένες ἄγραυλοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, γαστέρες οἶον,
ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα,
ἴδμεν δ᾽, εὖτ᾽ ἐθέλωμεν, ἀληθέα γηρύσασθαι.
ὣς ἔφασαν κοῦραι μεγάλου Διὸς ἀρτιέπειαι·
καί μοι σκῆπτρον ἔδον δάφνης ἐριθηλέος ὄζον
δρέψασαι, θηητόν· ἐνέπνευσαν δέ μ᾽ ἀοιδὴν
θέσπιν, ἵνα κλείοιμι τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα.
καί μ᾽ ἐκέλονθ᾽ ὑμνεῖν μακάρων γένος αἰὲν ἐόντων,
σφᾶς δ᾽ αὐτὰς πρῶτόν τε καὶ ὕστατον αἰὲν ἀείδειν.
ἀλλὰ τί ἦ μοι ταῦτα περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτρην;
Τύνη, Μουσάων ἀρχώμεθα, ταὶ Διὶ πατρὶ
ὑμνεῦσαι τέρπουσι μέγαν νόον ἐντὸς Ὀλύμπου,
εἰρεῦσαι τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα,
φωνῇ ὁμηρεῦσαι· τῶν δ᾽ ἀκάματος ῥέει αὐδὴ
ἐκ στομάτων ἡδεῖα· γελᾷ δέ τε δώματα πατρὸς
Ζηνὸς ἐριγδούποιο θεᾶν ὀπὶ λειριοέσσῃ
σκιδναμένῃ· ἠχεῖ δὲ κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου
δώματά τ᾽ ἀθανάτων. αἳ δ᾽ ἄμβροτον ὄσσαν ἱεῖσαι
θεῶν γένος αἰδοῖον πρῶτον κλείουσιν ἀοιδῇ
ἐξ ἀρχῆς, οὓς Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ἔτικτεν,
οἵ τ᾽ ἐκ τῶν ἐγένοντο θεοί, δωτῆρες ἐάων.
δεύτερον αὖτε Ζῆνα, θεῶν πατέρ᾽ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,
ἀρχόμεναί θ᾽ ὑμνεῦσι θεαὶ † λήγουσαί τ' ἀοιδῆς,
ὅσσον φέρτατός ἐστι θεῶν κράτεΐ τε μέγιστος.
le divine Olimpie, figlie di Zeus Egioco:
- Pastori campagnoli, brutta razza, solo-pancia,
noi sappiamo raccontare cose false che sembrano vere,
e se vogliamo sappiamo anche cantare la verità";
così dissero le figlie del grande Zeus, lingue sciolte,
mi diedero uno scettro d'alloro verdeggiante, un mirabile
ramo che colsero, e mi ispirarono una poesia divina,
perché cantassi le lodi delle cose future e delle passate;
mi spinsero a cantare la generazione dei sempre beati,
e a celebrare loro, le Muse, al principio, alla fine, sempre:
lasciando perdere le storie di querce o di rocce;
e allora, cominciamo da loro, che cantando per Zeus padre
rallegrano la grande mente nell'Olimpo;
raccontano le cose presenti, future e passate;
accordano le voci: il loro canto sgorga senza posa
dalle bocche profumate, e ride la casa del padre
Zeus altitonante, alla loro voce che si effonde,
come profumo di gigli: risuona la cima dell'Olimpo nevoso
con la casa degli immortali; levando la voce divina
per prima cantano la generazione degli dei,
che discende da Gaia e Urano/Cielo, immensi
da loro nacquero gli dei che dispensano beni;
poi le Muse lodano Zeus padre degli dei e degli uomini,
all'inizio e alla fine del canto raccontano di lui:

il massimo, più potente e più grande di tutti gli dei;


Dosso Dossi, Apollo (1524), Galleria Borghese, Roma

50
55
60
65
70


αὖτις δ᾽ ἀνθρώπων τε γένος κρατερῶν τε Γιγάντων
ὑμνεῦσαι τέρπουσι Διὸς νόον ἐντὸς Ὀλύμπου
Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο.
τὰς ἐν Πιερίῃ Κρονίδῃ τέκε πατρὶ μιγεῖσα
Μνημοσύνη, γουνοῖσιν Ἐλευθῆρος μεδέουσα,
λησμοσύνην τε κακῶν ἄμπαυμά τε μερμηράων.
ἐννέα γάρ οἱ νυκτὸς ἐμίσγετο μητίετα Ζεὺς
νόσφιν ἀπ᾽ ἀθανάτων ἱερὸν λέχος εἰσαναβαίνων·
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ᾽ ἔτραπον ὧραι
μηνῶν φθινόντων, περὶ δ᾽ ἤματα πόλλ᾽ ἐτελέσθη,
ἣ δ᾽ ἔτεκ᾽ ἐννέα κούρας ὁμόφρονας, ᾗσιν ἀοιδὴ60
μέμβλεται ἐν στήθεσσιν, ἀκηδέα θυμὸν ἐχούσαις,
τυτθὸν ἀπ᾽ ἀκροτάτης κορυφῆς νιφόεντος Ὀλύμπου.
[ἔνθα σφιν λιπαροί τε χοροὶ καὶ δώματα καλά.
πὰρ δ᾽ αὐτῇς Χάριτές τε καὶ Ἵμερος οἰκί᾽ ἔχουσιν
ἐν θαλίῃς· ἐρατὴν δὲ διὰ στόμα ὄσσαν ἱεῖσαι
μέλπονται πάντων τε νόμους καὶ ἤθεα κεδνὰ
ἀθανάτων κλείουσιν, ἐπήρατον ὄσσαν ἱεῖσαι.]
αἳ τότ᾽ ἴσαν πρὸς Ὄλυμπον ἀγαλλόμεναι ὀπὶ καλῇ,
ἀμβροσίῃ μολπῇ· περὶ δ᾽ ἴαχε γαῖα μέλαινα
ὑμνεύσαις, ἐρατὸς δὲ ποδῶν ὕπο δοῦπος ὀρώρει
νισσομένων πατέρα ὅν· ὃ δ᾽ οὐρανῷ ἐμβασιλεύει,
αὐτὸς ἔχων βροντὴν ἠδ᾽ αἰθαλόεντα κεραυνόν,
κάρτεϊ νικήσας πατέρα Κρόνον· εὖ δὲ ἕκαστα
ἀθανάτοις διέταξεν ὁμῶς καὶ ἐπέφραδε τιμάς.
poi rallegrano la mente di Zeus nell'Olimpo,
cantando la generazione degli uomini e dei possenti Titani,
le figlie di Zeus egioco, le Muse Olimpie,
che Mnemosine, regina di Eleutero,
concepì nella Pieria abbracciata al padre Cronide,
come oblio dei mali e tregua degli affanni;
per nove notti il saggio Zeus si unì con lei,
salendo sul sacro letto, appartato dagli immortali;
passavano i giorni, tanti, e consumandosi i mesi,
finiva il giro delle stagioni: un anno dopo
lei diede alla luce nove figlie, unite nell'animo,
con il canto che sgorga dal cuore senza pena;
bella è la loro casa vicino all'altissima vetta
dell'Olimpo nevoso, e non si stancano mai danzare:
felici le Cariti e Himeros hanno le case vicine;
dalle loro bocche si leva amorosa la voce, cantando
la bellezza delle leggi e degli usi sapienti
di tutti gli immortali, la voce che canta amorosa:
verso l'Olimpo avanzavano le Muse gloriose, cantando
con la magica voce; risuonava tutt'intorno la nera terra,
e si levava un rombo lieto sotto i loro piedi, quando
andavano dal padre danzando: dal signore del cielo,
padrone del tuono e del fulmine che incenerisce,
vincitore forte del padre Cronos; ordine giusto
pose fra gli immortali e stabilì gli onori;


Correggio, Affreschi della volta della Camera della Badessa o Camera di San Paolo (1518-1519) ex Monastero di San Paolo, ParmaCorreggio, Diana/Artemide (1518-1519) Camino della Camera della Badessa, ex Monastero di San Paolo, Parma
[motto sovrastante: Ignem gladio ne fodias]


75
80
85
90
95

ταῦτ᾽ ἄρα Μοῦσαι ἄειδον, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι,
ἐννέα θυγατέρες μεγάλου Διὸς ἐκγεγαυῖαι,
Κλειώ τ᾽ Εὐτέρπη τε Θάλειά τε Μελπομέενη τε
Τερψιχόρη τ᾽ Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ᾽ Οὐρανίη τε
Καλλιόπη θ᾽· ἣ δὲ προφερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων.
ἣ γὰρ καὶ βασιλεῦσιν ἅμ᾽ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.
ὅν τινα τιμήσωσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο
γεινόμενόν τε ἴδωσι διοτρεφέων βασιλήων,
τῷ μὲν ἐπὶ γλώσσῃ γλυκερὴν χείουσιν ἐέρσην,
τοῦ δ᾽ ἔπε᾽ ἐκ στόματος ῥεῖ μείλιχα· οἱ δέ τε λαοὶ
πάντες ἐς αὐτὸν ὁρῶσι διακρίνοντα θέμιστας
ἰθείῃσι δίκῃσιν· ὃ δ᾽ ἀσφαλέως ἀγορεύων
αἶψά κε καὶ μέγα νεῖκος ἐπισταμένως κατέπαυσεν·
τοὔνεκα γὰρ βασιλῆες ἐχέφρονες, οὕνεκα λαοῖς
βλαπτομένοις ἀγορῆφι μετάτροπα ἔργα τελεῦσι
ῥηιδίως, μαλακοῖσι παραιφάμενοι ἐπέεσσιν.
ἐρχόμενον δ᾽ ἀν᾽ ἀγῶνα θεὸν ὣς ἱλάσκονται
αἰδοῖ μειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν·
τοίη Μουσάων ἱερὴ δόσις ἀνθρώποισιν.
ἐκ γάρ τοι Μουσέων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθόνα καὶ κιθαρισταί,
ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες· ὃ δ᾽ ὄλβιος, ὅν τινα Μοῦσαι
φίλωνται· γλυκερή οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή.
εἰ γάρ τις καὶ πένθος ἔχων νεοκηδέι θυμῷ
ἄζηται κραδίην ἀκαχήμενος, αὐτὰρ ἀοιδὸς
così cantavano le Muse, che vivono nelle olimpie dimore,
le nove fanciulle generate dal grande Zeus:
Clio, Euterpe, Talia, Melpomene,
Tersicore, Eratò, Polimnia, Urania,
e Calliope: di tutte la più nobile,
perché è sempre vicina ai re venerati;
se le figlie del grande Zeus scelgono uno dei re
alimentati da Zeus, e assistono alla sua nascita,
versano sulla sua lingua una dolce rugiada:
le parole che escono dalla sua bocca sanno di miele,
e tutte le genti si rivolgono a lui, che emette sentenze
nel modo giusto: parla sicuro e sapiente,
subito placa le contese, anche grandissime;
perché è per questo che i re hanno senno,
perché nell'assemblea facilmente riparano le offese
delle genti, placandole con parole delicate;
quando il re entra nell'assemblea gli si rivolgono come a un dio
con mite rispetto, brilla fra gli astanti:
questo per gli uomini è il sacro dono delle Muse;
con l'amore delle Muse e di Apollo frecce infallibili
gli uomini diventano cantori nel mondo e suonatori di cetra,
re con l'amore di Zeus; felice chi è amato dalle Muse:
dalla bocca dolce gli scorre la voce;
perché se qualcuno ha un dolore che gli opprime l'anima,
e gli dissecca anche il cuore, basta che il poeta,


Anton Raphael Mengs, Parnaso (1750-1760), Museo dell'Ermitage, San Pietroburgo

100
105

110
115

120  

Μουσάων θεράπων κλέεα προτέρων ἀνθρώπων
ὑμνήσῃ μάκαράς τε θεούς, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν,
αἶψ᾽ ὅ γε δυσφροσυνέων ἐπιλήθεται οὐδέ τι κηδέων
μέμνηται· ταχέως δὲ παρέτραπε δῶρα θεάων.
Χαίρετε, τέκνα Διός, δότε δ᾽ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν.
κλείετε δ᾽ ἀθανάτων ἱερὸν γένος αἰὲν ἐόντων,
οἳ Γῆς τ᾽ ἐξεγένοντο καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος,
Νυκτός τε δνοφερῆς, οὕς θ᾽ ἁλμυρὸς ἔτρεφε Πόντος.
εἴπατε δ᾽, ὡς τὰ πρῶτα θεοὶ καὶ γαῖα γένοντο
καὶ ποταμοὶ καὶ πόντος ἀπείριτος, οἴδματι θυίων,
ἄστρα τε λαμπετόωντα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν
οἵ τ᾽ ἐκ τῶν ἐγένοντο θεοί, δωτῆρες ἐάων
ὥς τ᾽ ἄφενος δάσσαντο καὶ ὡς τιμὰς διέλοντο
ἠδὲ καὶ ὡς τὰ πρῶτα πολύπτυχον ἔσχον Ὄλυμπον.
ταῦτά μοι ἔσπετε Μοῦσαι, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι
[ἐξ ἀρχῆς, καὶ εἴπαθ᾽, ὅ τι πρῶτον γένετ᾽ αὐτῶν.]
Ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα
Γαῖ᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
[ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου,
Τάρταρά τ᾽ ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,]
ἠδ᾽ Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι,
λυσιμελής, πάντων δὲ θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων
δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν.
ἐκ Χάεος δ᾽ Ἔρεβός τε μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο·
Νυκτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Αἰθήρ τε καὶ Ἡμέρη ἐξεγένοντο,
alunno delle Muse, canti la gloria degli uomini primi,
e degli dei beati dell'Olimpo, perché si dissolva
l'angoscia, e si scordi del tutto le sue pene:
in un istante lo ha distolto il dono delle dee;
o benedette figlie di Zeus, donatemi il canto amoroso,
narrate la gloria della generazione sacra degli immortali,
che nacquero da Gaia Terra e dal Cielo stellato,
narrate della Notte tenebrosa, di chi nutrì il Ponto Mare salato,
raccontatemi come nacquero in principio
i Fiumi e il Mare sconfinato, che si agita e ribolle,
e le Stelle lucenti e il vasto cielo in alto,
da loro nacquero gli dei che dispensano beni;
ditemi come si spartirono i dominii e gli onori,
e come furono prima signori dell'Olimpo sinuoso;
Muse che sull'Olimpo avete dimora, raccontate
il principio, e chi fu il primo di loro a nascere;
prima nacque il Caos, poi Gaia
dall'immenso seno, base per sempre salda per tutti
gli immortali signori della cima del nevoso Olimpo,
e il Tartaro, sotterraneo grande di tetre gallerie,
ed Eros, che è il più bello fra gli dei immortali,
Scioglimembra, che sottomette la mente e le sagge
intenzioni in tutti gli dei come in tutti gli uomini;
dal Caos nacquero l'Erebo e la Notte nera,
nacquero l'Etere e il Giorno dalla Notte,

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Amor Vincit Omnia (1602-1603) Gemäldegalerie, Staatliche Museen di Berlino

125
130

135

140
145  

οὓς τέκε κυσαμένη Ἐρέβει φιλότητι μιγεῖσα.
Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο ἶσον ἑ᾽ αὐτῇ
Οὐρανὸν ἀστερόενθ᾽, ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι,
ὄφρ᾽ εἴη μακάρεσσι θεοῖς ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί.
γείνατο δ᾽ Οὔρεα μακρά, θεῶν χαρίεντας ἐναύλους,
[Νυμφέων, αἳ ναίουσιν ἀν᾽ οὔρεα βησσήεντα.]
ἣ δὲ καὶ ἀτρύγετον πέλαγος τέκεν, οἴδματι θυῖον,
Πόντον, ἄτερ φιλότητος ἐφιμέρου· αὐτὰρ ἔπειτα
Οὐρανῷ εὐνηθεῖσα τέκ᾽ Ὠκεανὸν βαθυδίνην,
Κοῖόν τε Κρῖόν θ᾽ Ὑπερίονά τ᾽ Ἰαπετόν τε
Θείαν τε Ῥείαν τε Θέμιν τε Μνημοσύνην τε
Φοίβην τε χρυσοστέφανον Τηθύν τ᾽ ἐρατεινήν.
τοὺς δὲ μέθ᾽ ὁπλότατος γένετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,
δεινότατος παίδων· θαλερὸν δ᾽ ἤχθηρε τοκῆα.
Γείνατο δ᾽ αὖ Κύκλωπας ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντας,
Βρόντην τε Στερόπην τε καὶ Ἄργην ὀβριμόθυμον,
[οἳ Ζηνὶ βροντήν τε δόσαν τεῦξάν τε κεραυνόν.]
οἳ δή τοι τὰ μὲν ἄλλα θεοῖς ἐναλίγκιοι ἦσαν,
μοῦνος δ᾽ ὀφθαλμὸς μέσσῳ ἐνέκειτο μετώπῳ.
[Κύκλωπες δ᾽ ὄνομ᾽ ἦσαν ἐπώνυμον, οὕνεκ᾽ ἄρα σφέων
κυκλοτερὴς ὀφθαλμὸς ἕεις ἐνέκειτο μετώπῳ·]
ἰσχὺς δ᾽ ἠδὲ βίη καὶ μηχαναὶ ἦσαν ἐπ᾽ ἔργοις.
ἄλλοι δ᾽ αὖ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο
τρεῖς παῖδες μεγάλοι τε καὶ ὄβριμοι, οὐκ ὀνομαστοί,
Κόττος τε Βριάρεώς τε Γύης θ᾽, ὑπερήφανα τέκνα.
che li concepì unita nell'abbraccio con l'Erebo;
prima di tutto Gaia diede vita al suo simile,
Urano trapunto di Stelle, perché tutta l'abbracciasse,
e fosse per sempre dimora incrollabile per gli dei beati;
generò le alte belle Montagne, dove amano restare le divine
Ninfe, che abitano fra i monti scoscesi;
generò anche il Mare mai stanco, che si agita e ribolle,
il Ponto, che volle astenendosi dall'amplesso; dopo di lui
abbracciata a Urano generò Oceano vortici-profondi,
Coio, Crio, Hyperion, Giapeto,
e Theia, Rea, Themis, e Mnemosine,
e Febe corona d'oro, e l'amabile Thetis;
dopo di loro nacque Cronos Pensierisinuosi, l'ultimo,
il bambino terribile: odiava il padre vigoroso;
poi generò i Ciclopi dal cuore prepotente,
Bronte, Sterope, e Arge animo violento,
che offrirono il tuono e formarono il fulmine a Zeus;
in tutte le altre cose essi erano proprio come gli altri dei,
ma sulla fronte avevano solo un occhio rotondo:
erano chiamati col nome di Ciclopi perché avevano
un solo occhio rotondo, in mezzo alla fronte
compivano le loro opere con forza, violenza e astuzia;
anche altri nacquero da Gaia e Urano,
tre fratelli grandi e superbi, innominabili,
Cottos e Briareo e Gige, figli orgogliosi;


Annibale Caracci, Polifemo, Aci e Galatea (1595 c.), Roma, Palazzo Farnese

150
155

160
165


170
 

τῶν ἑκατὸν μὲν χεῖρες ἀπ᾽ ὤμων ἀίσσοντο,
ἄπλαστοι, κεφαλαὶ δὲ ἑκάστῳ πεντήκοντα
ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν·
ἰσχὺς δ᾽ ἄπλητος κρατερὴ μεγάλῳ ἐπὶ εἴδει.
Ὅσσοι γὰρ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο,
δεινότατοι παίδων, σφετέρῳ δ᾽ ἤχθοντο τοκῆι
ἐξ ἀρχῆς· καὶ τῶν μὲν ὅπως τις πρῶτα γένοιτο,
πάντας ἀποκρύπτασκε, καὶ ἐς φάος οὐκ ἀνίεσκε,
Γαίης ἐν κευθμῶνι, κακῷ δ᾽ ἐπετέρπετο ἔργῳ
Οὐρανός. ἣ δ᾽ ἐντὸς στοναχίζετο Γαῖα πελώρη
στεινομένη· δολίην δὲ κακήν τ᾽ ἐφράσσατο τέχνην.
αἶψα δὲ ποιήσασα γένος πολιοῦ ἀδάμαντος
τεῦξε μέγα δρέπανον καὶ ἐπέφραδε παισὶ φίλοισιν·
εἶπε δὲ θαρσύνουσα, φίλον τετιημένη ἦτορ·
παῖδες ἐμοὶ καὶ πατρὸς ἀτασθάλου, αἴ κ᾽ ἐθέλητε
πείθεσθαι, πατρός κε κακὴν τισαίμεθα λώβην
ὑμετέρου· πρότερος γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα.
ὣς φάτο· τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ἕλεν δέος, οὐδέ τις αὐτῶν
φθέγξατο. θαρσήσας δὲ μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης
ἂψ αὖτις μύθοισι προσηύδα μητέρα κεδνήν·
 μῆτερ, ἐγώ κεν τοῦτό γ᾽ ὑποσχόμενος τελέσαιμι
ἔργον, ἐπεὶ πατρός γε δυσωνύμου οὐκ ἀλεγίζω
ἡμετέρου· πρότερος γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα.
ὣς φάτο· γήθησεν δὲ μέγα φρεσὶ Γαῖα πελώρη·
εἷσε δέ μιν κρύψασα λόχῳ· ἐνέθηκε δὲ χερσὶν
dalle spalle senza sforzo muovevano cento mani,
cinquanta teste si ergevano sui loro corpi possenti,
nascendo dalle spalle sulle membra vigorose
e una forza infinita aumentava quelle figure gigantesche;
quanti nacquero da Gaia e Urano,
figli terribili, tanti ne odiava il loro genitore,
dal principio, e non li lasciava venire alla luce:
appena nati li celava tutti in seno
a Gaia e godeva del suo lavoro cattivo
Urano, ma dentro di sé Gaia prodigiosa gemeva
oppressa, e trovò un sistema astuto e cattivo;
subito fece la grigia specie del ferro adamante,
costruì una grande falce e si volse ai cari figli:
li incoraggiava, con il cuore in pena, dicendo:
- Figli miei e di un padre scellerato, se vorrete
fidarvi di me, vendicheremo l'orribile oltraggio
del padre vostro, che per primo ha escogitato opere infami -
così disse, la paura li prese tutti, nessuno fra loro
parlava; ebbe coraggio il grande Cronos Pensierisinuosi,
e con queste parole rispose alla saggia madre:
- Madre, ti prometto che sarò io a compiere
l'impresa, perché non mi curo del padre mio esecrabile,
che per primo ha escogitato opere infami -
così disse; gioì nel grande cuore Gaia prodigiosa;
lo mandò a nascondersi in agguato; gli mise in mano


Parmigianino, Stufetta di Diana (Artemide) e Atteone (1524), soffitto, Rocca Sanvitale a Fontanellato (Parma)Parmigianino, Stufetta di Diana (Artemide) e Atteone (1524), Atteone, Rocca Sanvitale a Fontanellato (Parma)

175
180

185

190

195

ἅρπην καρχαρόδοντα· δόλον δ᾽ ὑπεθήκατο πάντα.
ἦλθε δὲ νύκτ᾽ ἐπάγων μέγας Οὐρανός, ἀμφὶ δὲ Γαίῃ
ἱμείρων φιλότητος ἐπέσχετο καί ῥ᾽ ἐτανύσθη
πάντη· ὃ δ᾽ ἐκ λοχεοῖο πάις ὠρέξατο χειρὶ
σκαιῇ, δεξιτερῇ δὲ πελώριον ἔλλαβεν ἅρπην
μακρὴν καρχαρόδοντα, φίλου δ᾽ ἀπὸ μήδεα πατρὸς
ἐσσυμένως ἤμησε, πάλιν δ᾽ ἔῤῥιψε φέρεσθαι
ἐξοπίσω· τὰ μὲν οὔ τι ἐτώσια ἔκφυγε χειρός·
ὅσσαι γὰρ ῥαθάμιγγες ἀπέσσυθεν αἱματόεσσαι,
πάσας δέξατο Γαῖα· περιπλομένων δ᾽ ἐνιαυτῶν
γείνατ᾽ Ἐρινῦς τε κρατερὰς μεγάλους τε Γίγαντας,
τεύχεσι λαμπομένους, δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντας,
Νύμφας θ᾽, ἃς Μελίας καλέουσ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν.
μήδεα δ᾽ ὡς τὸ πρῶτον ἀποτμήξας ἀδάμαντι
κάββαλ᾽ ἀπ᾽ ἠπείροιο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ,
ὣς φέρετ᾽ ἂμ πέλαγος πουλὺν χρόνον, ἀμφὶ δὲ λευκὸς
ἀφρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτου χροὸς ὤρνυτο· τῷ δ᾽ ἔνι κούρη
ἐθρέφθη· πρῶτον δὲ Κυθήροισιν ζαθέοισιν
ἔπλητ᾽, ἔνθεν ἔπειτα περίῤῥυτον ἵκετο Κύπρον.
ἐκ δ᾽ ἔβη αἰδοίη καλὴ θεός, ἀμφὶ δὲ ποίη
ποσσὶν ὕπο ῥαδινοῖσιν ἀέξετο· τὴν δ᾽ Ἀφροδίτην
[ἀφρογενέα τε θεὰν καὶ ἐυστέφανον Κυθέρειαν]
κικλῄσκουσι θεοί τε καὶ ἀνέρες, οὕνεκ᾽ ἐν ἀφρῷ
θρέφθη· ἀτὰρ Κυθέρειαν, ὅτι προσέκυρσε Κυθήροις·
[Κυπρογενέα δ᾽, ὅτι γέντο πολυκλύστῳ ἐνὶ Κύπρῳ·
la falce dai denti aguzzi: ordì tutta la trama;
portando la notte venne il grande Urano, si mise sopra
a Gaia circondandola col suo desiderio d'amore, si stese
dappertutto; dal nascondiglio protese la mano
sinistra e con la destra impugnò la grande falce
prodigiosa, dai denti aguzzi: in un istante
dal caro padre staccò il genitale, lo gettò via
scagliandolo all'indietro, ma non sfuggì invano
dalla mano sua: Gaia raccolse ogni goccia
di sangue sprizzante, e col passare degli anni
vennero alla luce le forti Erinni e i grandi Giganti,
splendenti nelle armi, che impugnano lunghe lance,
e le Ninfe, che chiamano Melie sulla terra sconfinata;
appena ebbe tagliato il genitale col ferro affilato,
dalla riva lo gettò nel Mare che si agita molto,
così fu portato dal Mare per tanto tempo, e sgorgava
bianca la spuma dal membro immortale: nella spuma
cresceva una fanciulla, e per prima arrivò sulle onde
agli abitanti della divina Citera, poi arrivò a Cipro
che le onde bagnano intorno; uscì dal Mare la dea bella
e venerata, cresceva l'erba sotto i suoi piedi lievi:
Afrodite, Nata dalla spuma, la chiamano gli dei e gli uomini,
perché nella spuma è cresciuta, e Citerea incoronata di luce,
perché arrivò ai Citeresi, e anche Ciprigna, perché è nata
a Cipro che le onde bagnano intorno, e Filommedea,


Sandro Botticelli, Nascita di Venere (1483-1485) Galleria degli Uffizi, Firenze

200
205


210
 
215
220  

ἠδὲ φιλομμηδέα, ὅτι μηδέων ἐξεφαάνθη.]
τῇ δ᾽ Ἔρος ὡμάρτησε καὶ Ἵμερος ἕσπετο καλὸς
γεινομένῃ τὰ πρῶτα θεῶν τ᾽ ἐς φῦλον ἰούσῃ.
ταύτην δ᾽ ἐξ ἀρχῆς τιμὴν ἔχει ἠδὲ λέλογχε
μοῖραν ἐν ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι,
παρθενίους τ᾽ ὀάρους μειδήματά τ᾽ ἐξαπάτας τε
τέρψιν τε γλυκερὴν φιλότητά τε μειλιχίην τε.
τοὺς δὲ πατὴρ Τιτῆνας ἐπίκλησιν καλέεσκε
παῖδας νεικείων μέγας Οὐρανός, οὓς τέκεν αὐτός·
φάσκε δὲ τιταίνοντας ἀτασθαλίῃ μέγα ῥέξαι
ἔργον, τοῖο δ᾽ ἔπειτα τίσιν μετόπισθεν ἔσεσθαι.
Νὺξ δ᾽ ἔτεκεν στυγερόν τε Μόρον καὶ Κῆρα μέλαιναν
καὶ Θάνατον, τέκε δ᾽ Ὕπνον, ἔτικτε δὲ φῦλον Ὀνείρων·
— οὔ τινι κοιμηθεῖσα θεὰ τέκε Νὺξ ἐρεβεννή, —
δεύτερον αὖ Μῶμον καὶ Ὀιζὺν ἀλγινόεσσαν
Ἑσπερίδας θ᾽, ᾗς μῆλα πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο
χρύσεα καλὰ μέλουσι φέροντά τε δένδρεα καρπόν.
καὶ Μοίρας καὶ Κῆρας ἐγείνατο νηλεοποίνους,
[Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ Ἄτροπον, αἵτε βροτοῖσι
γεινομένοισι διδοῦσιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε,]
αἵτ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε παραιβασίας ἐφέπουσιν·
οὐδέ ποτε λήγουσι θεαὶ δεινοῖο χόλοιο,
πρίν γ᾽ ἀπὸ τῷ δώωσι κακὴν ὄπιν, ὅς τις ἁμάρτῃ.
τίκτε δὲ καὶ Νέμεσιν, πῆμα θνητοῖσι βροτοῖσι,
Νὺξ ὀλοή· μετὰ τὴν δ᾽ Ἀπάτην τέκε καὶ Φιλότητα
Amante del genitale, perché apparve dal genitale;
le divenne compagno Eros e Himeros bello la seguì,
da quando nacque e si diresse verso la stirpe degli dei;
questo onore lei dal principio ebbe e ottenne
in sorte, tra gli uomini e gli dei immortali,
discorsi di fanciulle e sorrisi e seduzioni
e dolce piacere e amore di miele;
il grande padre Urano li chiamò col nome di Titani,
i figli dell'oltraggio, da lui stesso generati:
diceva che titaneggiando avevano compiuto un'opera grande
in scelleratezza, per la quale il futuro preparava una pena;
la Notte generò l'odioso Moros, la nera Chera,
Thanatos, generò Hypnos, generò la stirpe dei Sogni,
senza unirsi a nessuno la Notte tenebrosa li generò,
così anche Momo e Oizis dolorosa,
e le Hesperidi, che custodiscono le mele d'oro bellissime
e gli alberi carichi di frutti al di là del nobile Oceano;
le Moire generò, e le Chere inesorabili,
Clothos, Lachesis e Atropos:
che filano ai mortali neonati le sorti di bene e di male,
loro perseguono i crimini degli uomini e degli dei,
terribilmente irate, senza mai smettere, finché non hanno punito
duramente il delitto, chiunque lo abbia commesso;
poi la Notte funesta generò Nemesis, sciagura
per gli uomini soggetti alla morte, generò Frode e Bramosia,


Francesco del Cossa, Trionfo di Venere, Aprile (1469-1470), Salone dei Mesi, Palazzo Schifanoia, Ferrara

225
230

235

240
245  


Γῆράς τ᾽ οὐλόμενον, καὶ Ἔριν τέκε καρτερόθυμον.
αὐτὰρ Ἔρις στυγερὴ τέκε μὲν Πόνον ἀλγινόεντα
Λήθην τε Λιμόν τε καὶ Ἄλγεα δακρυόεντα
Ὑσμίνας τε Μάχας τε Φόνους τ᾽ Ἀνδροκτασίας τε
Νείκεά τε ψευδέας τε Λόγους Ἀμφιλλογίας τε
Δυσνομίην τ᾽ Ἀάτην τε, συνήθεας ἀλλήλῃσιν,
Ὅρκον θ᾽, ὃς δὴ πλεῖστον ἐπιχθονίους ἀνθρώπους
πημαίνει, ὅτε κέν τις ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσῃ.
Νηρέα δ᾽ ἀψευδέα καὶ ἀληθέα γείνατο Πόντος,
πρεσβύτατον παίδων· αὐτὰρ καλέουσι γέροντα,
οὕνεκα νημερτής τε καὶ ἤπιος, οὐδὲ θεμιστέων
λήθεται, ἀλλὰ δίκαια καὶ ἤπια δήνεα οἶδεν·
αὖτις δ᾽ αὖ Θαύμαντα μέγαν καὶ ἀγήνορα Φόρκυν
Γαίῃ μισγόμενος καὶ Κητὼ καλλιπάρῃον
Εὐρυβίην τ᾽ ἀδάμαντος ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ἔχουσαν.
Νηρῆος δ᾽ ἐγένοντο μεγήρατα τέκνα θεάων
πόντῳ ἐν ἀτρυγέτῳ καὶ Δωρίδος ἠυκόμοιο,
κούρης Ὠκεανοῖο, τελήεντος ποταμοῖο,
Πλωτώ τ᾽ Εὐκράντη τε Σαώ τ᾽ Ἀμφιτρίτη τε
Εὐδώρη τε Θέτις τε Γαλήνη τε Γλαύκη τε
Κυμοθόη Σπειώ τε Θόη θ᾽ Ἀλίη τ᾽ ἐρόεσσα
Πασιθέη τ᾽ Ἐρατώ τε καὶ Εὐνίκη ῥοδόπηχυς
καὶ Μελίτη χαρίεσσα καὶ Εὐλιμένη καὶ Ἀγαυὴ
Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε
Νησαίη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Πρωτομέδεια
Gera distruttrice, ed Eris dall'animo impetuoso;
ma poi Eris odiosa generò il doloroso Ponos,
Lete, Fame, gli Algoi lacrimosi,
le Ismine, le Battaglie, gli Omicidi, le Stragi,
le Nechie, i Discorsifalsi, i Discorsiambigui,
Disnomia e Insaziabilità, spesso compagne,
e il Giuramento Orcos, che più volte nuoce agli uomini spergiuri,
ai viventi sulla terra che scelgono di giurare il falso;
il Ponto generò Nereo, sincero e verace,
il figlio maggiore, lo chiamano il Vecchio
per questa ragione: sicuro e benevolo, non scorda
i diritti, e i suoi pensieri sono buoni e giusti;
poi congiunto a Gaia generò Taumante
grande, il prode Forci, Ceto belle guance,
e Euribia che nel petto ha un cuore di adamante;
nacquero poi nel Mare mai stanco da Nereo
e da Doris bei capelli, la figlia di Oceano, fiume perfetto
che ha fine in se stesso, amabilissime figlie divine:
Ploto, Eucrante, Sao, Anfìtrite,
Eudore, Thetis, Galene, Glauche,
Cimothoe, Speio veloce, l'amabile Alie,
Pasitea, Erat
ò, Euniche braccia di rosa,
Mellita cara, Eulimene, Agave,
Doto, Proto, Ferusa, Dynamene,
Neseia, Actea, Protomedea,


Piero di Cosimo, Tritoni e Nereidi (1500-1505), Milano, Collezione Altomani

250
255


260
265
270  

Δωρὶς καὶ Πανόπεια καὶ εὐειδὴς Γαλάτεια
Ἱπποθόη τ᾽ ἐρόεσσα καὶ Ἱππονόη ῥοδόπηχυς
Κυμοδόκη θ᾽, ἣ κύματ᾽ ἐν ἠεροειδέι πόντῳ
πνοιάς τε ζαέων ἀνέμων σὺν Κυματολήγῃ
ῥεῖα πρηΰνει καὶ ἐυσφύρῳ Ἀμφιτρίτῃ,
Κυμώ τ᾽ Ἠιόνη τε ἐυστέφανός θ᾽ Ἁλιμήδη
Γλαυκονόμη τε φιλομμειδὴς καὶ Ποντοπόρεια
Ληαγόρη τε καὶ Εὐαγόρη καὶ Λαομέδεια
Πουλυνόη τε καὶ Αὐτονόη καὶ Λυσιάνασσα
— Εὐάρνη τε φυήν τ᾽ ἐρατὴ καὶ εἶδος ἄμωμος —
καὶ Ψαμάθη χαρίεσσα δέμας δίη τε Μενίππη
Νησώ τ᾽ Εὐπόμπη τε Θεμιστώ τε Προνόη τε
Νημερτής θ᾽, ἣ πατρὸς ἔχει νόον ἀθανάτοιο.
αὗται μὲν Νηρῆος ἀμύμονος ἐξεγένοντο
κοῦραι πεντήκοντα, ἀμύμονα ἔργα ἰδυῖαι.
Θαύμας δ᾽ Ὠκεανοῖο βαθυῤῥείταο θύγατρα
ἠγάγετ᾽ Ἠλέκτρην· ἣ δ᾽ ὠκεῖαν τέκεν Ἶριν
ἠυκόμους θ᾽ Ἁρπυίας Ἀελλώ τ᾽ Ὠκυπέτην τε,
αἵ ῥ᾽ ἀνέμων πνοιῇσι καὶ οἰωνοῖς ἅμ᾽ ἕπονται
ὠκείῃς πτερύγεσσι· μεταχρόνιαι γὰρ ἴαλλον.
 Φόρκυϊ δ᾽ αὖ Κητὼ Γραίας τέκε καλλιπαρῄους
ἐκ γενετῆς πολιάς, τὰς δὴ Γραίας καλέουσιν
ἀθάνατοί τε θεοὶ χαμαὶ ἐρχόμενοί τ᾽ ἄνθρωποι,
Πεμφρηδώ τ᾽ ἐύπεπλον Ἐνυώ τε κροκόπεπλον,
Γοργούς θ᾽, αἳ ναίουσι πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο
Doride, Panope, Galatea belle forme,
Ippothoe amabile, Ipponoe dalle braccia di rosa,
Cimodoce, che nel Mare nebuloso agevolmente
placa le onde e i soffi dei venti impetuosi,
con Cimatoleghe e con Anfitrite dalle caviglie belle,
Cimo, Eione, Alimede dalla bella corona,
Glauconome amante del riso, Pontoporea,
Leagora, Evagora, Laomedea,
Polinoe, Autonoe, Lisianassa,
Evarne dalla natura amabile e dalle forme perfette,
Psamate cara, Menippe che divina appare,
Neso, Eupompe, Temisto, Pronoe
Nemerte, che come il padre ha la mente immortale;
queste nacquero da Nereo irreprensibile, cinquanta
fanciulle, che opere irreprensibili sanno compiere;
Taumante sposò Elettra, la figlia di Oceano
profonde correnti: lei generò Iride veloce,
le Arpie dai bei capelli, Aello e Ocipete,
che volano col soffio dei Venti insieme ai grandi uccelli,
battendo veloci le ali: altissime si librano dietro a loro;
poi Ceto concepì con Forci le Graie belle guance,
canute dalla nascita, le chiamano Graie gli dei immortali
e gli uomini che sono venuti sulla terra, Penfredo dal bel peplo
ed Enio dal peplo di croco, e le Gorgoni: Stenno, Euriale,
e Medusa natura sciagurata, che abitano al di là del nobile Oceano,

Piero di Cosimo, Liberazione di Andromeda (1510-1513), Firenze, Galleria degli Uffizi

275
280
285
290295   

ἐσχατιῇ πρὸς Νυκτός, ἵν᾽ Ἑσπερίδες λιγύφωνοι,
Σθεννώ τ᾽ Εὐρυάλη τε Μέδουσά τε λυγρὰ παθοῦσα.
ἣ μὲν ἔην θνητή, αἳ δ᾽ ἀθάνατοι καὶ ἀγήρῳ,
αἱ δύο· τῇ δὲ μιῇ παρελέξατο Κυανοχαίτης
ἐν μαλακῷ λειμῶνι καὶ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν.
 τῆς δ᾽ ὅτε δὴ Περσεὺς κεφαλὴν ἀπεδειροτόμησεν,
ἔκθορε Χρυσαωρ τε μέγας καὶ Πήγασος ἵππος.
τῷ μὲν ἐπώνυμον ἦεν, ὅτ᾽ Ὠκεανοῦ περὶ πηγὰς
γένθ᾽, ὃ δ᾽ ἄορ χρύσειον ἔχων μετὰ χερσὶ φίλῃσιν.
χὠ μὲν ἀποπτάμενος προλιπὼν χθόνα, μητέρα μήλων,
ἵκετ᾽ ἐς ἀθανάτους· Ζηνὸς δ᾽ ἐν δώμασι ναίει
βροντήν τε στεροπήν τε φέρων Διὶ μητιόεντι.
Χρυσάωρ δ᾽ ἔτεκεν τρικέφαλον Γηρυονῆα
μιχθεὶς Καλλιρόῃ κούρῃ κλυτοῦ Ὠκεανοῖο.
τὸν μὲν ἄρ᾽ ἐξενάριξε βίη Ἡρακληείη
βουσὶ παρ᾽ εἰλιπόδεσσι περιῤῥύτῳ εἰν Ἐρυθείῃ
ἤματι τῷ ὅτε περ βοῦς ἤλασεν εὐρυμετώπους
Τίρυνθ᾽ εἰς ἱερὴν διαβὰς πόρον Ὠκεανοῖο
Ὄρθον τε κτείνας καὶ βουκόλον Εὐρυτίωνα
σταθμῷ ἐν ἠερόεντι πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο.
 ἣ δ᾽ ἔτεκ᾽ ἄλλο πέλωρον ἀμήχανον, οὐδὲν ἐοικὸς
θνητοῖς ἀνθρώποις οὐδ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
ἐν σπῆι ἔνι γλαφυρῷ θείην κρατερόφρον᾽ Ἔχιδναν,
ἥμισυ μὲν νύμφην ἑλικώπιδα καλλιπάρῃον,
ἥμισυ δ᾽ αὖτε πέλωρον ὄφιν δεινόν τε μέγαν τε
all'ultimo dei confini, vicino alla Notte, alle grandi voci
delle Hesperidi; Medusa era mortale, immortali
le altre due, e non invecchiavano mai: ma con lei sola
giacque nel prato il dio Chiomaturchina
fra l'erba tenera e i fiori di primavera;
da Medusa, quando Perseo le tagliò la testa,
balzarono fuori Crisaore e il cavallo Pegaso;
il nome venne al primo dalla spada aurea che impugnava
al secondo dalle fonti dell'Oceano dove nacque;
Pegaso si staccò volando dalla terra madre di greggi
e giunse fra gli immortali: abita nella dimora di Zeus,
e porta il tuono e il fulmine al dio grande pensatore;
Crisaore generò il tricefalo Gerione,
abbracciato a Callìroe, figlia del nobile Oceano;
lui fu vinto dalla forza di Heracles, accanto ai buoi
che calpestano il suolo dell'Eritia circondata dalle acque;
lo vinse nel giorno che guidò i buoi larga fronte
alla sacra Tirinto, attraversando le vie dell'Oceano;
dopo aver ucciso Orto e il bovaro Euritione,
nel rifugio di tenebra, oltre il nobile Oceano;
nel cavo di una grotta poi generò un altro mostro,
invincibile, che non somiglia a nessuno degli uomini mortali
né degli dei immortali: Echidna animo violento,
per metà è una ninfa occhi splendenti, belle guance,
ma per l'altra metà è un mostruoso serpente, terribile, grande,


Anonimo fiammingo (già attribuita a Leonardo da Vinci) Testa di Medusa (XVI sec.) Galleria degli Uffizi, Firenze

300
305
310
315


320

αἰόλον ὠμηστὴν ζαθέης ὑπὸ κεύθεσι γαίης.
ἔνθα δέ οἱ σπέος ἐστὶ κάτω κοίλῃ ὑπὸ πέτρῃ
τηλοῦ ἀπ᾽ ἀθανάτων τε θεῶν θνητῶν τ᾽ ἀνθρώπων·
ἔνθ᾽ ἄρα οἱ δάσσαντο θεοὶ κλυτὰ δώματα ναίειν.
ἣ δ᾽ ἐρυτ᾽ εἰν Ἀρίμοισιν ὑπὸ χθόνα λυγρὴ Ἔχιδνα,
ἀθάνατος νύμφη καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.
τῇ δὲ Τυφάονά φασι μιγήμεναι ἐν φιλότητι
δεινόν θ᾽ ὑβριστήν τ᾽ ἄνομόν θ᾽ ἑλικώπιδι κούρῃ·
ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη τέκετο κρατερόφρονα τέκνα.
Ὄρθον μὲν πρῶτον κύνα γείνατο Γηρυονῆι·
δεύτερον αὖτις ἔτικτεν ἀμήχανον, οὔ τι φατειὸν
Κέρβερον ὠμηστήν, Ἀίδεω κύνα χαλκεόφωνον,
πεντηκοντακέφαλον, ἀναιδέα τε κρατερόν τε·
τὸ τρίτον Ὕδρην αὖτις ἐγείνατο λυγρὰ ἰδυῖαν
Λερναίην, ἣν θρέψε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἄπλητον κοτέουσα βίῃ Ἡρακληείῃ.
καὶ τὴν μὲν Διὸς υἱὸς ἐνήρατο νηλέι χαλκῷ
Ἀμφιτρυωνιάδης σὺν ἀρηιφίλῳ Ἰολάῳ
Ἡρακλέης βουλῇσιν Ἀθηναίης ἀγελείης.
Ἥ δὲ Χίμαιραν ἔτικτε πνέουσαν ἀμαιμάκετον πῦρ,
δεινήν τε μεγάλην τε ποδώκεά τε κρατερήν τε·
τῆς δ᾽ ἦν τρεῖς κεφαλαί· μία μὲν χαροποῖο λέοντος,
ἣ δὲ χιμαίρης, ἣ δ᾽ ὄφιος, κρατεροῖο δράκοντος,
[πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα,
δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο.]
cangiante, vorace, sotto i recessi della santa terra;
qui ha la profonda spelonca, sotto una roccia cava,
lontana dagli dei immortali e dagli uomini soggetti alla morte,
dove gli dei le assegnarono una nobile dimora da abitare;
visse tra gli Arimi sottoterra, la tetra Echidna,
ninfa immortale, che in nessun giorno invecchia;
dicono che Tifone terribile, empio, superbo,
si sia accoppiato con lei, fanciulla dagli occhi splendenti:
ingravidata partorì figli d’animo violento:
a Gerione per primo generò il cane Orto,
poi diede vita all'invincibile e innominabile,
Cerbero vorace, dalla voce di bronzo, il cane dell'Ade
dalle cinquanta teste, sfrontato e vigoroso,
poi generò l'Hydra di Lerna, esperta in cose luttuose,
che nutrì la dea dalle bianche braccia, Hera,
terribilmente nemica della forza Erculea:
la uccise col bronzo spietato, l'Anfitrionide figlio di Zeus,
Heracles, accompagnato da Iolao, guerriero gagliardo,
per volere di Athena predatrice;
lei partorì Chimera, che soffia un fuoco invincibile,
terrifica, grande, rapida e vigorosa;
aveva tre teste: una di leone dagli occhi infuocati,
una di capra, una di drago-serpente, forte,
di leone davanti, dietro di drago-serpente, di capra nel mezzo;
soffiava con forza bruciante fuoco tremendo,


Antonio Pollaiolo, Ercole e l'Idra (1475), Galleria degli Uffizi, Firenze

325
330

a
a


335
340
345   

τὴν μὲν Πήγασος εἷλε καὶ ἐσθλὸς Βελλεροφόντης.
ἣ δ᾽ ἄρα Φῖκ᾽ ὀλοὴν τέκε Καδμείοισιν ὄλεθρον
Ὅρθῳ ὑποδμηθεῖσα Νεμειαῖόν τε λέοντα,
τόν ῥ᾽ Ἥρη θρέψασα Διὸς κυδρὴ παράκοιτις
γουνοῖσιν κατένασσε Νεμείης, πῆμ᾽ ἀνθρώποις.
ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὃ οἰκείων ἐλεφαίρετο φῦλ᾽ ἀνθρώπων,
κοιρανέων Τρητοῖο Νεμείης ἠδ᾽ Ἀπέσαντος·
ἀλλά ἑ ἲς ἐδάμασσε βίης Ἡρακληείης.
Κητὼ δ᾽ ὁπλότατον Φόρκυι φιλότητι μιγεῖσα
γείνατο δεινὸν ὄφιν, ὃς ἐρεμνῆς κεύθεσι γαίης
σπείρησιν μεγάλοις παγχρύσεα μῆλα φυλάσσει.
τοῦτο μὲν ἐκ Κητοῦς καὶ Φόρκυνος γένος ἐστίν.
Τηθὺς δ᾽ Ὠκεανῷ Ποταμοὺς τέκε δινήεντας,
Νεῖλόν τ᾽ Ἀλφειόν τε καὶ Ἠριδανὸν βαθυδίνην
Στρυμόνα Μαίανδρόν τε καὶ Ἴστρον καλλιρέεθρον
Φᾶσίν τε Ῥῆσόν τ᾽ Ἀχελώιόν τ᾽ ἀργυροδίνην
Νέσσον τε Ῥοδίον θ᾽ Ἁλιάκμονά θ᾽ Ἑπτάπορόν τε
Γρήνικόν τε καὶ Αἴσηπον θεῖόν τε Σιμοῦντα
Πηνειόν τε καὶ Ἕρμον ἐυῤῥείτην τε Κάικον
Σαγγάριόν τε μέγαν Λάδωνά τε Παρθένιόν τε
Εὔηνόν τε καὶ Ἄρδησκον θεῖόν τε Σκάμανδρον.345
τίκτε δὲ θυγατέρων ἱερὸν γένος, αἳ κατὰ γαῖαν
ἄνδρας κουρίζουσι σὺν Ἀπόλλωνι ἄνακτι
καὶ Ποταμοῖς, ταύτην δὲ Διὸς πάρα μοῖραν ἔχουσι,
Πειθώ τ᾽ Ἀδμήτη τε Ἰάνθη τ᾽ Ἠλέκτρη τε
lei fu uccisa da Pegaso e dal prode Bellerofonte;
poi Ceto, messa sotto da Orto, generò
la Sfinge fatale, che portò alla rovina la stirpe di Cadmo,
e il Leone Nemeo, allevato da Hera, la nobile amante di Zeus,
che lo assegnò alle valli di Nemea, sciagura per gli uomini;
imperversando a Treto, a Nemea, ad Apesanto,
il leone distruggeva la stirpe degli uomini:
ma la forza di Heracles lo abbattè;
congiunta a Forci, Ceto generò il figlio più vigoroso,
il serpente Ofis, terribile avvolto in spire smisurate,
custode delle mele d'oro nei burroni dell'oscura terra:
questa è la stirpe di Ceto e di Forci;
Tethys generò insieme a Oceano i Fiumi vorticosi:
Nilo, Alfeo e Eridano dai gorghi profondi,
Strimone, Meandro e Istro dalle belle correnti,
Fasi, Reso e Acheloo dai gorghi d’argento,
Nesso, Rodio, Aliacmone ed Heptaporos,
Grenico, Esepo e Simoenta divino,
Peneo, Ermo e Caico dalle buone correnti,
Sangario grande, Ladone e Partenio,
Enevo, Ardesco e Scamandro divino;
generò poi la stirpe divina delle figlie, che nutrono
gli uomini fino alla giovinezza, insieme ai Fiumi,
con Apollo sovrano: hanno questa natura da Zeus:
Peito, Admete, Iante, Elettra,


Giovanni Battista Tiepolo, Bellerofonte su Pegaso (1746-1747) Venezia, Palazzo Labia

350
355
360
365
370

Δωρίς τε Πρυμνώ τε καὶ Οὐρανίη θεοειδὴς
Ἱππώ τε Κλυμένη τε Ῥόδειά τε Καλλιρόη τε
Ζευξώ τε Κλυτίη τε Ἰδυῖά τε Πασιθόη τε
Πληξαύρη τε Γαλαξαύρη τ᾽ ἐρατή τε Διώνη
Μηλόβοσίς τε Φόη τε καὶ εὐειδὴς Πολυδώρη
Κερκηίς τε φυὴν ἐρατὴ Πλουτώ τε βοῶπις
Περσηίς τ᾽ Ἰάνειρά τ᾽ Ἀκάστη τε Ξάνθη τε
Πετραίη τ᾽ ἐρόεσσα Μενεσθώ τ᾽ Εὐρώπη τε
Μῆτίς τ᾽ Εὐρυνόμη τε Τελεστώ τε κροκόπεπλος
Χρυσηίς τ᾽ Ἀσίη τε καὶ ἱμερόεσσα Καλυψὼ
Εὐδώρη τε Τύχη τε καὶ Ἀμφιρὼ Ὠκυρόη τε
καὶ Στύξ, ἣ δή σφεων προφερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων.
αὗται δ᾽ Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος ἐξεγένοντο
πρεσβύταται κοῦραι· πολλαί γε μέν εἰσι καὶ ἄλλαι.
τρὶς γὰρ χίλιαί εἰσι τανύσφυροι Ὠκεανῖναι,
αἵ ῥα πολυσπερέες γαῖαν καὶ βένθεα λίμνης
πάντη ὁμῶς ἐφέπουσι, θεάων ἀγλαὰ τέκνα.
τόσσοι δ᾽ αὖθ᾽ ἕτεροι ποταμοὶ καναχηδὰ ῥέοντες,
υἱέες Ὠκεανοῦ, τοὺς γείνατο πότνια Τηθύς·
τῶν ὄνομ᾽ ἀργαλέον πάντων βροτὸν ἀνέρ᾽ ἐνισπεῖν,
οἳ δὲ ἕκαστοι ἴσασιν, ὅσοι περιναιετάωσιν.
Θεία δ᾽ Ἠέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην
Ἠῶ θ᾽, ἣ πάντεσσιν ἐπιχθονίοισι φαείνει
ἀθανάτοις τε θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι,
γείναθ᾽ ὑποδμηθεῖσ᾽ Ὑπερίονος ἐν φιλότητι.
Doride, Primno, e Uranide forme divine,
Ippo, Climene, Rodeia, Calliroe;
Zeuxo, Clizia, Idia, Pasithoe,
Plexaure, Galaxaure, Dione amorosa,
Melobosi, Thoe, Polidora bella,
Cerceide amorosa figura, Plutò occhi mansueti,
Perseide, Ianeira, Acaste, Xante,
Petria amorosa, Menesto, Europa Occhigrandi,
Metis, Eurinome, Telesto dal peplo di croco,
Criseide, Asia, Calipso amorosa,
Eudora, Tiche, Anfiroe,
Ociroe, e Stige, la più nobile di tutte;
così nacquero da Oceano e da Tethis,
le figlie maggiori, che sono tante, e altre ancora;
perché sono tre volte mille le Oceanine dal passo leggero,
splendida generazione di dee, che tutto governano
disseminate sulla terra e nelle profondità delle acque;
altrettanti sono i Fiumi che scorrono con fragore,
figli di Oceano, partoriti dalla regina Tethys,
per un uomo mortale è difficile dire tutti i loro nomi,
mentre li conosce chi vive dove scorrono;
Teia sottomessa in amore da Yperion
generò Elios e Selene immensa lampada,
ed Eos, che splende per tutti i mortali,
e per gli dei immortali, che abitano il vasto cielo;


Martín de Vos, Il rapimento di Europa (1590 c.a.), Museo delle Belle Arti di Bilbao

375
380
385
390
395

Κρίῳ δ᾽ Εὐρυβίη τέκεν ἐν φιλότητι μιγεῖσα
Ἀστραῖόν τε μέγαν Πάλλαντά τε δῖα θεάων
Πέρσην θ᾽, ὃς καὶ πᾶσι μετέπρεπεν ἰδμοσύνῃσιν.
Ἀστραίῳ δ᾽ Ἠὼς ἀνέμους τέκε καρτεροθύμους,
ἀργέστην Ζέφυρον Βορέην τ᾽ αἰψηροκέλευθον
καὶ Νότον, ἐν φιλότητι θεὰ θεῷ εὐνηθεῖσα.
τοὺς δὲ μέτ᾽ ἀστέρα τίκτ' Ἠοσφόρον Ἠριγένεια
ἄστρα τε λαμπετόωντα, τά τ᾽ οὐρανὸς ἐστεφάνωται.
Στὺξ δ᾽ ἔτεκ᾽ Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι μιγεῖσα
Ζῆλον καὶ Νίκην καλλίσφυρον ἐν μεγάροισιν·
καὶ Κράτος ἠδὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα,
τῶν οὐκ ἔστ᾽ ἀπάνευθε Διὸς δόμος, οὐδέ τις ἕδρη,
οὐδ᾽ ὁδός, ὅππη μὴ κείνοις θεὸς ἡγεμονεύῃ,
ἀλλ᾽ αἰεὶ πὰρ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ ἑδριόωνται.
ὣς γὰρ ἐβούλευσεν Στὺξ ἄφθιτος Ὠκεανίνη
ἥματι τῷ, ὅτε πάντας Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς390
ἀθανάτους ἐκάλεσσε θεοὺς ἐς μακρὸν Ὄλυμπον,
εἶπε δ᾽, ὃς ἂν μετὰ εἷο θεῶν Τιτῆσι μάχοιτο,
μή τιν᾽ ἀποῤῥαίσειν γεράων, τιμὴν δὲ ἕκαστον
ἑξέμεν, ἣν τὸ πάρος γε μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν
τὸν δ᾽ ἔφαθ᾽, ὅς τις ἄτιμος ὑπὸ Κρόνου ἠδ᾽ ἀγέραστος,
τιμῆς καὶ γεράων ἐπιβησέμεν, ἧ θέμις ἐστίν.
ἦλθε δ᾽ ἄρα πρώτη Στὺξ ἄφθιτος Οὔλυμπόνδε
σὺν σφοῖσιν παίδεσσι φίλου διὰ μήδεα πατρός.
τὴν δὲ Ζεὺς τίμησε, περισσὰ δὲ δῶρα ἔδωκεν.
Unita in amore a Crios, Euribia generò
Astreo grande e Pallante, dea delle dee,
e Perse, che brillò su tutti per la sapienza;
nell'abbraccio d'amore, dea con dio, Eos
con Astreo generò i Venti dall'animo impetuoso,
Zephyros sereno, Boreas veloce corrente, e ;
poi generò la stella mattutina, Eosfero,
e le Stelle splendenti, con le quali il cielo s'incorona;
Stige, figlia d'Oceano, generò Zelo e Niche
dalle belle caviglie, unita a Pallante nelle sue stanze,
e generò i nobili figli Cratos e Bia,
che non hanno dimora né vivono mai lontano da Zeus,
né percorrono vie per le quali non giunga il suo comando,
perché stanno sempre vicini a Zeus dal tuono profondo;
così decise quel giorno Stige, oceanina immortale,
quando l'Olimpio scagliafulmini chiamò a raccolta
tutti gli dei immortali sul grande Olimpo, e disse
che a ogni dio schierato con lui nel combattimento dei Titani
non sarebbero stati strappati i suoi dominii e i suoi onori,
ma li avrebbero mantenuti, come li avevano gli dei immortali;
disse che anche agli dei privati di premi e di onori da Cronos,
sarebbero stati assegnati premi e onori, secondo giustizia;
venne per prima all'Olimpo Stige immortale,
coi suoi figli, seguendo il disegno del caro padre;
Zeus la colmò di onori, e molti doni le diede;


Antonio Randa (1640 c.a.) Giunone (Hera) e re Eolo alla grotta dei Venti, collezione privata

400
405
410
415
420

αὐτὴν μὲν γὰρ ἔθηκε θεῶν μέγαν ἔμμεναι ὅρκον,
παῖδας δ᾽ ἤματα πάντα ἕο μεταναιέτας εἶναι.
ὣς δ᾽ αὔτως πάντεσσι διαμπερές, ὥς περ ὑπέστη,
ἐξετέλεσσ᾽· αὐτὸς δὲ μέγα κρατεῖ ἠδὲ ἀνάσσει.
Φοίβη δ᾽ αὖ Κοίου πολυήρατον ἦλθεν ἐς εὐνήν·
κυσαμένη δὴ ἔπειτα θεὰ θεοῦ ἐν φιλότητι
Λητὼ κυανόπεπλον ἐγείνατο, μείλιχον αἰεί,
μείλιχον ἐξ ἀρχῆς, ἀγανώτατον ἐντὸς Ὀλύμπου,
ἤπιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
γείνατο δ᾽ Ἀστερίην ἐυώνυμον, ἥν ποτε Πέρσης
ἠγάγετ᾽ ἐς μέγα δῶμα φίλην κεκλῆσθαι ἄκοιτιν.
ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη Ἑκάτην τέκε, τὴν περὶ πάντων
Ζεὺς Κρονίδης τίμησε· πόρεν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα,
μοῖραν ἔχειν γαίης τε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης.
Ἥ δὲ καὶ ἀστερόεντος ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἔμμορε τιμῆς
ἀθανάτοις τε θεοῖσι τετιμένη ἐστὶ μάλιστα.
Καὶ γὰρ νῦν, ὅτε πού τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
ἔρδων ἱερὰ καλὰ κατὰ νόμον ἱλάσκηται,
κικλῄσκει Ἑκάτην· πολλή τέ οἱ ἕσπετο τιμὴ
ῥεῖα μάλ᾽, ᾧ πρόφρων γε θεὰ ὑποδέξεται εὐχάς,
καί τέ οἱ ὄλβον ὀπάζει, ἐπεὶ δύναμίς γε πάρεστιν.
ὅσσοι γὰρ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο
καὶ τιμὴν ἔλαχον, τούτων ἔχει αἶσαν ἁπάντων.
οὐδέ τί μιν Κρονίδης ἐβιήσατο οὐδέ τ᾽ ἀπηύρα,
ὅσσ᾽ ἔλαχεν Τιτῆσι μετὰ προτέροισι θεοῖσιν,
stabilì che per lei fosse il massimo giuramento degli dei,
e che i figli di lei vivessero per sempre nella sua dimora;
tutto quello che aveva promesso lo mantenne
con tutti: ha grande potenza e regna con grandezza;
poi Foibe entrà nel bel letto amoroso di Coios,
la dea concepì abbracciata col dio,
e generò Leto dal peplo azzurro, che sa sempre di miele,
di miele dall'origine, la più dolce nell'Olimpo,
benigna per gli uomini e per gli dei immortali;
generò Asteria nome bello, che Perse un giorno condusse
nella sua grande dimora, per chiamarla dolcemente sposa;
lei rimase incinta e generò Hecate, che Zeus colmò di onori
più di tutti: le assegnò doni splendenti, e dominii
sia sulla terra che sul Mare mai stanco;
ricevette onori anche dal cielo stellato,
e gli dei immortali le rendono grandissimi onori;
così ora, quando accade che uno degli abitanti della terra
offre i bei sacrifici che placano secondo la legge,
invoca Hecate: poi riceve molto onore, senza nessuna pena,
quando la dea ascolta le sue preghiere,
e lo rende fortunato, perché è suo questo potere;
ha una parte del dominio di tutti i discendenti
di Gaia e Urano, di tutti quelli che ottennero onori;
neppure il Cronide la sottomise né le tolse nulla
di ciò che aveva ottenuto con i Titani, i primi dei:


Spagnoletto, Jusepe de Ribera (1591-1652) Hecate: processione per un sabba di streghe. Londra, Apsley House, Wellington Museum

425
430435
440
445

λλ᾽ ἔχει, ὡς τὸ πρῶτον ἀπ᾽ ἀρχῆς ἔπλετο δασμός,
καὶ γέρας ἐν γαίῃ τε καὶ οὐρανῷ ἠδὲ θαλάσσῃ·427
οὐδ᾽, ὅτι μουνογενής, ἧσσον θεὰ ἔμμορε τιμῆς,426
ἀλλ᾽ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον, ἐπεὶ Ζεὺς τίεται αὐτήν.428
ᾧ δ᾽ ἐθέλει, μεγάλως παραγίγνεται ἠδ᾽ ὀνίνησιν·
ἔν τε δίκῃ βασιλεῦσι παρ᾽ αἰδοίοισι καθίζει,434
ἔν τ᾽ ἀγορῇ λαοῖσι μεταπρέπει, ὅν κ᾽ ἐθέλῃσιν·430
ἠδ᾽ ὁπότ᾽ ἐς πόλεμον φθεισήνορα θωρήσσωνται
ἀνέρες, ἔνθα θεὰ παραγίγνεται, οἷς κ᾽ ἐθέλῃσι
νίκην προφρονέως ὀπάσαι καὶ κῦδος ὀρέξαι.433
ἐσθλὴ δ᾽ αὖθ᾽ ὁπότ᾽ ἄνδρες ἀεθλεύωσιν ἀγῶνι,
ἔνθα θεὰ καὶ τοῖς παραγίγνεται ἠδ᾽ ὀνίνησιν·
νικήσας δὲ βίῃ καὶ κάρτεϊ καλὸν ἄεθλον
ῥεῖα φέρει χαίρων τε, τοκεῦσι δὲ κῦδος ὀπάζει.
ἐσθλὴ δ᾽ ἱππήεσσι παρεστάμεν, οἷς κ᾽ ἐθέλῃσιν.
καὶ τοῖς, οἳ γλαυκὴν δυσπέμφελον ἐργάζονται,
εὔχονται δ᾽ Ἑκάτῃ καὶ ἐρικτύπῳ Ἐννοσιγαίῳ,
ῥηιδίως ἄγρην κυδρὴ θεὸς ὤπασε πολλήν,
ῥεῖα δ᾽ ἀφείλετο φαινομένην, ἐθέλουσά γε θυμῷ.
ἐσθλὴ δ᾽ ἐν σταθμοῖσι σὺν Ἑρμῇ ληίδ᾽ ἀέξειν·
βουκολίας δ᾽ ἀγέλας τε καὶ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν
ποίμνας τ᾽ εἰροπόκων ὀίων, θυμῷ γ᾽ ἐθέλουσα,
ἐξ ὀλίγων βριάει καὶ ἐκ πολλῶν μείονα θῆκεν.
οὕτω τοι καὶ μουνογενὴς ἐκ μητρὸς ἐοῦσα
πᾶσι μετ᾽ ἀθανάτοισι τετίμηται γεράεσσιν.
Hecate conserva i suoi dominii come erano 
distribuiti in terra, in cielo e nel Mare
fin dalle origini, e non furono diminuiti
essendo figlia unigenita, perché Zeus la onora,
a chi predilige, sta molto vicino e lo aiuta,
nel tribunale siede accanto ai nobili re,
nell'assemblea fa brillare chi predilige fra tutte le genti;
e quando gli uomini si armano per la devastante guerra,
Hecate benigna sta vicina a coloro che predilige,
perché ottengano la vittoria e siano ornati di gloria;
benigna è anche quando sta vicina a un uomo
e lo aiuta nelle gare di lotta: facilmente
vince eccellendo in forza e potenza;
è felice del bel premio e la sua gloria onora i genitori;
è benigna quando sta accanto ai cavalieri che sceglie;
a quelli che si affaticano nel Mare azzurro tempestoso
e si affidano a Hecate e al tonante Ennosigeo,
facilmente la dea concede una pesca abbondante,
e facilmente la fa scomparire, se così sceglie in cuor suo;
benigna nelle stalle insieme a Hermes fa prosperare il bestiame;
le mandrie bovine, le vaste greggi di capre e le greggi
di pecore lanute, se lo desidera il suo cuore, da piccole
le fa moltiplicare e da grandi le riduce a poco numerose;
così, per quanto sia la sola nata da sua madre,
fra tutti gli immortali è colmata di doni e onori;


Angelo Bronzino, Ritratto di Andrea Doria come Nettuno (Poseidon) (1530-1540), Pinacoteca di Brera, Milano  

Peter Paul Rubens, Saturno, padre di Giove, divora un suo figlio (1636-1638), Museo del Prado, Madrid Tiepolo, Saturno divora suo figlio (1745),
Collezione privata

Francisco Goya, Saturno che divora suo figlio (1820-1823), Museo del Prado, Madrid
450
455
460
465
470

θῆκε δέ μιν Κρονίδης κουροτρόφον, οἳ μετ᾽ ἐκείνην
ὀφθαλμοῖσιν ἴδοντο φάος πολυδερκέος Ἠοῦς.
οὕτως ἐξ ἀρχῆς κουροτρόφος, αἳ δέ τε τιμαί.
Ῥείη δὲ δμηθεῖσα Κρόνῳ τέκε φαίδιμα τέκνα,
Ἱστίην Δήμητρα καὶ Ἥρην χρυσοπέδιλον
ἴφθιμόν τ᾽ Ἀίδην, ὃς ὑπὸ χθονὶ δώματα ναίει
νηλεὲς ἦτορ ἔχων, καὶ ἐρίκτυπον Ἐννοσίγαιον
Ζῆνά τε μητιόεντα, θεῶν πατέρ᾽ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,
τοῦ καὶ ὑπὸ βροντῆς πελεμίζεται εὐρεῖα χθών.
καὶ τοὺς μὲν κατέπινε μέγας Κρόνος, ὥς τις ἕκαστος
νηδύος ἐξ ἱερῆς μητρὸς πρὸς γούναθ᾽ ἵκοιτο,
τὰ φρονέων, ἵνα μή τις ἀγαυῶν Οὐρανιώνων
ἄλλος ἐν ἀθανάτοισιν ἔχοι βασιληίδα τιμήν.
πεύθετο γὰρ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος,
οὕνεκά οἱ πέπρωτο ἑῷ ὑπὸ παιδὶ δαμῆναι
καὶ κρατερῷ περ ἐόντι — Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς· —
τῷ ὅ γ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀλαὸς σκοπιὴν ἔχεν, ἀλλὰ δοκεύων
παῖδας ἑοὺς κατέπινε· Ῥέην δ᾽ ἔχε πένθος ἄλαστον.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Δί᾽ ἔμελλε θεῶν πατέρ᾽ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν
τέξεσθαι, τότ᾽ ἔπειτα φίλους λιτάνευε τοκῆας
τοὺς αὐτῆς, Γαῖάν τε καὶ Οὐρανὸν ἀστερόεντα,
μῆτιν συμφράσσασθαι, ὅπως λελάθοιτο τεκοῦσα
παῖδα φίλον, τείσαιτο δ᾽ ἐρινῦς πατρὸς ἑοῖο
παίδων θ᾽, οὓς κατέπινε μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης.
οἳ δὲ θυγατρὶ φίλῃ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο,
il Cronide la rese nutrice delle creature che fedeli a lei
aprirono gli occhi alla luce di Eos che tutto vede,
così dalle origini la dea Hecate nutre le creature a lei devote;
Rea sottomessa da Cronos generò splendidi figli
Estia, Demetra, Hera dagli aurei calzari,
il forte Ade, che vive nelle dimore sotterranee
col suo cuore spietato, l'altisonante Poseidon che scuote la terra,
e Zeus grande pensatore, padre degli dei e degli uomini:
sotto il suo tuono trema tutta la vasta terra;
se li mangiava quando uscivano dal sacro seno della madre,
appena le toccavano le ginocchia, li inghiottiva tutti
il grande padre Cronos, pensando di evitare che a qualcun altro
della stirpe di Urano ricevesse il dominio della dignità regale;
avendo saputo da Gaia e da Urano stellato
quello che era fissato per lui, per quanto forte fosse,
che uno dei figli lo avrebbe sottomesso, per il volere
del grande Zeus, il padre Cronos con gli occhi ben aperti
stava in guardia e inghiottiva i suoi figli; la madre Rea
ne sentiva un insopportabile dolore; ma quando stava per partorire
Zeus padre degli dei e degli uomini, allora supplicò i suoi genitori,
gli amati Gaia e Urano stellato, che cercassero
di pensare a un modo per nascondere il bambino amato
al momento del parto, per saziare le Erinni vendicatrici del padre
evirato, e dei figli inghiottiti dal grande Cronos Pensierisinuosi;
loro ascoltarono ed esaudirono l'amata figlia,


Peter Paul Rubens, La dea Abbondanza con una cornucopia (1630 c.) Tokyo, Museo Nazionale d'Arte Occidentale

475
480
485
490
495

καί οἱ πεφραδέτην, ὅσα περ πέπρωτο γενέσθαι
ἀμφὶ Κρόνῳ βασιλῆι καὶ υἱέι καρτεροθύμῳ.
πέμψαν δ᾽ ἐς Λύκτον, Κρήτης ἐς πίονα δῆμον,
ὁππότ᾽ ἄρ᾽ ὁπλότατον παίδων τέξεσθαι ἔμελλε,
Ζῆνα μέγαν· τὸν μέν οἱ ἐδέξατο Γαῖα πελώρη
Κρήτῃ ἐν εὐρείῃ τραφέμεν ἀτιταλλέμεναί τε.
ἔνθα μιν ἷκτο φέρουσα θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν
πρώτην ἐς Λύκτον· κρύψεν δέ ἑ χερσὶ λαβοῦσα
ἄντρῳ ἐν ἠλιβάτῳ, ζαθέης ὑπὸ κεύθεσι γαίης,
Αἰγαίῳ ἐν ὄρει πεπυκασμένῳ ὑλήεντι.
τῷ δὲ σπαργανίσασα μέγαν λίθον ἐγγυάλιξεν
Οὐρανίδῃ μέγ᾽ ἄνακτι, θεῶν προτέρῳ βασιλῆι.
τὸν τόθ᾽ ἑλὼν χείρεσσιν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδὺν
σχέτλιος· οὐδ᾽ ἐνόησε μετὰ φρεσίν, ὥς οἱ ὀπίσσω
ἀντὶ λίθου ἑὸς υἱὸς ἀνίκητος καὶ ἀκηδὴς
λείπεθ᾽, ὅ μιν τάχ᾽ ἔμελλε βίῃ καὶ χερσὶ δαμάσσας
τιμῆς ἐξελάειν, ὃ δ᾽ ἐν ἀθανάτοισι ἀνάξειν.
καρπαλίμως δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα μένος καὶ φαίδιμα γυῖα
ηὔξετο τοῖο ἄνακτος· ἐπιπλομένων δ᾽ ἐνιαυτῶν
Γαίης ἐννεσίῃσι πολυφραδέεσσι δολωθεὶς
ὃν γόνον ἄψ ἀνέηκε μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης
[νικηθεὶς τέχνῃσι βίηφί τε παιδὸς ἑοῖο.]
πρῶτον δ᾽ ἐξέμεσεν λίθον, πύματον καταπίνων·
τὸν μὲν Ζεὺς στήριξε κατὰ χθονὸς εὐρυοδείης
Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ γυάλοις ὕπο Παρνησοῖο
e stabilirono per lei quello che era fissato
per il re Cronos e per il figlio dall'animo impetuoso;
quando stava per partorire, mandarono a Litto, nel ricco
paese di Creta, il suo figlio più piccolo, l'ultimo,
il grande Zeus: lo accolse Gaia prodigiosa,
nel grande paese di Creta, per nutrirlo e allevarlo;
giunse prima a Litto portandolo veloce nella notte nera,
lo prese nelle sue mani e lo nascose in un antro
scosceso, sotto i burroni della santissima terra,
nel monte Egeo avvolto dalle selve;
e diede una pietra in fasce al grande Cronos,
al primo re degli dei, figlio di Urano;
lui prese in mano la pietra fasciata e la inghiottì nel ventre
orrido: e non comprese nella mente che alle sue spalle
invece della pietra era rimasto fuori suo figlio, intatto,
che stava per sottometterlo e spodestarlo con forza e potenza,
che stava per regnare al posto suo fra gli immortali;
con prodigiosa rapidità crescevano la forza e le nobili membra
di questo nuovo sovrano: dopo alcuni anni,
ingannato dalle trame ordite dagli astuti pensieri di Gaia,
il grande Cronos Pensierisinuosi, vinto
dalle arti e dalla forza del figlio, sputò fuori i suoi nati;
per prima risputò la pietra, avendola inghiottita per ultima:
Zeus la pose sulla terra dalle molteplici vie,
nella sacra Pito, perché nelle valli sotto il Parnaso


Michelangelo Merisi da Caravaggio, Giove, Nettuno e Plutone (1597), Villa Ludovisi, Roma

500
505
510
515
520

σῆμ᾽ ἔμεν ἐξοπίσω, θαῦμα θνητοῖσι βροτοῖσιν.
[λῦσε δὲ πατροκασιγνήτους ὀλοῶν ὑπὸ δεσμῶν
Οὐρανίδας, οὓς δῆσε πατὴρ ἀεσιφροσύνῃσιν·
οἳ οἱ ἀπεμνήσαντο χάριν εὐεργεσιάων,
δῶκαν δὲ βροντὴν ἠδ᾽ αἰθαλόεντα κεραυνὸν
καὶ στεροπήν· τὸ πρὶν δὲ πελώρη Γαῖα κεκεύθει·
τοῖς πίσυνος θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.]
Κούρην δ᾽ Ἰαπετὸς καλλίσφυρον Ὠκεανίνην
ἠγάγετο Κλυμένην καὶ ὁμὸν λέχος εἰσανέβαινεν.
ἣ δέ οἱ Ἄτλαντα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα·
τίκτε δ᾽ ὑπερκύδαντα Μενοίτιον ἠδὲ Προμηθέα,
ποικίλον αἰολόμητιν, ἁμαρτίνοόν τ᾽ Ἐπιμηθέα,
ὃς κακὸν ἐξ ἀρχῆς γένετ᾽ ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν·
πρῶτος γάρ ῥα Διὸς πλαστὴν ὑπέδεκτο γυναῖκα
παρθένον. Ὑβριστὴν δὲ Μενοίτιον εὐρύοπα Ζεὺς
εἰς Ἔρεβος κατέπεμψε βαλὼν ψολόεντι κεραυνῷ
εἵνεκ᾽ ἀτασθαλίης τε καὶ ἠνορέης ὑπερόπλου.
Ἄτλας δ᾽ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγκης
πείρασιν ἐν γαίης, πρόπαρ Ἑσπερίδων λιγυφώνων,
ἑστηὼς κεφαλῇ τε καὶ ἀκαμάτῃσι χέρεσσιν·
ταύτην γάρ οἱ μοῖραν ἐδάσσατο μητίετα Ζεύς.
δῆσε δ᾽ ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθέα ποικιλόβουλον
δεσμοῖς ἀργαλέοισι μέσον διὰ κίον᾽ ἐλάσσας·
καί οἱ ἐπ᾽ αἰετὸν ὦρσε τανύπτερον· αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἧπαρ
ἤσθιεν ἀθάνατον, τὸ δ᾽ ἀέξετο ἶσον ἁπάντη
fosse in futuro segno miracoloso per i mortali;
poi sciolse le orribili catene dei fratelli del padre, gli Urànidi,
che il padre Cronos aveva insensatamente incatenato:
non dimenticarono la riconoscenza gratitudine per il bene,
e gli diedero il tuono, il fulmine che si accende
e la folgore: prima li teneva Gaia prodigiosa nel suo seno,
usando la loro potenza Zeus regna sugli immortali e sui mortali;
Giapeto portò con sé la figlia di Oceano,
Climene dalle belle caviglie, e andarono a letto insieme;
lei generò Atlante dall’animo violento, il portentoso
Menezio, poi Prometeo dai fulminei
pensieri variegati ed Epimeteo dalla mente sprovveduta,
che dalle origini causò danni agli uomini intraprendenti,
perché fu lui che per primo accolse la donna vergine,
appena plasmata da Zeus; il superbo Menezio, per l'orgoglio
folle e la virile prepotenza, lo spinse nell'Erebo Zeus
voce immensa, scagliando il fulmine fumante;
Atlante per stringente necessità dell'ampio cielo porta il peso,
ai confini della terra, dalle Hesperidi che hanno altissime voci,
lo regge con la testa e con le mani instancabili,
perché questa sorte fu fissata per lui dal pensiero di Zeus;
Prometeo dai progetti variegati lo legò con legami dolorosi,
inestricabili, stringendoli lo incatenò in mezzo a una colonna;
e gli aizzò contro un'aquila dalle ampie ali, che gli mangiava
il fegato immortale: tanto ricresceva la notte in ogni parteAlbrecht Dürer (attribuzione incerta), Mostro marino (sec. XVI)

525
530
535
540
545

νυκτός, ὅσον πρόπαν ἦμαρ ἔδοι τανυσίπτερος ὄρνις.
Τὸν μὲν ἄρ᾽ Ἀλκμήνης καλλισφύρου ἄλκιμος υἱὸς
Ἡρακλέης ἔκτεινε, κακὴν δ᾽ ἀπὸ νοῦσον ἄλαλκεν
Ἰαπετιονίδῃ καὶ ἐλύσατο δυσφροσυνάων
οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς Ὀλυμπίου ὑψιμέδοντος,
ὄφρ᾽ Ἡρακλῆος Θηβαγενέος κλέος εἴη
πλεῖον ἔτ᾽ ἢ τὸ πάροιθεν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν.
ταῦτά γ᾽ ἄρ᾽ ἁζόμενος τίμα ἀριδείκετον υἱόν·
καί περ χωόμενος παύθη χόλου, ὃν πρὶν ἔχεσκεν,
οὕνεκ᾽ ἐρίζετο βουλὰς ὑπερμενέει Κρονίωνι.
καὶ γὰρ ὅτ᾽ ἐκρίνοντο θεοὶ θνητοί τ᾽ ἄνθρωποι
Μηκώνῃ, τότ᾽ ἔπειτα μέγαν βοῦν πρόφρονι θυμῷ
δασσάμενος προέθηκε, Διὸς νόον ἐξαπαφίσκων.
τοῖς μὲν γὰρ σάρκας τε καὶ ἔγκατα πίονα δημῷ
ἐν ῥινῷ κατέθηκε καλύψας γαστρὶ βοείῃ,
τῷ δ᾽ αὖτ᾽ ὀστέα λευκὰ βοὸς δολίῃ ἐπὶ τέχνῃ
εὐθετίσας κατέθηκε καλύψας ἀργέτι δημῷ.
δὴ τότε μιν προσέειπε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
Ἰαπετιονίδη, πάντων ἀριδείκετ᾽ ἀνάκτων,
ὦ πέπον, ὡς ἑτεροζήλως διεδάσσαο μοίρας.
 ὣς φάτο κερτομέων Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς.
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Προμηθεὺς ἀγκυλομήτης
ἦκ᾽ ἐπιμειδήσας, δολίης δ᾽ οὐ λήθετο τέχνης·
Ζεῦ κύδιστε μέγιστε θεῶν αἰειγενετάων,
τῶν δ᾽ ἕλε᾽, ὁπποτέρην σε ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἀνώγει.
quanto ogni giorno lo mangiava l'uccello dalle ampie ali;
lo uccise il figlio di Alcmena dalle belle caviglie,
il forte Heracles, allontanò il dolore atroce
dal figlio di Giapeto, e lo liberò dal male,
senza opporsi alla volontà del sovrano Olimpio Zeus ,
facendo in modo che la gloria di Heracles di Tebe
si spandesse ancora più grande sulla terra che tutti nutre;
così Zeus rese onore al suo nobile figlio, e la collera
mise da parte, anche se era in collera da quando Prometeo
con i suoi progetti aveva gareggiato con lui, il figlio di Cronos;
perché quando avvenne la gara tra gli dei e gli uomini mortali,
a Mecone, Prometeo con animo cortese aveva presentato
un grande bue spartito, illudendo la mente di Zeus:
per gli uomini avvolse le carni e le viscere belle grasse
nella pelle, nascoste nel ventre del bue,
per lui accomodò le ossa biancheggianti del bue
con un artificio ingannevole, nascoste nello splendido grasso;
allora il padre degli uomini e degli dei gli disse:
- Figlio di Giapeto, che sei illustre fra i re, caro amico,
non hai certo fatto un'equa divisione -; così disse
prendendolo in giro Zeus, che conosceva piani indistruttibili;
ma Prometeo Pensierisinuosi sorridendo un pò disse:
non dimenticando l'artificio ingannevole: "Prendi, nobile Zeus,
quello che vuoi, tu che sei il più grande fra gli dei di tutti i tempi,
scegli tra i due quello che attira di più il tuo animo";


Marcantonio Franceschini, La nascita di Apollo e Diana (1692-1709) Liechtenstein Museum, Vienna

550
555
560
 565
 570

φῆ ῥα δολοφρονέων· Ζεὺς δ᾽ ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς
γνῶ ῥ᾽ οὐδ᾽ ἠγνοίησε δόλον· κακὰ δ᾽ ὄσσετο θυμῷ
θνητοῖς ἀνθρώποισι, τὰ καὶ τελέεσθαι ἔμελλεν.
χερσὶ δ᾽ ὅ γ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἀνείλετο λευκὸν ἄλειφαρ.
χώσατο δὲ φρένας ἀμφί, χόλος δέ μιν ἵκετο θυμόν,
ὡς ἴδεν ὀστέα λευκὰ βοὸς δολίῃ ἐπὶ τέχνῃ.
ἐκ τοῦ δ᾽ ἀθανάτοισιν ἐπὶ χθονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων
καίουσ᾽ ὀστέα λευκὰ θυηέντων ἐπὶ βωμῶν.
τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
Ἰαπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς,
ὦ πέπον, οὐκ ἄρα πω δολίης ἐπιλήθεο τέχνης.
ὣς φάτο χωόμενος Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς·
ἐκ τούτου δὴ ἔπειτα δόλου μεμνημένος αἰεὶ
οὐκ ἐδίδου μελίῃσι πυρὸς μένος ἀκαμάτοιο
θνητοῖς ἀνθρώποις, οἳ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσιν.
ἀλλά μιν ἐξαπάτησεν ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο
κλέψας ἀκαμάτοιο πυρὸς τηλέσκοπον αὐγὴν
ἐν κοΐλῳ νάρθηκι· δάκεν δέ ἑ νειόθι θυμόν,
Ζῆν᾽ ὑψιβρεμέτην, ἐχόλωσε δέ μιν φίλον ἦτορ,
ὡς ἴδ᾽ ἐν ἀνθρώποισι πυρὸς τηλέσκοπον αὐγήν.
αὐτίκα δ᾽ ἀντὶ πυρὸς τεῦξεν κακὸν ἀνθρώποισιν·
γαίης γὰρ σύμπλασσε περικλυτὸς Ἀμφιγυήεις
παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Κρονίδεω διὰ βουλάς.
ζῶσε δὲ καὶ κόσμησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἀργυφέη ἐσθῆτι· κατὰ κρῆθεν δὲ καλύπτρην
parlò con animo ingannatore: Zeus, che conosceva piani 
immutabili, capì, non gli rimase nascosto l'inganno: nell'animo
suo prediceva danni agli uomini mortali, che si sarebbero avverati;
raccolse con tutte e due le mani il bianco grasso;
sentì nel petto lo sdegno, e la bile raggiunse il suo cuore,
appena vide le ossa di bue biancheggianti, arte d'inganno;
da allora le stirpi degli uomini sulla terra agli immortali
sacrificano le ossa biancheggianti bruciandole sugli altari;
pieno di collera Zeus che raduna le nuvole parlò:
- Figlio di Giapeto, tu che conosci i piani più di tutti,
amico caro, non hai ancora dimenticato l'arte degli inganni.
Così parlò sdegnato Zeus che conosce piani immutabili:
e ricordando sempre l'inganno da quel giorno
agli uomini soggetti alla morte che vivono sulla terra
non lasciò nel legno la forza del fuoco instancabile;
ma lo ingannò il prode figlio di Giapeto,
quando nascose in una canna cava la luce del fuoco
instancabile che brilla di lontano; in fondo al cuore
fece soffrire Zeus lungitonante, l'animo gli si colmò di sdegno,
appena vide tra gli uomini la luce del fuoco che brilla di lontano;
immediatamente costruì un male per far pagare il fuoco agli uomini;
l'illustre Anfimembro seguendo le indicazioni di Zeus
formò con la terra una figura di vergine pudica;
la dea Athena occhi-azzurri la coprì e la fece bella
con una splendida veste bianca; dal suo capo drappeggiò


Jean Cousin il Vecchio, Eva prima Pandora (1550 c.a.), Parigi, Museo del Louvre

575
580
585
590
595

 δαιδαλέην χείρεσσι κατέσχεθε, θαῦμα ἰδέσθαι·
[ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνους, νεοθηλέος ἄνθεα ποίης,
ἱμερτοὺς περίθηκε καρήατι Παλλὰς Ἀθήνη. ]
ἀμφὶ δέ οἱ στεφάνην χρυσέην κεφαλῆφιν ἔθηκε,
τὴν αὐτὸς ποίησε περικλυτὸς Ἀμφιγυήεις
ἀσκήσας παλάμῃσι, χαριζόμενος Διὶ πατρί.
τῇ δ᾽ ἐνὶ δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο, θαῦμα ἰδέσθαι,
κνώδαλ᾽, ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδὲ θάλασσα·
τῶν ὅ γε πόλλ᾽ ἐνέθηκε,—χάρις δ᾽ ἀπελάμπετο πολλή,—
θαυμάσια, ζῴοισιν ἐοικότα φωνήεσσιν.
 αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε καλὸν κακὸν ἀντ᾽ ἀγαθοῖο,
ἐξάγαγ᾽, ἔνθα περ ἄλλοι ἔσαν θεοὶ ἠδ᾽ ἄνθρωποι,
κόσμῳ ἀγαλλομένην γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης.
θαῦμα δ᾽ ἔχ᾽ ἀθανάτους τε θεοὺς θνητούς τ᾽ ἀνθρώπους,
ὡς ἔιδον δόλον αἰπύν, ἀμήχανον ἀνθρώποισιν.
 [ἐκ τῆς γὰρ γένος ἐστὶ γυναικῶν θηλυτεράων,]
τῆς γὰρ ὀλώιόν ἐστι γένος καὶ φῦλα γυναικῶν,
πῆμα μέγ᾽ αἳ θνητοῖσι μετ᾽ ἀνδράσι ναιετάουσιν
οὐλομένης πενίης οὐ σύμφοροι, ἀλλὰ κόροιο.
ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἐν σμήνεσσι κατηρεφέεσσι μέλισσαι
κηφῆνας βόσκωσι, κακῶν ξυνήονας ἔργων·
αἳ μέν τε πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
ἠμάτιαι σπεύδουσι τιθεῖσί τε κηρία λευκά,
οἳ δ᾽ ἔντοσθε μένοντες ἐπηρεφέας κατὰ σίμβλους
ἀλλότριον κάματον σφετέρην ἐς γαστέρ᾽ ἀμῶνται·
un velo elegante, che mirabile scendeva;
poi Pallade Athena le mise intorno alla testa
amabili corone di fiori appena sbocciati,
e la incoronò con un diadema d'oro,
gioiello che l'illustre Anfimembro aveva fatto
con le sue stesse mani per compiacere Zeus padre;
nella corona erano forgiati molti capolavori mirabili,
esseri mostruosi, tanti, quanti ne nutre la riva e il Mare,
ce ne mise tanti, stupefacenti, e brillavano di bellezza
sublime, come se fossero vivi e potessero parlare;
ma avendo fatto questo male per far pagare quel bene,
portò il capolavoro ornato dalla potente figlia dagli occhi di cielo
là dove si trovavano altri dei e altri uomini; appena la videro,
rimasero attoniti gli dei immortali e gli uomini soggetti alla morte,
di fronte al capolavoro ingannevole, irresistibile per gli uomini,
da lei discende la specie delle donne più femminili,
discende da lei la specie dannosa, la stirpe delle donne,
portando grande danno ai mortali che stanno con loro
compagne nella ricchezza, ma non nella miseria;
come quando le api negli alveari accuratamente coperti
nutrono i fuchi, che li accompagnano nelle cattive opere:
mentre ogni giorno, dal sorgere al tramonto del sole,
le api lavorano e con la loro fatica costruiscono i bianchi favi,
i fuchi si riempiono la pancia con il lavoro altrui
restando protetti dagli alveari ombrosi:


Tintoretto, Origine della Via Lattea (1578-1580), Londra, National Gallery

600
605
610
615
620

ὣς δ᾽ αὔτως ἄνδρεσσι κακὸν θνητοῖσι γυναῖκας
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης θῆκεν, ξυνήονας ἔργων
ἀργαλέων· ἕτερον δὲ πόρεν κακὸν ἀντ᾽ ἀγαθοῖο·
ὅς κε γάμον φεύγων καὶ μέρμερα ἔργα γυναικῶν
μὴ γῆμαι ἐθέλῃ, ὀλοὸν δ᾽ ἐπὶ γῆρας ἵκοιτο
χήτεϊ γηροκόμοιο· ὅ γ᾽ οὐ βιότου ἐπιδευὴς
ζώει, ἀποφθιμένου δὲ διὰ κτῆσιν δατέονται
χηρωσταί· ᾧ δ᾽ αὖτε γάμου μετὰ μοῖρα γένηται,
κεδνὴν δ᾽ ἔσχεν ἄκοιτιν ἀρηρυῖαν πραπίδεσσι,
τῷ δέ τ᾽ ἀπ᾽ αἰῶνος κακὸν ἐσθλῷ ἀντιφερίζει
ἐμμενές· ὃς δέ κε τέτμῃ ἀταρτηροῖο γενέθλης,
ζώει ἐνὶ στήθεσσιν ἔχων ἀλίαστον ἀνίην
θυμῷ καὶ κραδίῃ, καὶ ἀνήκεστον κακόν ἐστιν.
ὣς οὐκ ἔστι Διὸς κλέψαι νόον οὐδὲ παρελθεῖν.
οὐδὲ γὰρ Ἰαπετιονίδης ἀκάκητα Προμηθεὺς
τοῖό γ᾽ ὑπεξήλυξε βαρὺν χόλον, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης
καὶ πολύιδριν ἐόντα μέγας κατὰ δεσμὸς ἐρύκει.
Οβριάρεῳ δ᾽ ὡς πρῶτα πατὴρ ὠδύσσατο θυμῷ
Κόττῳ τ᾽ ἠδὲ Γύῃ, δῆσεν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ
ἠνορέην ὑπέροπλον ἀγώμενος ἠδὲ καὶ εἶδος
καὶ μέγεθος· κατένασσε δ᾽ ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης.
ἔνθ᾽ οἵ γ᾽ ἄλγε᾽ ἔχοντες ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντες
ἥατ᾽ ἐπ᾽ ἐσχατιῇ, μεγάλης ἐν πείρασι γαίης,
δηθὰ μάλ᾽ ἀχνύμενοι, κραδίῃ μέγα πένθος ἔχοντες.
ἀλλά σφεας Κρονίδης τε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
così Zeus altitonante mise accanto agli uomini soggetti alla morte
il male delle donne, che li accompagnano nelle cattive opere
avendo fatto questo male per far pagare quel bene:
per chi avendo scelto di non sposarsi rifugge dal matrimonio
e dalle penose opere delle donne, arriva la vecchiaia rovinosa
e manca chi abbia cura del vecchio; non gli manca
il cibo per vivere, e lontani eredi quando muore
si dividono i suoi beni; per chi invece ha in sorte il matrimonio,
e una sposa ben formata con il cuore sensibile e saggi pensieri,
per tutto il tempo della sua vita il male si confronta
col bene: ma chi s'imbatte in una genia funesta
vive ricolmo di un travaglio incessante
nell'animo e nel cuore, ed è un male incurabile;
così non inganna la mente Zeus, né tradisce,
tanto che il benefico figlio di Giapeto, Prometeo
non sfuggì alla sua ira terribile, ma di necessità
per quanto sia tanto sapiente resta bloccato da un grande legame;
nell'animo il padre si adirò come prima con Briareo,
con Cottos, con Gige, li legò con un forte laccio
umiliando la loro virilità prepotente, la bellezza, la grandezza:
li spinse sotto la terra dalle molteplici vie;
e loro stavano soffrendo sotto terra abitando
al limite estremo, alla fine della grande terra;
per tanto tempo, afflitti nel cuore da un dolore immenso;
ma Zeus Cronide e gli altri dei immortali,


Raffaello Sanzio, Trionfo di Galatea (1512), Roma, Villa Farnesina

625
630
635
640
645

οὓς τέκεν ἠύκομος Ῥείη Κρόνου ἐν φιλότητι,625
Γαίης φραδμοσύνῃσιν ἀνήγαγον ἐς φάος αὖτις·
αὐτὴ γάρ σφιν ἅπαντα διηνεκέως κατέλεξε
σὺν κείνοις νίκην τε καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι.
δηρὸν γὰρ μάρναντο πόνον θυμαλγέ᾽ ἔχοντες
ἀντίον ἀλλήλοισι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας,631
Τιτῆνές τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐξεγένοντο·630
οἳ μὲν ἀφ᾽ ὑψηλῆς Ὄθρυος Τιτῆνες ἀγαυοί,
οἳ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾽ Οὐλύμποιο θεοί, δωτῆρες ἐάων,
οὓς τέκεν ἠύκομος Ῥείη Κρόνῳ εὐνηθεῖσα.
οἵ ῥα τότ᾽ ἀλλήλοισι χόλον θυμαλγέ᾽ ἔχοντες
συνεχέως ἐμάχοντο δέκα πλείους ἐνιαυτούς·
οὐδέ τις ἦν ἔριδος χαλεπῆς λύσις οὐδὲ τελευτὴ
οὐδετέροις, ἶσον δὲ τέλος τέτατο πτολέμοιο.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κείνοισι παρέσχεθεν ἄρμενα πάντα,
νέκταρ τ᾽ ἀμβροσίην τε, τά περ θεοὶ αὐτοὶ ἔδουσι,
πάντων ἐν στήθεσσιν ἀέξετο θυμὸς ἀγήνωρ.
[ὡς νέκταρ τ᾽ ἐπάσαντο καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινήν,]
δὴ τότε τοῖς μετέειπε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
κέκλυτε μευ, Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀγλαὰ τέκνα,
ὄφρ᾽ εἴπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.
ἤδη γὰρ μάλα δηρὸν ἐναντίοι ἀλλήλοισι
νίκης καὶ κράτεος πέρι μαρνάμεθ᾽ ἤματα πάντα
Τιτῆνές τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐκγενόμεσθα.
ὑμεῖς δὲ μεγάλην τε βίην καὶ χεῖρας ἀάπτους
che Rea dai bei capelli concepì abbracciata a Cronos,
li riportarono alla luce, seguendo i consigli di Gaia:
lei descrisse agli dei tutto in ogni particolare,
come avrebbero riportato con loro vittoria e gloria splendida;
per tanto tempo e con sforzi immani
gli dei Titani contro gli dei nati da Cronos
si combatterono in aspre battaglie,
dall'alto monte Otri gli eccelsi Titani,
dall'Olimpo gli dei che dispensano ciò che è buono,
che Rea dai bei capelli concepì a letto con Cronos;
gli dei si combatterono senza mai fermarsi
per dieci interi anni, accesi d'ira,
e non c'era soluzione nè termine del conflitto
per nessuna delle due parti, pari erano le sorti della guerra;
ma quando i prigionieri nei confini oscuri della terra
furono riforniti del meglio, nettare e ambrosia, cibo degli dei,
lo spirito virile crebbe in tutti i loro petti;
appena si furono nutriti di nettare e di squisita ambrosia,
il padre degli uomini e degli dei disse loro:
- Ascoltate, nobili figli di Gaia e Urano,
perché possa dirvi le cose che il cuore detta nel mio petto;
ormai da tanto tempo che opponendoci gli uni agli altri
ci combattiamo ogni giorno, per la vittoria e la possanza,
gli dei Titani e noi, tutti gli dei generati da Cronos;
mostrate contro i Titani nella lotta rovinosa


Paolo Veronese, Giunone elargisce doni a Venezia (1554-1556) Venezia, Palazzo Ducale

650
655
660
665
670

φαίνετε Τιτήνεσσιν ἐναντίοι ἐν δαῒ λυγρῇ
μνησάμενοι φιλότητος ἐνηέος, ὅσσα παθόντες
ἐς φάος ἂψ ἀφίκεσθε δυσηλεγέος ὑπὸ δεσμοῦ
ἡμετέρας διὰ βουλὰς ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος.
ὣς φάτο· τὸν δ᾽ ἐξαῦτις ἀμείβετο Κόττος ἀμύμων·
 δαιμόνι᾽, οὐκ ἀδάητα πιφαύσκεαι· ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ
ἴδμεν, ὅ τοι περὶ μὲν πραπίδες, περὶ δ᾽ ἐστὶ νόημα,
ἀλκτὴρ δ᾽ ἀθανάτοισιν ἀρῆς γένεο κρυεροῖο.
σῇσι δ᾽ ἐπιφροσύνῃσιν ὑπὸ ζόφου ἠερόεντος
ἄψοῤῥον δεῦρ᾽ αὖτις ἀμειλίκτων ὑπὸ δεσμῶν
ἠλύθομεν, Κρόνου υἱὲ ἄναξ, ἀνάελπτα παθόντες.
τῷ καὶ νῦν ἀτενεῖ τε νόῳ καὶ ἐπίφρονι βουλῇ
ῥυσόμεθα κράτος ὑμὸν ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι
μαρνάμενοι Τιτῆσιν ἀνὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
ὣς φάτ᾽· ἐπῄνεσσαν δὲ θεοί, δωτῆρες ἐάων,
μῦθον ἀκούσαντες· πολέμου δ᾽ ἐλιλαίετο θυμὸς
μᾶλλον ἔτ᾽ ἢ τὸ πάροιθε· μάχην δ᾽ ἀμέγαρτον ἔγειραν
πάντες, θήλειαι τε καὶ ἄρσενες, ἤματι κείνῳ,
Τιτῆνές τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐξεγένοντο,
οὕς τε Ζεὺς Ἐρέβεσφιν ὑπὸ χθονὸς ἧκε φόωσδε
δεινοί τε κρατεροί τε, βίην ὑπέροπλον ἔχοντες.
τῶν ἑκατὸν μὲν χεῖρες ἀπ᾽ ὤμων ἀίσσοντο
πᾶσιν ὁμῶς, κεφαλαὶ δὲ ἑκάστῳ πεντήκοντα
ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν.
οἳ τότε Τιτήνεσσι κατέσταθεν ἐν δαῒ λυγρῇ
l'immane forza delle vostre mani invincibili,
memori del nostro amore e della nostra benevolenza,
e di quanto avete sofferto prima di tornare alla luce,
per il nostro volere, dalla prigione dolorosa del nebbioso occidente.
Così disse Zeus, e gli rispose l'irreprensibile Cottos:
- O divino, non racconti cose ignote, perché anche noi
sappiamo cosa ti si muove intorno al cuore, quali pensieri,
come sei stato terribile difendendo dallo sterminio gli immortali;
per i tuoi saggi pensieri dalla spietata prigione
del nebbioso occidente abbiamo potuto ritornare,
o sovrano figlio di Cronos, non lo speravamo e ci è successo;
per questo fin d'ora con mente attenta e saggio volere
proteggeremo il vostro potere nel rovinoso conflitto,
lottando contro i Titani nelle terribili battaglie.
Così disse, applaudirono gli dei dispensatori di beni,
sentendo il suo discorso: la guerra infiammò il loro animo
ancora più di prima: si accese la battaglia quel giorno
per la furia di tutti, divinità maschili e femminili,
gli dei Titani e tutti gli dei generati da Cronos, tutti quelli
che Zeus fece tornare alla luce dall'Erebo sotterraneo,
terribili e forti, dotati di forza prepotente;
dalle loro spalle si muovevano con forza cento mani,
dalle spalle di tutti, e ognuno aveva cinquanta teste
che crescevano sul corpo dalle grandi membra possenti;
nella lotta rovinosa contro i Titani vennero schierati


Giulio Romano, La caduta dei giganti, Sala dei Giganti (1532-1535), Palazzo Te, MantovaGiulio Romano, Zeus sconfigge i giganti, Volta della Sala dei Giganti (1532-1535), Palazzo Te, MantovaGiulio Romano, La caduta dei giganti, Sala dei Giganti (1532-1535), Palazzo Te, Mantova


675


680
685
690
695


πέτρας ἠλιβάτους στιβαρῇς ἐν χερσὶν ἔχοντες

Τιτῆνες δ᾽ ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας
προφρονέως, χειρῶν τε βίης θ᾽ ἅμα ἔργον ἔφαινον
ἀμφότεροι· δεινὸν δὲ περίαχε πόντος ἀπείρων,
γῆ δὲ μέγ᾽ ἐσμαράγησεν, ἐπέστενε δ᾽ οὐρανὸς εὐρὺς
σειόμενος, πεδόθεν δὲ τινάσσετο μακρὸς Ὄλυμπος
ῥιπῇ ὕπ᾽ ἀθανάτων, ἔνοσις δ᾽ ἵκανε βαρεῖα
Τάρταρον ἠερόεντα, ποδῶν τ᾽ αἰπεῖα ἰωὴ
ἀσπέτου ἰωχμοῖο βολάων τε κρατεράων·
ὣς ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἵεσαν βέλεα στονόεντα.
φωνὴ δ᾽ ἀμφοτέρων ἵκετ᾽ οὐρανὸν ἀστερόεντα
κεκλομένων· οἳ δὲ ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ.
οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι Ζεὺς ἴσχεν ἑὸν μένος, ἀλλά νυ τοῦ γε
εἶθαρ μὲν μένεος πλῆντο φρένες, ἐκ δέ τε πᾶσαν
φαῖνε βίην· ἄμυδις δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἠδ᾽ ἀπ᾽ Ὀλύμπου
ἀστράπτων ἔστειχε συνωχαδόν· οἱ δὲ κεραυνοὶ
ἴκταρ ἅμα βροντῇ τε καὶ ἀστεροπῇ ποτέοντο
χειρὸς ἄπο στιβαρῆς, ἱερὴν φλόγα εἰλυφόωντες
ταρφέες· ἀμφὶ δὲ γαῖα φερέσβιος ἐσμαράγιζε
καιομένη, λάκε δ᾽ ἀμφὶ πυρὶ μεγάλ᾽ ἄσπετος ὕλη.
ἔζεε δὲ χθὼν πᾶσα καὶ Ὠκεανοῖο ῥέεθρα
πόντος τ᾽ ἀτρύγετος· τοὺς δ᾽ ἄμφεπε θερμὸς ἀυτμὴ
Τιτῆνας χθονίους, φλὸξ δ᾽ αἰθέρα δῖαν ἵκανεν
ἄσπετος, ὄσσε δ᾽ ἄμερδε καὶ ἰφθίμων περ ἐόντων
αὐγὴ μαρμαίρουσα κεραυνοῦ τε στεροπῆς τε.

con pietre gigantesche in tutte le loro mani;
dall'altra parte i Titani rinforzavano le schiere con cura,
e gli uni e gli altri mostravano al tempo stesso l'opera
delle mani e della forza; risuonava orribilmente il Mare sconfinato,
rimbombava la grande terra, scosso gemette il vasto cielo,
dal profondo confine vibrò il grande Olimpo
all'assalto degli immortali; al Tàrtaro di tenebre
giunse la scossa del subitaneo fragore dei piedi
e dell'incessante tumulto dei forti colpi:
gli uni e gli altri si lanciavano dolorosi dardi;
il grido di entrambi i contendenti saliva fino al cielo
stellato: li univa un immane grido di guerra;
Zeus non trattenne più la sua furia, l'ira lo pervase
in tutto il petto, e mostrò tutta la forza:
senza sosta dal cielo e dall'Olimpo, si muoveva
scagliando fulmini: dalla mano possente
volavano le saette scontrandosi con tuoni e lampi
e facevano divampare il sacro fuoco:
tutto intorno accesa la terra che dà vita rombava,
crepitava penetrata dal fuoco la selva grande, sconfinata;
tutto si accendeva, il suolo, le correnti dell'Oceano
e il Mare mai stanco: l'alito cocente circondava
i terrestri Titani, una fiamma sconfinata veniva
nell'etere divino, il fulgore scintillante della saetta
e del lampo li accecava, anche se fortissimi;

Copia da Michelangelo, Leda e il cigno (Zeus) (1530), Londra, National Gallery

700
705
710
 715
720

καῦμα δὲ θεσπέσιον κάτεχεν Χάος· εἴσατο δ᾽ ἄντα
ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν ἠδ᾽ οὔασι ὄσσαν ἀκοῦσαι
αὔτως, ὡς εἰ Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
πίλνατο· τοῖος γάρ κε μέγας ὑπὸ δοῦπος ὀρώρει
τῆς μὲν ἐρειπομένης, τοῦ δ᾽ ὑψόθεν ἐξεριπόντος·
τόσσος δοῦπος ἔγεντο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων.
σὺν δ᾽ ἄνεμοι ἔνοσίν τε κονίην τ᾽ ἐσφαράγιζον
βροντήν τε στεροπήν τε καὶ αἰθαλόεντα κεραυνόν,
κῆλα Διὸς μεγάλοιο, φέρον δ᾽ ἰαχήν τ᾽ ἐνοπήν τε
ἐς μέσον ἀμφοτέρων· ὄτοβος δ᾽ ἄπλητος ὀρώρει
σμερδαλέης ἔριδος, κάρτος δ᾽ ἀνεφαίνετο ἔργων.
ἐκλίνθη δὲ μάχη· πρὶν δ᾽ ἀλλήλοις ἐπέχοντες
ἐμμενέως ἐμάχοντο διὰ κρατερὰς ὑσμίνας.
Οἳ δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ πρώτοισι μάχην δριμεῖαν ἔγειραν
Κόττος τε Βριάρεώς τε Γύης τ᾽ ἄατος πολέμοιο,
οἵ ῥα τριηκοσίας πέτρας στιβαρῶν ἀπὸ χειρῶν715
πέμπον ἐπασσυτέρας, κατὰ δ᾽ ἐσκίασαν βελέεσσι
Τιτῆνας, καὶ τοὺς μὲν ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
πέμψαν καὶ δεσμοῖσιν ἐν ἀργαλέοισιν ἔδησαν
χερσὶν νικήσαντες ὑπερθύμους περ ἐόντας,
τόσσον ἔνερθ᾽ ὑπὸ γῆς, ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης·
[τόσσον γάρ τ᾽ ἀπὸ γῆς ἐς Τάρταρον ἠερόεντα.]
ἐννέα γὰρ νύκτας τε καὶ ἤματα χάλκεος ἄκμων
οὐρανόθεν κατιὼν δεκάτῃ κ᾽ ἐς γαῖαν ἵκοιτο·
ἐννέα δ᾽ αὖ νύκτας τε καὶ ἤματα χάλκεος ἄκμων
il Caos teneva in sé un calore divino: allora pareva
di vedere con i propri occhi e di sentire con le orecchie
come se Gaia e Urano vasto sopra a lei si stringessero:
strepito immenso era questo che si levava come se Gaia
fosse schiacciata, come se Urano fosse piombato giù,
lo strepito generato dal conflitto nel quale si scontravano gli dei;
i Venti turbinavano alti facendo sbattere polvere, scosse,
tuoni, fulmini e fiammeggianti saette;
dardi del grande Zeus, e portavano l'urlo e il grido
tra le due parti: si levò uno strepito formidabile
dalla terribile lotta, manifestando la forza delle imprese;
si inclinò la battaglia: fino ad allora le due parti si erano opposte
incessantemente in combattimenti senza esito;
tra i primi riaccesero la battaglia impetuosa
Cottos, Briareo e Gige mai sazio di guerra:
insieme scagliavano fitte con le mani robuste
trecento pietre, e coi dardi avvolgevano i Titani:
li legarono in pesanti catene, avendoli vinti
con le mani, essi, per quanto avessero animi infiammati,
li spinsero in profondità nella terra dalle molteplici vie,
in basso nella terra quanto il cielo ne è distante in alto:
tanto è lontana la terra dal Tàrtaro di tenebre;
un'incudine di bronzo cadendo dal cielo per nove giorni
e nove notti, nel decimo arriverebbe sulla terra:
allo stesso modo per nove notti e giorni un'incudine di bronzo


Giulio Romano, Zeus seduce Olimpiade (1527) Palazzo Te, Mantova

725
730
735
740
745

ἐκ γαίης κατιὼν δεκάτῃ κ᾽ ἐς Τάρταρον ἵκοι.
τὸν πέρι χάλκεον ἕρκος ἐλήλαται· ἀμφὶ δέ μιν νὺξ
τριστοιχεὶ κέχυται περὶ δειρήν· αὐτὰρ ὕπερθεν
γῆς ῥίζαι πεφύασι καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης.
ἔνθα θεοὶ Τιτῆνες ὑπὸ ζόφῳ ἠερόεντι
κεκρύφαται βουλῇσι Διὸς νεφεληγερέταο
[χώρῳ ἐν εὐρώεντι, πελώρης ἔσχατα γαίης.]
τοῖς οὐκ ἐξιτόν ἐστι. θύρας δ᾽ ἐπέθηκε Ποσειδέων
χαλκείας, τεῖχος δὲ περοίχεται ἀμφοτέρωθεν.
ἔνθα Γύης Κόττος τε καὶ Ὀβριάρεως μεγάθυμος
ναίουσιν, φύλακες πιστοὶ Διὸς αἰγιόχοιο.
ἔνθα δὲ γῆς δνοφερῆς καὶ Ταρτάρου ἠερόεντος
πόντου τ᾽ ἀτρυγέτοιο καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ἑξείης πάντων πηγαὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
ἀργαλέ᾽ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ,
χάσμα μέγ᾽, οὐδέ κε πάντα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν
οὖδας ἵκοιτ᾽, εἰ πρῶτα πυλέων ἔντοσθε γένοιτο.
[ἀλλά κεν ἔνθα καὶ ἔνθα φέροι πρὸ θύελλα θυέλλῃ
ἀργαλέη· δεινὸν δὲ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι
τοῦτο τέρας. Νυκτὸς δ᾽ ἐρεβεννῆς οἰκία δεινὰ
ἕστηκεν νεφέλῃς κεκαλυμμένα κυανέῃσιν.]
τῶν πρόσθ᾽ Ἰαπετοῖο πάις ἔχει οὐρανὸν εὐρὺν
ἑστηὼς κεφαλῇ τε καὶ ἀκαμάτῃσι χέρεσσιν
ἀστεμφέως, ὅθι Νύξ τε καὶ Ἡμέρη ἆσσον ἰοῦσαι
ἀλλήλας προσέειπον, ἀμειβόμεναι μέγαν οὐδὸν
cadendo dalla terra arriverebbe nel decimo al Tàrtaro;
a recingerlo fu innalzata una bronzea barriera, intorno
al collo è distesa la notte avvolgendosi in tre giri, ma al di sopra
si formarono le radici della terra e del Mare mai stanco;
qui sotto la caligine tenebrosa furono sepolti gli dei Titani,
secondo la volontà di Zeus che raduna le nuvole,
in un luogo ammuffito, estremo confine della terra portentosa;
non hanno vie d'uscita, Poseidon lo serrò ponendo
bronzee porte, un muro vi corre intorno da entrambe le parti;
qui risiedono Gige, Cottos e Briareo magnanimo,
fidati guardiani di Zeus egioco;
qui sono le scaturigini e le estremità della terra tenebrosa,
del Tàrtaro nebuloso, del Mare mai stanco
del Cielo ammantato di Stelle, una segue l'altra, terribili,
ammuffite, che fanno inorridire persino gli dei,
immane abisso: a chiunque partisse all'interno delle porte,
un anno intero non basterebbe a fargli raggiungere le soglie,
ma greve una bufera lo strapperebbe a bufera:
questo orrore è tremendo anche per gli dei
immortali: la casa terribile della Notte tenebrosa
si innalza da cianotiche nubi nascoste;
davanti ad esse Atlante, figlio di Giapeto, regge fermamente
il cielo vasto, col capo e le mani mai stanche,
dove la Notte e il Giorno avvicinandosi al massimo
si parlano, dandosi il cambio sulla grande soglia bronzea:


Auguste Raynaud (1845-1937), La Notte. Collezione privata

750
755


760
765
770
χάλκεον· ἣ μὲν ἔσω καταβήσεται, ἣ δὲ θύραζε
ἔρχεται, οὐδέ ποτ᾽ ἀμφοτέρας δόμος ἐντὸς ἐέργει,
ἀλλ᾽ αἰεὶ ἑτέρη γε δόμων ἔκτοσθεν ἐοῦσα
γαῖαν ἐπιστρέφεται, ἣ δ᾽ αὖ δόμου ἐντὸς ἐοῦσα
μίμνει τὴν αὐτῆς ὥρην ὁδοῦ, ἔστ᾽ ἂν ἵκηται,
ἣ μὲν ἐπιχθονίοισι φάος πολυδερκὲς ἔχουσα,
ἣ δ᾽ Ὕπνον μετὰ χερσί, κασίγνητον Θανάτοιο.
Νὺξ ὀλοή, νεφέλῃ κεκαλυμμένη ἠεροειδεῖ.
ἔνθα δὲ Νυκτὸς παῖδες ἐρεμνῆς οἰκί᾽ ἔχουσιν,
Ὕπνος καὶ Θάνατος, δεινοὶ θεοί· οὐδέ ποτ᾽ αὐτοὺς
Ἠέλιος φαέθων ἐπιδέρκεται ἀκτίνεσσιν
οὐρανὸν εἰς ἀνιὼν οὐδ᾽ οὐρανόθεν καταβαίνων.
τῶν δ᾽ ἕτερος γαῖάν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσης
ἥσυχος ἀνστρέφεται καὶ μείλιχος ἀνθρώποισι,
τοῦ δὲ σιδηρέη μὲν κραδίη, χάλκεον δέ οἱ ἦτορ
νηλεὲς ἐν στήθεσσιν· ἔχει δ᾽ ὃν πρῶτα λάβῃσιν
ἀνθρώπων· ἐχθρὸς δὲ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
ἔνθα θεοῦ χθονίου πρόσθεν δόμοι ἠχήεντες
[ἰφθίμου τ᾽ Ἀίδεω καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης]
ἑστᾶσιν, δεινὸς δὲ κύων προπάροιθε φυλάσσει
νηλειής, τέχνην δὲ κακὴν ἔχει· ἐς μὲν ἰόντας
σαίνει ὁμῶς οὐρῇ τε καὶ οὔασιν ἀμφοτέροισιν,
ἐξελθεῖν δ᾽ οὐκ αὖτις ἐᾷ πάλιν, ἀλλὰ δοκεύων
ἐσθίει, ὅν κε λάβῃσι πυλέων ἔκτοσθεν ἰόντα.
[ἰφθίμου τ᾽ Ἀίδεω καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης]
l'una va discendendo all'interno, l'altro sale andando fuori,
e la casa non li contiene mai entrambi,
mentre l'altro che dalla casa va fuori
gira la terra, quella che va dentro alla casa
aspetta che giunga il turno del suo cammino,
l'uno col suo chiarore che illumina le cose,
l'altra col Sonno nelle mani, fratello della Morte,
la fatale Notte, nascosta in una nuvola di tenebre;
qui hanno dimora i figli della Notte tenebrosa,
il Sonno e la Morte, divinità terribili: mai li guarda
con i suoi raggi Elios splendente
salendo in cielo o calando dal cielo;
l'uno percorre quieto la terra e il vasto dorso del Mare
e il suo calore si spande sugli uomini dolce come il miele,
l'altra, col ferreo cuore, il bronzeo petto e il seno spietato,
tiene per sempre fra gli uomini chi afferra
per primo, odiosa anche agli dei immortali;
qui davanti le case del dio sotterraneo,
del possente Ade e della venerata Persefone,
sorgono, davanti sta il custode della dimora, il terribile
cane spietato, abile nella perfidia: chiunque entri,
lui dimena la coda e tutte e due le orecchie,
ma non lo lascia più varcare la soglia per uscire:
appostato lo assale e mangia chiunque esca dalle porte
del possente
Ade e della venerata Persefone;


Giulio Romano, Apollo sul carro del Sole - Diana/Artemide come Luna sul suo carro (1527-1528), Camera del Sole e della Luna, Palazzo Te, Mantova


775
780
785


790
795
ἔνθα δὲ ναιετάει στυγερὴ θεὸς ἀθανάτοισι,
δεινὴ Στύξ, θυγάτηρ ἀψοῤῥόου Ὠκεανοῖο
πρεσβυτάτη· νόσφιν δὲ θεῶν κλυτὰ δώματα ναίει
μακρῇσιν πέτρῃσι κατηρεφέ᾽· ἀμφὶ δὲ πάντη
κίοσιν ἀργυρέοισι πρὸς οὐρανὸν ἐστήρικται.
παῦρα δὲ Θαύμαντος θυγάτηρ πόδας ὠκέα Ἶρις
ἀγγελίην πωλεῖται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
ὁππότ᾽ ἔρις καὶ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρηται
καί ῥ᾽ ὅς τις ψεύδηται Ὀλύμπια δώματ᾽ ἐχόντων,
Ζεὺς δέ τε Ἶριν ἔπεμψε θεῶν μέγαν ὅρκον ἐνεῖκαι
τηλόθεν ἐν χρυσέῃ προχόῳ πολυώνυμον ὕδωρ
ψυχρόν, ὅτ᾽ ἐκ πέτρης καταλείβεται ἠλιβάτοιο
ὑψηλῆς· πολλὸν δὲ ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
ἐξ ἱεροῦ ποταμοῖο ῥέει διὰ νύκτα μέλαιναν
Ὠκεανοῖο κέρας· δεκάτη δ᾽ ἐπὶ μοῖρα δέδασται·
ἐννέα μὲν περὶ γῆν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσης
δίνῃς ἀργυρέῃς εἱλιγμένος εἰς ἅλα πίπτει,
ἣ δὲ μί᾽ ἐκ πέτρης προρέει μέγα πῆμα θεοῖσιν.
ὃς κεν τὴν ἐπίορκον ἀπολλείψας ἐπομόσσῃ
ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου,
κεῖται νήυτμος τετελεσμένον εἰς ἐνιαυτόν·
οὐδέ ποτ᾽ ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἔρχεται ἆσσον
βρώσιος, ἀλλά τε κεῖται ἀνάπνευστος καὶ ἄναυδος
στρωτοῖς ἐν λεχέεσσι, κακὸν δέ ἑ κῶμα καλύπτει.
αὐτὰρ ἐπεὶ νοῦσον τελέσῃ μέγαν εἰς ἐνιαυτόν,
qui risiede la dea tremenda per gli immortali,
l'orribile Stige, la figlia maggiore del rifluente
Oceano: abita lontana dagli dei una nobile casa
coperta da un tetto di grandi pietre: tutto intorno
con colonne d'argento è appoggiata al cielo;
raramente la figlia piede-veloce di Taumante, Iride/Arcobaleno,
sul vasto dorso del Mare viene a portare un messaggio;
se sorge un conflito o una lite fra gli immortali,
se qualcuno mente fra gli abitanti delle olimpie dimore,
Zeus invia Iride/Arcobaleno che procuri con una brocca d'oro
il gran giuramento degli dei, la celebre acqua gelida,
che stilla dalla sublime roccia scoscesa:
sotto la terra dalle molteplici vie, scorre in abbondanza
dal fiume sacro per la notte nera in un braccio
dell'Oceano, ne venne separata la decima parte:
con nove gorghi argentei avvolgendosi per la terra
e per il vasto dorso del Mare, si precipita nelle acque,
con l'ultimo scorre attraverso la roccia, grave male per gli dei;
se uno degli immortali che hanno la cima dell'Olimpo nevoso
spergiura, dopo aver versato giurando versando la sua acqua,
resta senza respiro per un anno intero,
e non gli si avvicina mai nutrimento di nettare
e di ambrosia, resta a giacere in un letto così,
senza fiato e senza voce, avvolto da un cattivo letargo;
ma quando la pena che dura un anno intero è finita,

Guy Head, Iris porta l'acqua di Stige all'Olimpo per il giuramento sacro (1793 c.) Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri, USA

800
805
810
815
820ἄλλος γ᾽ ἐξ ἄλλου δέχεται χαλεπώτερος ἄεθλος.
εἰνάετες δὲ θεῶν ἀπαμείρεται αἰὲν ἐόντων,
οὐδέ ποτ᾽ ἐς βουλὴν ἐπιμίσγεται οὐδ᾽ ἐπὶ δαῖτας
ἐννέα πάντα ἔτεα· δεκάτῳ δ᾽ ἐπιμίσγεται αὖτις
εἴρας ἐς ἀθανάτων, οἳ Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσιν.
τοῖον ἄρ᾽ ὅρκον ἔθεντο θεοὶ Στυγὸς ἄφθιτον ὕδωρ
ὠγύγιον, τὸ δ᾽ ἵησι καταστυφέλου διὰ χώρου.
[Ἔνθα δὲ γῆς δνοφερῆς καὶ Ταρτάρου ἠερόεντος
πόντου τ᾽ ἀτρυγέτοιο καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος
ἑξείης πάντων πηγαὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
ἀργαλέ᾽ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ.
ἔνθα δὲ μαρμάρεαί τε πύλαι καὶ χάλκεος οὐδὸς
ἀστεμφής, ῥίζῃσι διηνεκέεσσιν ἀρηρώς,
αὐτοφυής· πρόσθεν δὲ θεῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων
Τιτῆνες ναίουσι, πέρην Χάεος ζοφεροῖο.
αὐτὰρ ἐρισμαράγοιο Διὸς κλειτοὶ ἐπίκουροι
δώματα ναιετάουσιν ἐπ᾽ Ὠκεανοῖο θεμέθλοις,
Κόττος τ᾽ ἠδὲ Γύης· Βριάρεών γε μὲν ἠὺν ἐόντα
γαμβρὸν ἑὸν ποίησε βαρύκτυπος Ἐννοσίγαιος,
δῶκε δὲ Κυμοπόλειαν ὀπυίειν, θυγατέρα ἥν.]
Αὐτὰρ ἐπεὶ Τιτῆνας ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐξέλασεν Ζεύς,
ὁπλότατον τέκε παῖδα Τυφωέα Γαῖα πελώρη
Ταρτάρου ἐν φιλότητι διὰ χρυσέην Ἀφροδίτην·
οὗ χεῖρες μὲν ἔασιν ἐπ᾽ ἰσχύι, ἔργματ᾽ ἔχουσαι,
καὶ πόδες ἀκάματοι κρατεροῦ θεοῦ· ἐκ δέ οἱ ὤμων
deve subire una prova ancora più difficile;
per nove anni viene escluso dalla presenza degli dei
eterni, non partecipa mai al consiglio, né ai banchetti,
per nove anni interi: nel decimo partecipa di nuovo alle riunioni
degli immortali, che risiedono nelle olimpie dimore;
un tale giuramento stabilirono gli dei sull'acqua immortale
di Stige Ogigia, che scorre attraverso l'inospitale paese;
qui sono le scaturigini e le estremità della terra tenebrosa,
del Tartaro nebuloso, del Mare mai stanco,
del Cielo ammantato di Stelle, uno dopo l'altro, terribili,
ammuffite, che fanno inorridire persino gli dei;
qui si sono erette da sé le porte marmoree e la bronzea
soglia incrollabile, confitta su radici innumerevoli:
davanti, estraniati da tutti gli dei,
dimorano i Titani, oltre il Caos nebuloso;
poi i nobili alleati di Zeus dal tremendo fragore,
Cottos e Gige, risiedono in case alle fondamenta
dell'Oceano: a Briareo dotato di massima forza,
l'Ennosigeo dal tuono profondo diede in sposa
Cimopolea, sua figlia, e così lo rese suo genero
ma dopo che Zeus ebbe cacciato dal cielo i Titani,
Gaia portentosa generò con Tartaro nell'amplesso amoroso,
voluto dall'aurea Afrodite, il suo ultimo figlio:
aveva mani forgiate dalla forza, per grandi imprese,
e piedi mai stanchi di dio possente: sulle spalle


Giambattista Tiepolo, Teti consola Achille (1757), Villa Valmarana ai Nani, Vicenza

825
830
835
840
845

ἣν ἑκατὸν κεφαλαὶ ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος,
γλώσσῃσιν δνοφερῇσι λελιχμότες, ἐκ δέ οἱ ὄσσων
θεσπεσίῃς κεφαλῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσι πῦρ ἀμάρυσσεν·
[πασέων δ᾽ ἐκ κεφαλέων πῦρ καίετο δερκομένοιο·]
φωναὶ δ᾽ ἐν πάσῃσιν ἔσαν δεινῇς κεφαλῇσι
παντοίην ὄπ᾽ ἰεῖσαι ἀθέσφατον· ἄλλοτε μὲν γὰρ
φθέγγονθ᾽ ὥστε θεοῖσι συνιέμεν, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
ταύρου ἐριβρύχεω, μένος ἀσχέτου, ὄσσαν ἀγαύρου,
ἄλλοτε δ᾽ αὖτε λέοντος ἀναιδέα θυμὸν ἔχοντος,
ἄλλοτε δ᾽ αὖ σκυλάκεσσιν ἐοικότα, θαύματ᾽ ἀκοῦσαι,

ἄλλοτε δ᾽ αὖ ῥοίζεσχ᾽, ὑπὸ δ᾽ ἤχεεν οὔρεα μακρά.
καί νύ κεν ἔπλετο ἔργον ἀμήχανον ἤματι κείνῳ
καί κεν ὅ γε θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἄναξεν,
εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
σκληρὸν δ᾽ ἐβρόντησε καὶ ὄβριμον, ἀμφὶ δὲ γαῖα
σμερδαλέον κονάβησε καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
πόντος τ᾽ Ὠκεανοῦ τε ῥοαὶ καὶ Τάρταρα γαίης.
ποσσὶ δ᾽ ὕπ᾽ ἀθανάτοισι μέγας πελεμίζετ᾽ Ὄλυμπος
ὀρνυμένοιο ἄνακτος· ἐπεστενάχιζε δὲ γαῖα.
καῦμα δ᾽ ὑπ᾽ ἀμφοτέρων κάτεχεν ἰοειδέα πόντον
βροντῆς τε στεροπῆς τε, πυρός τ᾽ ἀπὸ τοῖο πελώρου,
[πρηστήρων ἀνέμων τε κεραυνοῦ τε φλεγέθοντος.]
ἔζεε δὲ χθὼν πᾶσα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα·
θυῖε δ᾽ ἄρ᾽ ἀμφ᾽ ἀκτὰς περί τ᾽ ἀμφί τε κύματα μακρὰ
ῥιπῇ ὕπ᾽ ἀθανάτων, ἔνοσις δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει·
si rizzava in cento teste di drago-serpente tremendo,
vibrando le lingue tenebrose; nelle teste mirabili
sotto le ciglia il fuoco gli brillava negli occhi,
quando guardava il fuoco si accendeva in tutte le teste;
da ciascuna delle terrificanti teste usciva la voce
faceva uscire voci di ogni specie: a volte i suoni
che comprendono gli dei, altre il muggito fremente
di un toro dalla forza irresistibile, dalla voce superba,
altre volte il ruggito di un leone dall'animo superbo,
altre il latrato dei cani, stupefacente a sentirlo,
e a volte sibilava, facendo echeggiare i grandi monti;
l'opera di quel giorno sarebbe stata inarrestabile
e Tifeo avrebbe regnato sui mortali e sugli immortali,
se non penetrava con la vista il padre degli uomini e degli dei;
tuonò secco e forte, e orrendamente rimbombarono
la terra intorno, il vasto cielo in alto,
il Mare, le correnti dell'Oceano e i sotterranei inferi;
come si mosse il re, l'Olimpo si mosse
sotto i piedi immortali, e gemette la terra;
sotto a loro divampò il Mare violetto
per il Tuono, la Folgore e l'immane fuoco acceso
dalle tempeste, dai Venti e dal Fulmine che brucia;
ribollì tutta la Terra col Cielo e il Mare,
onde immense infuriarono intorno alla riva e tutto in giro
sotto l'impeto degli immortali, scatenando una scossa smisurata;

Dosso Dossi, Giove (Zeus) pittore di farfalle, Mercurio (Hermes), la Virtù (1523-1524); Castello di Wawel, Cracovia

850
855
860
865
870

τρέε δ᾽ Ἀίδης, ἐνέροισι καταφθιμένοισιν ἀνάσσων,
Τιτῆνές θ᾽ ὑποταρτάριοι, Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
[ἀσβέστου κελάδοιο καὶ αἰνῆς δηιοτῆτος.]
Ζεὺς δ᾽ ἐπεὶ οὖν κόρθυνεν ἑὸν μένος, εἵλετο δ᾽ ὅπλα,
βροντήν τε στεροπήν τε καὶ αἰθαλόεντα κεραυνόν,
πλῆξεν ἀπ᾽ Οὐλύμποιο ἐπάλμενος· ἀμφὶ δὲ πάσας
ἔπρεσε θεσπεσίας κεφαλὰς δεινοῖο πελώρου.
αὐτὰρ ἐπεὶ δή μιν δάμασεν πληγῇσιν ἱμάσσας,
ἤριπε γυιωθείς, στενάχιζε δὲ γαῖα πελώρη.
φλὸξ δὲ κεραυνωθέντος ἀπέσσυτο τοῖο ἄνακτος
οὔρεος ἐν βήσσῃσιν Ἀίτνης παιπαλοέσσῃς,
πληγέντος. Πολλὴ δὲ πελώρη καίετο γαῖα
ἀτμῇ θεσπεσίῃ καὶ ἐτήκετο κασσίτερος ὣς
τέχνῃ ὕπ᾽ αἰζηῶν ἐν ἐυτρήτοις χοάνοισι
θαλφθείς, ἠὲ σίδηρος, ὅ περ κρατερώτατός ἐστιν,
οὔρεος ἐν βήσσῃσι δαμαζόμενος πυρὶ κηλέῳ
τήκεται ἐν χθονὶ δίῃ ὑφ᾽ Ἡφαιστου παλάμῃσιν.
ὣς ἄρα τήκετο γαῖα σέλαι πυρὸς αἰθομένοιο.
ῥῖψε δέ μιν θυμῷ ἀκαχὼν ἐς Τάρταρον εὐρύν.
Ἐκ δὲ Τυφωέος ἔστ᾽ ἀνέμων μένος ὑγρὸν ἀέντων,
νόσφι Νότου Βορέωτε καὶ ἀργέστεω Ζεφύροιο·
οἵ γε μὲν ἐκ θεόφιν γενεή, θνητοῖς μέγ᾽ ὄνειαρ·
οἱ δ᾽ ἄλλοι μαψαῦραι ἐπιπνείουσι θάλασσαν·
αἳ δή τοι πίπτουσαι ἐς ἠεροειδέα πόντον,
πῆμα μέγα θνητοῖσι, κακῇ θυίουσιν ἀέλλῃ·
tremò Ade, sovrano dei poveri morti, tremarono
i Titani sotterranei, disposti intorno a Cronos,
al rimbombo smisurato e al terrificante scontro;
quando Zeus venne fuori con tutta la sua forza, armato
del tuono, del fulmine e della folgore ardente,
colpì scagliandosi dall'Olimpo: e tutte
bruciò le divine teste del mostro portentoso;
ma quando lo abbattè sotto i colpi che vibrava,
e lo precipitò mutilato, gemette la portentosa terra;
la fiamma si staccò da questo re folgorato
nelle cavità oscure dell'Etna pietroso,
colpito; tanta parte della terra portentosa si infuocava
al divino vapore, e si liquefaceva come stagno
acceso nelle fosse ben scavate, per l'arte di giovani
vigorosi, o come il ferro, che è durissimo, quando
nelle gole montane è domato dal fuoco che divampa,
liquefatto nel suolo divino sotto le mani di Hefestos;
e così sotto il fuoco divampante si liquefaceva la terra;
lo buttò, con l'animo afflitto, nel vasto Tartaro/Infero;
derivano da Tifeo la forza umida tutti i venti,
tranne Notos, Boreas, e l'argenteo Zefiro, che fan parte
della famiglia degli dei, e sono preziosi per i mortali:
gli altri venti soffiano senza scopo sul Mare,
alcuni abbattendosi sul Mare nebuloso,
rovinosi per i mortali, infuriano con crudeli tempeste,


Michelangelo Merisi da Caravaggio, Bacco (1596-1598) Galleria degli Uffizi, Firenze

875


880

885


890


895

ἄλλοτε δ᾽ ἄλλαι ἄεισι διασκιδνᾶσί τε νῆας
ναύτας τε φθείρουσι· κακοῦ δ᾽ οὐ γίγνεται ἀλκὴ
ἀνδράσιν, οἳ κείνῃσι συνάντωνται κατὰ πόντον·
αἳ δ᾽ αὖ καὶ κατὰ γαῖαν ἀπείριτον ἀνθεμόεσσαν
ἔργ᾽ ἐρατὰ φθείρουσι χαμαιγενέων ἀνθρώπων
πιμπλεῖσαι κόνιός τε καὶ ἀργαλέου κολοσυρτοῦ.
Αὐτὰρ ἐπεί ῥα πόνον μάκαρες θεοὶ ἐξετέλεσσαν,
Τιτήνεσσι δὲ τιμάων κρίναντο βίηφι,
δή ῥα τότ᾽ ὤτρυνον βασιλευέμεν ἠδὲ ἀνάσσειν
Γαίης φραδμοσύνῃσιν Ὀλύμπιον εὐρύοπα Ζῆν
ἀθανάτων· ὃ δὲ τοῖσιν ἑὰς διεδάσσατο τιμάς.
Ζεὺς δὲ θεῶν βασιλεὺς πρώτην ἄλοχον θέτο Μῆτιν
πλεῖστα τε ἰδυῖαν ἰδὲ θνητῶν ἀνθρώπων.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἄρ᾽ ἔμελλε θεὰν γλαυκῶπιν Ἀθήνην
τέξεσθαι, τότ᾽ ἔπειτα δόλῳ φρένας ἐξαπατήσας
αἱμυλίοισι λόγοισιν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδὺν
Γαίης φραδμοσύνῃσι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
τὼς γάρ οἱ φρασάτην, ἵνα μὴ βασιληίδα τιμὴν
ἄλλος ἔχοι Διὸς ἀντὶ θεῶν αἰειγενετάων.
έκ γὰρ τῆς εἵμαρτο περίφρονα τέκνα γενέσθαι·
πρώτην μὲν κούρην γλαυκώπιδα Τριτογένειαν
ἶσον ἔχουσαν πατρὶ μένος καὶ ἐπίφρονα βουλήν.
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἄρα παῖδα θεῶν βασιλῆα καὶ ἀνδρῶν
ἤμελλεν τέξεσθαι, ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντα·
ἀλλ᾽ ἄρα μιν Ζεὺς πρόσθεν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδύν,
altri soffiano in altre parti, distruggono navi
e annientano i nocchieri: se li incontrano sul Mare
gli uomini non hanno modo di difendersi dai loro mali;
altre volte imperversano anche sulla sconfinata terra fiorita
e distruggono le opere belle degli uomini della terra,
turbinando ovunque con rovine e vortici di polvere;
poi, quando gli dei beati ebbero compiuta la fatica,
si aggiudicarono il dominio imponendosi con la forza sui Titani,
allora spinsero a regnare e a governare sugli immortali
Zeus olimpio, voce immensa, seguendo i consigli
di Gaia: lui distribuì tra loro i suoi dominii;
come prima moglie Zeus sovrano degli dei prese Metis,
di molte cose sapiente, più degli dei e degli uomini soggetti alla morte;
ma quando Metis stava per partorire la dea Athena
dagli occhi di cielo, confondendo i suoi pensieri con illusioni
e storie seducenti, Zeus se la mise nel ventre,
seguendo i consigli di Gaia e Urano stellato;
questo gli consigliarono, perché il regale dominio di Zeus
non toccasse a nessun altro degli dei eterni; era stabilito
che Metis avesse figli grandi nei pensieri:
sarebbe nata per prima la figlia occhi-azzurri, Athena
Tritogenia, saggia nel pensiero e pari al padre nella forza,
per secondo doveva partorire un figlio sovrano
degli dei e degli uomini, dal cuore strapotente,
ma Zeus la inghiottì e se la chiuse nel ventre,


Sandro Botticelli, Primavera (1482 c.a.) Galleria degli Uffizi, Firenze

900
905
910915920

ὡς δή οἱ φράσσαιτο θεὰ ἀγαθόν τε κακόν τε.
δεύτερον ἠγάγετο λιπαρὴν Θέμιν, ἣ τέκεν Ὥρας,
Εὐνουμίην τε Δίκην τε καὶ Εἰρήνην τεθαλυῖαν,
αἳ ἔργ᾽ ὠρεύουσι καταθνητοῖσι βροτοῖσι,
Μοίρας θ᾽, ᾗ πλείστην τιμὴν πόρε μητίετα Ζεύς,
Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ Ἄτροπον, αἵτε διδοῦσι905
θνητοῖς ἀνθρώποισιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε.
τρεῖς δέ οἱ Εὐρυνόμη Χάριτας τέκε καλλιπαρῄους,
Ὠκεανοῦ κούρη, πολυήρατον εἶδος ἔχουσα,
Ἀγλαΐην τε καὶ Εὐφροσύνην Θαλίην τ᾽ ἐρατεινήν·
[τῶν καὶ ἀπὸ βλεφάρων ἔρος εἴβετο δερκομενάων910
λυσιμελής· καλὸν δέ θ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύσι δερκιόωνται.]
αὐτὰρ ὁ Δήμητρος πολυφόρβης ἐς λέχος ἦλθεν,
ἣ τέκε Περσεφόνην λευκώλενον, ἣν Ἀιδωνεὺς
ἥρπασε ἧς παρὰ μητρός· ἔδωκε δὲ μητίετα Ζεύς.
 Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,915
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς.
Λητὼ δ᾽ Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν,
ἱμερόεντα γόνον περὶ πάντων Οὐρανιώνων,
γείνατο, αἰγιόχοιο Διὸς φιλότητι μιγεῖσα.920
λοισθοτάτην δ᾽ Ἥρην θαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν·
ἣ δ᾽ Ἥβην καὶ Ἄρηα καὶ Εἰλείθυιαν ἔτικτε
μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι θεῶν βασιλῆι καὶ ἀνδρῶν.
αὐτὸς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς γλαυκώπιδα Τριτογένειαν
perché la dea gli indicasse il bene e il male;
come seconda moglie prese la fertile Temi,
che generò le Ore, Eunomia, Diche, Irene
fiorente, che vegliano sulle opere degli uomini soggetti alla morte,
e le Moire, alle quali il saggio Zeus concesse molto dominio,
Clothos, Lachesis e Atropos:
che alla nascita degli uomini filano le loro sorti di bene e di male;
la figlia di Oceano dalle belle guance, Eurinome/Benevolenza,
molto amabile a vedersi, gli generò le tre Cariti,
Aglaia, Eufrosine e Talie adorata
che sciolgono le membra, i loro occhi diffondono bellezza,
e quando volgono lo sguardo amore stilla dalle loro ciglia;
ma Zeus andò anche a letto con Demetra nutrice massima,
che generò Persefone dalle candide braccia, che Ade
rapì dal fianco di sua madre: lo concesse Zeus sapiente;
poi s'innamorò di Mnemosine dai bei capelli,
che gli generò le nove figlie incoronate d'oro, le Muse,
che amano i banchetti e la gioia dei canti;

Leto, amabilissima fra i figli di Urano,
congiungendosi in amore con Zeus Egioco
generò Apollo e Artèmide saettante;
per ultima prese in sposa Hera fiorente
e lei generò Ebe, Ares ed Eilitia,
congiunta nell'amore del sovrano degli dei e degli uomini;
mentre Zeus generò dalla testa Athena dagli occhi di cielo,


Piero di Cosimo, Ritrovamento di Vulcano (1500-1505) Wadsworth Atheneum di Hartford, Connecticut

925
930
935

940

945

δεινὴν ἐγρεκύδοιμον ἀγέστρατον ἀτρυτώνην
πότνιαν, ᾗ κέλαδοί τε ἅδον πόλεμοί τε μάχαι τε,
Ἥρη δ᾽ Ἥφαιστον κλυτὸν οὐ φιλότητι μιγεῖσα
γείνατο, καὶ ζαμένησε καὶ ἤρισε ᾧ παρακοίτῃ,
ἐκ πάντων τέχνῃσι κεκασμένον Οὐρανιώνων.
 Ἐκ δ᾽ Ἀμφιτρίτης καὶ ἐρικτύπου Ἐννοσιγαίου
Τρίτων εὐρυβίης γένετο μέγας, ὅστε θαλάσσης
πυθμέν᾽ ἔχων παρὰ μητρὶ φίλῃ καὶ πατρὶ ἄνακτι
ναίει χρύσεα δῶ, δεινὸς θεός. αὐτὰρ Ἄρηι
ῥινοτόρῳ Κυθέρεια Φόβον καὶ Δεῖμον ἔτικτε
δεινούς, οἵτ᾽ ἀνδρῶν πυκινὰς κλονέουσι φάλαγγας
ἐν πολέμῳ κρυόεντι σὺν Ἄρηι πτολιπόρθῳ,
Ἁρμονίην θ᾽, ἣν Κάδμος ὑπέρθυμος θέτ᾽ ἄκοιτιν.
Ζηνὶ δ᾽ ἄρ᾽ Ἀτλαντὶς Μαίη τέκε κύδιμον Ἑρμῆν,
κήρυκ᾽ ἀθανάτων, ἱερὸν λέχος εἰσαναβᾶσα.
Καδμείη δ᾽ ἄρα οἱ Σεμέλη τέκε φαίδιμον υἱὸν
μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι, Διώνυσον πολυγηθέα,
ἀθάνατον θνητή· νῦν δ᾽ ἀμφότεροι θεοί εἰσιν.
Ἀλκμήνη δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε βίην Ἡρακληείην
μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι Διὸς νεφεληγερέταο.
 Ἀγλαΐην δ᾽ Ἥφαιστος, ἀγακλυτὸς ἀμφιγυήεις,
ὁπλοτάτην Χαρίτων θαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν.
χρυσοκόμης δὲ Διώνυσος ξανθὴν Ἀριάδνην,
κούρην Μίνωος, θαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν.
Τὴν δέ οἱ ἀθάνατον καὶ ἀγήρω θῆκε Κρονίων.
signora terribile, agitatrice, invincibile condottiera,
che ama il clangore delle armi, le guerre e le battaglie,
Hera generò il nobile Hefestos senza essersi unita con nessuno,
perché si adirò e volle competere con lo sposo,
che si distingue fra gli Uranidi in tutte le arti;
da Anfìtrite e dall'altisonante Zeus nacque
il fortissimo grande Tritone, terribile dio: che del Mare
ha le fondamenta, dio terribile che presso l'amata madre
e il padre sovrano risiede in una casa aurea; ad Ares
che spezza gli scudi, Citerea generò Fobos e Deimos:
formidabili spingono, insieme ad Ares, distruttore di città,
le schiere fitte di tanti uomini nella gelida guerra; e poi Ermione,
che Cadmo dall'animo infiammato prese in moglie;
Maia figlia di Atlante salì sul sacro letto e generò a Zeus
l'illustre Hermes, messaggero degli immortali;
Semele, figlia di Cadmo, dopo essersi unita a Zeus nell'amore,
generò il figlio splendido, il gioiosissimo Dionysos: lei era mortale,
lui immortale: ora entrambi sono divini;
Alcmena concepì la forza di Heracles,
unita in amore a Zeus che raduna le nuvole
Hefestos Anfimembro prese in sposa
Aglaia, fiorente, l'ultima delle Cariti;
Dionysos dai capelli d'oro prese in sposa la bionda
Arianna, fiorente figlia di Minosse;
per lui il Cronide la rese immortale e giovane in eterno;


Tiziano, Bacco (Dionysos) e Arianna (1520-1523), National Gallery. Londra

950
955
960


965
970

Ἥβην δ᾽ Ἀλκμήνης καλλισφύρου ἄλκιμος υἱός,950
ἲς Ἡρακλῆος, τελέσας στονόεντας ἀέθλους,
παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου,
αἰδοίην θέτ᾽ ἄκοιτιν ἐν Οὐλύμπῳ νιφόεντι,
ὄλβιος, ὃς μέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνύσσας
ναίει ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.
Ἠελίῳ δ᾽ ἀκάμαντι τέκεν κλυτὸς Ὠκεανίνη
Περσηὶς Κίρκην τε καὶ Αἰήτην βασιλῆα.
Αἰήτης δ᾽ υἱὸς φαεσιμβρότου Ἠελίοιο
κούρην Ὠκεανοῖο τελήεντος ποταμοῖο
γῆμε θεῶν βουλῇσι, Ἰδυῖαν καλλιπάρῃον.
ἣ δέ οἱ Μήδειαν ἐύσφυρον ἐν φιλότητι
γείναθ᾽ ὑποδμηθεῖσα διὰ χρυσέην Ἀφροδίτην.
Ὑμεῖς μὲν νῦν χαίρετ᾽, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες,
νῆσοί τ᾽ ἤπειροί τε καὶ ἁλμυρὸς ἔνδοθι πόντος.
νῦν δὲ θεάων φῦλον ἀείσατε, ἡδυέπειαι
Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο,
ὅσσαι δὴ θνητοῖσι παρ᾽ ἀνδράσιν εὐνηθεῖσαι
ἀθάναται γείναντο θεοῖς ἐπιείκελα τέκνα.
Δημήτηρ μὲν Πλοῦτον ἐγείνατο, δῖα θεάων,
Ἰασίων᾽ ἥρωι μιγεῖσ᾽ ἐρατῇ φιλότητι
νειῷ ἔνι τριπόλῳ, Κρήτης ἐν πίονι δήμῳ,
ἐσθλόν, ὃς εἶσ᾽ ἐπὶ γῆν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσης
πάντη· τῷ δὲ τυχόντι καὶ οὗ κ᾽ ἐς χεῖρας ἵκηται,
τὸν δ᾽ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ οἱ ὤπασεν ὄλβον.
il forte figlio di Alcmena dalle belle caviglie,
Heracles, compiute le penose fatiche, prese in sposa
sull'Olimpo nevoso la vereconda Ebe,
figlia del grande Zeus e di Hera dai calzari d'oro,
beato, che avendo compiuto la grande opera risiede
sano e salvo fra gli immortali giovane in eterno;
a Elios instancabile la nobile Oceanina
Perseide generò Circe e il signore Aiete;
Aiete, figlio di Elios che porta la luce agli uomini,
seguendo consigli divini sposò Inia dalle belle guance,
figlia di Oceano, fiume che scorre senza fine;
lei sottomessa nell'amplesso amoroso, voluto
dall'aurea Afrodite, generò Medea dal passo lieve;
saluto voi ora, che avete le dimore olimpie,
le isole, le terre emerse e il Mare salato che circondano;
cantate ora la generazione delle dee, olimpie Muse,
che avete dolci parole, figlie di Zeus Egioco,
cantate delle dee che giacendo accanto a uomini mortali,
generarono figli immortali dalle forme divine;
Demetra dea delle dee, in un maggese tre volte arato,
nell'amoroso amplesso congiunta a Giasone,
nel pingue paese di Creta, concepì il benefico Pluto,
che giunge ovunque sulla terra e sul vasto
dorso del Mare: a chi ha la fortuna di incontrarlo
elargisce la ricchezza, e gode di un grande benessere;


Sandro Botticelli, Venere e Marte (1482-1483), National Gallery, Londra

975
980
985
990
995

Κάδμῳ δ᾽ Ἁρμονίη, θυγάτηρ χρυσέης Ἀφροδιτης,
Ἰνὼ καὶ Σεμέλην καὶ Ἀγαυὴν καλλιπάρῃον
Αὐτονόην θ᾽, ἣν γῆμεν Ἀρισταῖος βαθυχαίτης,
γείνατο καὶ Πολύδωρον ἐυστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ.
[κούρη δ᾽ Ὠκεανοῦ, Χρυσάορι καρτεροθύμῳ
μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι πολυχρύσου Ἀφροδίτης,
Καλλιρόη τέκε παῖδα βροτῶν κάρτιστον ἁπάντων,
Γηρυονέα, τὸν κτεῖνε βίη Ἡρακληείη
βοῶν ἕνεκ᾽ εἰλιπόδων ἀμφιῤῥύτῳ εἰν Ἐρυθείῃ.]
Τιθωνῷ δ᾽ Ἠὼς τέκε Μέμνονα χαλκοκορυστήν,
Αἰθιόπων βασιλῆα, καὶ Ἠμαθίωνα ἄνακτα.
αὐτὰρ ὑπαὶ Κεφάλῳ φιτύσατο φαίδιμον υἱόν,
ἴφθιμον Φαέθοντα, θεοῖς ἐπιείκελον ἄνδρα.
τόν ῥα νέον τέρεν ἄνθος ἔχοντ᾽ ἐρικυδέος ἥβης
παῖδ᾽ ἀταλὰ φρονέοντα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη
ὦρτ᾽ ἀναρεψαμένη, καί μιν ζαθέοις ἐνὶ νηοῖς
νηοπόλον νύχιον ποιήσατο, δαίμονα δῖον.
κούρην δ᾽ Αἰήταο διοτρεφέος βασιλῆος
Αἰσονίδης βουλῇσι θεῶν αἰειγενετάων
ἦγε παρ᾽ Αἰήτεω, τελέσας στονόεντας ἀέθλους,
τοὺς πολλοὺς ἐπέτελλε μέγας βασιλεὺς ὑπερήνωρ,9
ὑβριστὴς Πελίης καὶ ἀτάσθαλος, ὀβριμοεργός.
τοὺς τελέσας Ἰαωλκὸν ἀφίκετο, πολλὰ μογήσας,
ὠκείης ἐπὶ νηὸς ἄγων ἑλικώπιδα κούρην
Αἰσονίδης, καί μιν θαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν.
A Cadmo Ermione, figlia dell'aurea Afrodite, generò 
Ino, Semele, Agave dalle belle guance, e Autonoe,
che sposò Aristeo dalla folta chioma; e generò
Polidoro
in Tebe incoronata di mura;
la figlia di Oceano, Calliroe unita a Crisaore
dal cuore violento per volere dell'aurea Afrodite
generò il figlio più forte fra tutti i mortali,
Gerione, che la forza di Heracles uccise,
per via dei buoi dai passi lenti in Eritia cinta di mura;
con Titone Eos generò Memnone,
sovrano degli Etiopi, ed Emazione sovrano,
ma poi con Cefalo generò il figlio splendente,
Fetonte, uomo simile agli dei;
quando era appena un fanciullo dai pensieri sereni,
nel fiore delicato della pubertà luminosa, fu acceso
e rapito da Afrodite amante del genitale, che lo rese
notturno custode dei suoi santissimi templi, demone divino;
l'Esonide, seguendo i consigli degli dei eterni,
rapì la figlia di Aieta, sovrano nutrito dagli dei,
dopo aver compiuto le penose imprese, tante,
imposte dal grande re superbo,
l'arrogante Pelia, dai folli pensieri scellerati; l'Esonide
dopo averle compiute, dopo aver molto sofferto,
portando con sé la fanciulla dagli occhi splendenti
giunse a Iolco sulla nave veloce e ne fece la sua sposa fiorente;


Pinturicchio, Il ritorno di Ulisse (1508-1509) National Gallery, Londra

1000
1005
1010
1015
1020


 καί ῥ᾽ ἥ γε δμηθεῖσ᾽ ὑπ᾽ Ἰήσονι, ποιμένι λαῶν,
Μήδειον τέκε παῖδα, τὸν οὔρεσιν ἔτρεφε Χείρων
Φιλυρίδης· μεγάλου δὲ Διὸς νόος ἐξετελεῖτο.
αὐτὰρ Νηρῆος κοῦραι, ἁλίοιο γέροντος,
ἦ τοι μὲν Φῶκον Ψαμάθη τέκε δῖα θεάων
Αἰακοῦ ἐν φιλότητι διὰ χρυσέην Ἀφροδίτην,
Πηλέι δὲ δμηθεῖσα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
γείνατ᾽ Ἀχιλλῆα ῥηξήνορα θυμολέοντα.
Αἰνείαν δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτεν ἐυστέφανος Κυθέρεια
Ἀγχίσῃ ἥρωι μιγεῖσ᾽ ἐρατῇ φιλότητι
Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου ὑληέσσης.
Κίρκη δ᾽, Ἠελίου θυγάτηρ Ὑπεριονίδαο,
γείνατ᾽ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἐν φιλότητι
Ἄγριον ἠδὲ Λατῖνον ἀμύμονά τε κρατερόν τε·
[Τηλέγονον δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε διὰ χρυσέην Ἀφροδίτην.]
οἳ δή τοι μάλα τῆλε μυχῷ νήσων ἱεράων1
πᾶσιν Τυρσηνοῖσιν ἀγακλειτοῖσιν ἄνασσον.
Ναυσίθοον δ᾽ Ὀδυσῆι Καλυψὼ δῖα θεάων
γείνατο Ναυσίνοόν τε μιγεῖσ᾽ ἐρατῇ φιλότητι.
Αὗται μὲν θνητοῖσι παρ᾽ ἀνδράσιν εὐνηθεῖσαι
ἀθάναται γείναντο θεοῖς ἐπιείκελα τέκνα.
νῦν δὲ γυναικῶν φῦλον ἀείσατε, ἡδυέπειαι
Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο.
e Medea, sottomessa da Giasone, pastore di genti,
concepì un figlio, che Chirone filiride allevò
sui monti; raggiunse lo scopo il pensiero di Zeus grande;
quanto alle figlie di Nereo, il vecchio del Mare,
Psamate, dea delle dee, unendosi con Eaco nell'amplesso
amoroso, per volere dell'aurea Afrodite, generò Foco;
la dea Thetis dai piedi d'argento, sottomessa a Pelèo,
generò Achille, distruttore di eserciti, cuor di leone;
Citerea dalla bella corona, unita dal desiderato amore
all'eroe Anchise, generò Enea, in alto sul monte
Ida, dalle molte gole, coperto di selve;
Circe, figlia dell'Hyperionide Elio,
amando Odisseo, costante nel sentimento,
generò Agrio e l'irreprensibile forte Latino, poi,
diede alla luce Telegono, per volere dell'aurea Afrodite;
furono loro a regnare lontano, in seno
alle isole sacre, su tutti i gloriosi Tirreni;
Calipso, dea delle dee, unita dal desiderato amore
a Odisseo generò Nausitoos e Nausinoos;
queste immortali giacendo accanto ai mortali
generarono figli immortali, dalle forme divine:
cantate ora la generazione delle donne, olimpie Muse,
che avete dolci parole, figlie di Zeus Egioco...


La Teogonia è presente in questo sito, in forma diversa, da prima del 2010
Ultimo aggiornamento 27 maggio 2024
Lavori in corso