ADALINDA GASPARINI              PSICOANALISI E FAVOLE


GLI TUSTAMINTU DU 'NA FATA
1891
IL TESTAMENTO DI UNA FATA


Na 'gnora Fata tunevu tre figli' femmunu i 'nu maschi. Annanzi du murì' chiamavu gli figli maschi i ci dicivu: - "Figli, iè me moru i tu lassu tuttu, ma purciò t'è da marità' chistu figli' femmuna agli primu cu passa vicinu casa; quannu l'ha allucatu, tu puru t'è da tolla' mogli." La madru su murivu i la dumanu appressu passavu pu du là 'nu callalaru; i chistu cummu suntivu dicia: -"O callalaru!!!"- punsavu da issu: "Mo iè tencu da dà' sòruma a 'nu callalaru... oh! abbogna darcila cummu m'ha lassatu di' màtruma." Punsennu, punsennu, gli chiamavu: - "O bon o' callalaru; tu vo' tolla sòramu?" - "Sì, sì, ruspunnivu lu callaalaru. Su la tozu i su muttivu 'n viai'." Chella pora giuvunotta cummu su stancavu du camminà', dicivu agli maritu: - "Do' mu porti tu?" - "Chi tu cridi cu si' iè?, iè si' nu pôrcu", ruspunnivu gli maritu, i duvuntavu porcu.
Camminarunu 'n'autru 'occonu, i la purtavu a 'nu begli palazzu.
La dumanu apprêssu passavu 'nu tagliatoru cu ieva strillennu: - "Chi vo' taglià lêna, oh!" - Chigli giuvanottu punsavu: - "La prima l'ha' sì data a 'nu callalaru, i chesta la tencu da dà' a 'nu tagliatoru." - S'affacciavu a la finestra i dicivu: - "O tagliatò', ve' aieccu, ve' che tu vogli dà' sòruma." - "Macaru!" ruspunnivu chigli, i accusì ci la divu i su lacozu. Su muttivunu 'n camminu i chella giuvunotta quannu si s'avivu arrancatu dicivu agli maritu: - "Do' mu portu?" Chigli ci ruspunnivu: - "Chi tu cridi cu si' iè?, iè si' 'nu piccionu" i duvuntavu piccionu, i purtavu la mogli a 'n'atru palazzu.
La dì appressu passavu 'n arrutinu strillennu: - "Chi vo arrutà' curtegli, forbici, arrutì'!"- Ve' aieccu! - ci dicivu chigli giovunottu. - "Che vo' sòruma pu mogli?" - "Dammula, dammula!"; - i ci la divu. Su muttirunu 'n camminu, ma po lu troppu camminà' la bella giovunotta s'arrancava i diciva agli maritu: - "Ma dimmu 'n do' mu porti tu?" - "Do' tu portu? - ruspunnivu gli arrutinu - nu sai tu ca iè si 'nu scheletru?" Cu 'nu mumentu duvuntavu propria cummu 'nu scheletru: ci avevunu rumastu sulamentu gli occhi i gli denti. Camminarunu n'atru 'conu i irunu a 'nu begli palazzu. Chigli giovunottu avivu rumastu solu, i steva sempru a punsà' allu sôru, purchè nun sapeva mai nientu, i dicivu: - "Cumma facci' mo iè? si tunutu tre bellu sôru: la prima, l'ha' spusata a 'nu callalaru, l'autra a 'nu tagliaturu, i l'utima a 'n' arrutinu!"
'Na dì ivu agli caffè, i su steva a magnà' certu nuci; pu sortu passavu 'na femmuna cu purteva vunnennu certi mammocci du creta; i issu cullu scorci dullu noci, tiravu a chella robba i rumpivu 'nu vasu. Andannu chella femmuna ci dicivu: - "Cu nun puzzi rupusà' nu la dì, nu la nottu, si prima nun rutrovi la Margarita bella!" Chigli giuvunottu nun punsevu mancu 'nu 'conu a chella parolu du chella femmuna, i su nu ruivu. S'addormivu i abbogna cu s'arrizzavu, s'assutevu alla siggiola, i abbogna cu ci su luvevu, i pu dì' virità passavu 'nu paru du dì senza putè'tè mai avè' paci. Andannu su rucurdavu chellu parolu du chella femmuna, tozu nu cavagli i su muttivu a viaià'. 
Camminennnu camminennu, vudivu 'nu palazzu, abbussavu, ivu 'n cima, i vudivu la sôru ca avivu datu agli callalaru, i chella ci dicivu: - "Fratrumu bonu mê, iè stongu benu, ma purciò tengu pu maritu 'nu porcu." - "Cummu va chestu? - ci ruspunnivu gli fratru, - Chiamagli!" Chigli porcu accummu vudivu gli quinatu ci facivu 'na mucchia du cumplimentu, ci dicivu commu stevu, i annanzu da partì' ci divu 'na bacchetta i ci dicivu: - "Quinà', si tu servu 'che côsa tu batti 'sta bacchetta, ca mu prusentu iè cu tutti gli pôrci."
Doppu pocu tempu chigli giovunottu partivu. Doppu c'avivu camminatu cinqua se' atru miglia 'ncuntravu 'n' atru palazzu, abbussavu, i 'ndravu, ma cummu vudivu l'atra sôru 'n' atru 'conu su muriva d'allugria: - "Cummu stai?" - ci dicivu - "Eh fratè', ie stognu benu, ma tengu pu maritu 'nu picciunu." - "Ah! chella prima te' 'nu porcu, i chesta nu piccionu, dicivu fra issu: - "Chiamagli" - "Oh! quinatu mè caru - dicivu gli piccionu - commu stai?" - "Malamentu," ci ruspunnivu chigli giovunottu. - "Purchè? Eh! si iè nun rutruvu la bella Margarita mè, nun hai mai pasu: mu sapristi dicia 'n dò' stà?" - "Cammina- ci ruspunnivu gli piccionu - ca la trovi, ma nun tu scuraggì su tu dicunu 'che cosa du malu; è mêgli cu tu togli 'sta bacchetta, accusì si tu servu' 'che cosa, tu la batti, i iè vengu cu tutti li piccionu." I partivu. S'avivu stancu du camminà' quannu truvavu 'n'atru palazzu, abbussavu i ci irunu a raprì'. Cummu ivu 'ncima, rucuniscivu la sôru, la baciavu i ci addummanavu: - "Dimmu propria la verità, cummu tu la passi?" - "Fratumu, a mi nun mu manca nientu, ma pu disgrazia tengu pu maritu 'nu scheletru." Chigli giuvunottu 'ncummunsavu a dicia da issu: - "Mo che mu succeda a mi? iè, sorumuu, lu detti a tre omunu, i mo chella tè' pu maritu 'nu porcu, chell'atra 'nu piccionu, e chesta 'nu scheletru: mu gli vogli propria fa chiamà'!" Andannu cunuscivu chigli scheletru, i cummu issu vudivu i cuniscivu gli quinatu ci dettu 'nu baci, ci cummunsavu a parlà', ma nun su ruggiavu 'n pêdi. Andannu chigli giuvunottu ci dicivu: - "Iè stongu propria accuratu, ca nun possu rutruvà' la bella Margarita mê." - "Quinà'" - ci ruspunnivu gli scheletru - "mu tu tè' da camminà' n'atru begli 'cconu: rutrovi 'nu grossu palazzu, abbussa allocu, i si tu fannu 'che cosa, tu fattulu fà', i vudrai ca tu davunu la Margarita; eccutu, chesta bacchetta, i si tu servu 'che cosa, tu batti 'sta bacchetta ca mu presentu iè. Chistu su rumuttivu a viaià' cu lu tre bacchettu 'n zaccoccia, i dopu du' dì arrivavu a 'nu palazzu begli i 'rossu, abbussavu fortu fortu, i s'affacciavu alla finestra gli garzonu digli patrunu, cu era 'nu magu, i c'addummanavu: - "Chi vo' tu, bon'o'." - "Iè vogli la bella Margarita." - Chigli servitoru lu ivu a dì' agli patronu, i chistu ci dicivu: - "Ràprici, i fammugli munì' 'n cima". Azziccavu, i ivu a 'na bella stanzia 'ndò' steva gli magu, i chistu ci dicivu: "Giuvanò', che vo' tu?" - "Iè vogli' la bella Margarita."
Andannu gli tozu, i gli purtavu a 'na stanzia piena du favu i ci dicivu: - "Si tu gli nottu tu magni tuttu 'stu favu i' tu dongu la bella Margarita" - i dicennu accusì gli runsurravu allocu drentu. Chigli poru giuvunottu nun sapivu accomu fa', i lu favu nun su lu puteva magnà' purchè era 'na stanzia piena, i punsennu punsennu su facivu quasi dì. - I cummu facci mo' iè - dicivu gli giuvunottu - quannu gli magu ve' aieccu i rutrovu tuttu 'stu favu? chigli mu su magna me! Cummu facci mo iè?" - Andannu su rucurdavu chella bacchetta cu ci avivu datu gli quinatu porcu, la battivu i cu 'n mumentu 'ndrarunu 'na mucchia du porci, i cu 'nu mumentu su magnarunu lu favu. Gli magu, la dumanu, quannu ivu, i vudivu chella stanzia vacanta, dicivu a chigli giuvanottu: - "Chestu mo va be', ma te' da munì' 'nsemu cu mecu." - Gli tullivu, gli purtavu a 'n' autra stanzia piena du 'ranu i ci dicivu: - "Prima cu vengu iè', addumanu, tu te' da magnà' tuttu 'stu 'ranu, purchè su no nun tu dongu la bella Margarita." Quannu suntivu chestu, chigli giuvunottu, pu la pavura, su facivu giallu i su muttivu guasimentu a piagna': - "Ieri munirunu gli quinatumu porcu cugli cumpagni a 'iutarmu, ma 'voi chi ci vè'? Prêgli me, do' si capitatu!" Su steva puru pu farsu di, i su rucurdavu dulla bacchetta cu ci avivu datu gli quinatu piccionu, i andannu la battivu, i munirunu cu 'nu mumentu miliunu i miliunu du piccionu, i cu 'nu mumentu su magnarunu tuttu chellu 'ranu. La dumanu gli magu ivu a vudè' si chistu giuvanottu s'avivu magnatu tuttu chillu 'ranu, i cummu vudivu la stanzia vacanta, dicivu da issu: - "Si iè si magu, chistu giuvunottu è magonu!" Andannu gli purtavu alla stanzia dulla bella Margarita, i ci dicivu: - "Giuvunò', i nottu t'addormu culla bella Margarita, ma addumanu iè vogli vudè' 'nu begli vuttaru natu propria i nottu".
Su facivu nottu i su irunu a durmì'. Tutta la santa notti stetturu a punsà' accomu su putivu fà', i la bella Margarita dicivu agli maritu: - "Addumanu quannu gli magu ve' aieccu, i nun trovu lu vuttaru nu' su magna tutt'i du'!" Tunevanu 'na pavura futtuta, e 'meci du durmì' stevunu a punsà' alla criatura. Su steva pu fà' giornu, i chigli giuvunottu dicivu alla bella Margarita: - "Mo cu mu rucordu, Margarita mê, iè tengu 'nu quinatu scheletru!" Tullivu chella bacchetta, la battivu, i ci su prusuntavu gli quinatu. Andannu ci dicivu: - "Sai cu mu succede a mi? Gli magu addumanu vo' truvà aieccu 'na criatura nata i nottu, i pensuci tu a purtarmunu cauduna." Chigli scheletru arriscivu, i arruntravu cu 'nu mumentu cu 'na bella 'uttara nata chella nottu propria: la dettu agli quinatu i su lacozu. La dumanu gli magu tunevu sicuru du nun truvà' la criatura, pu magnarusu la Margarita i gli maritu. Quannu raprivu la porta i vudivu chella criatura 'n bracci alle bella Margarita, gli magu scappavu. Cu 'nu mumentu rustarunu all'aria raperta: gli palazzu sparivu. Cummu su truvarunu accusì sciotu all'aria raperta su muttirunu 'n camminu, i passarunu pu chella porta 'n dò' stevanu maritatu lu sôru, passavu 'n dò steva gli primu palazzu, i nun ci gli truvavu. Mo 'nanzi aieccu i dicivu: "Ci steva gli palazzu du soruma, i mo nun ci stà più!" Tiravu 'nnanzi, i 'do' stevu gli atru palazzu dulla sôru nun ci gli truvavu più, i camminennu passavu pu do' stevu abità' chella sôru cu s'avivu pu maritu gli scheletru, i chigli bêgli palazzu tuttu pitturatu i pînu du personu nu nci steva mancu più. Tuttu sbalurditu tiravu 'nnanzu, i camminennu, camminennu, pianu pianu, arrivarunu a 'nu paisu, su furmarunu allocu pu vudè' tuttu, i mentru la bella Margarita 'mbracciettu cugli sposu aggirevu pullu vii digli paisu la racunuscirunu, i dicivunu tutti ch'era la figlia dugli arrè'. Cummu gli arrè' sapivu chestu ci ivu arriscì' 'ncontru, la rucunuscivu doppu quasi unnici agni cu ci l'avivu arrubbata gli magu. Facivu fa' 'nu pranzu 'rossu, i addummanavu agli giuvunottu cummu avivu fattu. Chistu ci raccuntavu tuttu gli fattu i su rumuttivu 'n viai'. Doppu 'na dì arrivavu a 'n' atru paisu i truvavu la prima sôra cu ieva 'mbracciettu cugli arrè. Rustavu cummu 'nu 'mbucillu a vudè' chella maraviglia. Ivu a 'n'atru paisu i truvavu l'atra sôra pu mogli du gli arrè, ivu a 'n'atru paisu i truvavu l'utima sôra puru pu mogli agli arrè. Andannu, tuttu mesu pazzu, rumunivu arretu i su nu ivu alla casa dulla mogli, chigli arrè su murivu, i issu fu fattu arrè.

Una signora fata aveva tre figlie femmine e un maschio. Prima di morire chiamò il figlio maschio e gli disse:
- Figlio mio, ora io muoio e lascio tutto a te, ma devi far sposare queste tue sorelle con i primi che passano di qui. Quando le avrai accasate, anche tu ti sposerai.
La madre morì e il giorno dopo passò da quelle parti un calderaio, e quando lui lo sentì che strillava: "Il calderaio!" si disse: "Ora mi tocca dare mia sorella a un calderaio! Mah! Devo fare quel che mi ha detto mia madre."
Pensa e ripensa, lo chiamò:
- Buon calderaio, la vuoi prendere mia sorella?
- Sì, sì, - rispose il calderaio. La prese e si mise in cammino.
Quando quella povera giovane fu stanca di camminare, disse al marito:
- Dove mi porti?
- Chi ti credi che io sia? io sono un porco! - rispose il marito, e detto fatto si trasformò in porco.
Il giorno dopo passò un legnaiolo che andava strillando per via:
- Oh! Chi ha legna da tagliare?
Il giovane pensava: "La prima l'ho data a un calderaio, e questa mi tocca darla a un taglialegna".
Si affacciò alla finestra e gli disse:
- O taglialegna, vieni qua, che ti voglio dare mia sorella.
- Magari! - rispose quello, e così lui gliela diede e l'altro se la prese.
Si misero in cammino e la giovane dopo un po' cominciò ad arrancare e disse al marito:
- Dove mi porti?
E lui le rispose:
- Chi ti credi che io sia? io sono un piccione!
Detto fatto si trasformò in un piccione, e portò la moglie in un altro palazzo.
Il giorno dopo passava un arrotino, strillando:
- Chi ha coltelli e forbici da arrotare? Arrotino!
- Vieni qua! - gli disse quel giovane, - la vorresti mia sorella per moglie?
- Dammela, dammela! - e lui gliela diede.
Si misero in cammino, ma quando era ormai troppo tempo che camminavano, la bella giovane arrancando disse al marito:
- Ma dimmi, tu dove mi porti?
- Dove ti porto? - rispose l'arrotino - non lo sai tu che io sono uno scheletro?
E in un batter d'occhio diventò proprio come uno scheletro, gli erano rimasti solo i denti e gli occhi.
Camminarono un altro po' e poi arrivarono a un bel palazzo.
Il giovane era rimasto solo solo, e non faceva altro che pensare alle sorelle, perché non aveva più avuto nemmeno una notizia, e diceva:
- E io ora come posso fare? Avevo tre sorelle belle: la prima l'ho maritata a un calderaio, l'altra a un taglialegna e l'ultima a un arrotino!
Un giorno andò al caffè, e stava mangiando un po' di noci, quandò per caso passò da quelle parti una donna che portava al mercato dei bambocci di creta, e lui, tirando i gusci di noce sulla sua mercanzia le ruppe un vaso.
Allora la donna gli disse:
- Che tu non trovi più riposo né di giorno né di notte finché non ritrovi la Margarita bella!
Il giovinotto non fece caso né poco né punto alle parole che gli aveva detto la donna, e se ne tornò a casa.
Ma quando si mise a letto si dovette rialzare, e quando si sedette su una seggiola gli toccò rimettersi in piedi, e a dire il vero passò due giorni senza poter mai trovare riposo. Allora si ricordò delle parole della donna: prese un cavallo e si mise in cammino.
Cammina e cammina, vide un palazzo, bussò, arrivò in cima, e vide la sorella che aveva dato al calderaio. Lei gli disse:
- Caro fratello mio, io sto bene, però ho un porco per marito.
- Come è possibile? - le chiese il fratello, - chiamalo!
Il porco vedendo il cognato gli fece tanti complimenti, gli chiese come stava, e prima di partire gli diede una bacchetta, con queste parole:
- Cognato, se hai bisogno di qualcosa batti questa bacchetta, e sarò da te con tutti i porci.
Dopo un po' di tempo il giovane partì, e quando ebbe camminato per altre cinque o sei miglia, si trovò davanti a un altro palazzo, bussò, entrò, e quando trovò l'altra sua sorella per poco non morì di contentezza.
- Come stai? - le chiese.
- Eh, fratello, io sto bene, ma ho un piccione per marito.
"Ah! quella di prima ha un porco, e questa un piccione," disse fra sé e sé.
- Chiamalo!
- Oh! mio caro cognato, - disse il piccione, - come stai?
- Male, - gli rispose il giovinotto.
- Perché?
- Eh, se non ritrovo la Margarita mia, non ho mai riposo: mi sapresti dire dove si trova?
- Cammina, - gli rispose il piccione, - che la troverai, ma non ti scoraggiare se ti dicono qualcosa di male; è meglio che porti con te questa bacchetta, così, se ti serve qualcosa, tu la batti, e io sarò da te con tutti i piccioni.
E partì. Era stanco per il cammino quando trovò un altro palazzo, bussò e vennero ad aprirgli. Quando arrivò in cima, riconobbe la sorella, la baciò e le chiese:
- Dimmi proprio la verità, come te la passi?
- Fratello mio, a me non mi manca nulla, ma per disgrazia ho uno scheletro per marito.
Il giovinotto cominciò a dire fra sé e sé: "Ma che cosa mi succede? io, le mie sorelle, le ho date a tre uomini, e una ha un porco per marito, un'altra un piccione, e questa uno scheletro: voglio proprio farmelo chiamare!".
E così conobbe lo scheletro, e lui appena vide e riconobbe il cognato gli diede tanti baci e cominciò a parlargli, lui però non si reggeva in piedi.
Allora il giovinotto gli disse:
- Sono proprio disperato, perché non riesco a ritrovare la bella Margarita mia.
- Cognato, - gli rispose lo scheletro, - ora tu hai da camminare ancora un bel po': quando troverai un grande palazzo, bussa al suo portone, e qualunque cosa ti facciano fare, tu falla, e vedrai che ti daranno la Margarita; eccoti questa bacchetta: se hai bisogno di qualcosa, batti questa bacchetta e io sarò da te.
Si rimise in viaggio con le tre bacchette in saccoccia, e quando arrivò a un gran bel balazzo bussò forte forte, e si affacciò alla finestra il garzone del proprietario, che era un mago. Gli domandò:
- Che vuoi tu, buon uomo?
- Io voglio la bella Margarita.
Il servitore andò a dirlo al padrone, e lui disse:
- Aprigli, e fammelo venire quassù.
Entrò, e salì in una bella stanza dove c'era il mago, che gli disse:
- Giovinotto, tu che vuoi?
- Io voglio la bella Margarita.
Allora lo prese, lo portò in una stanza piena di fave, e gli disse:
- Se tu stanotte ti mangi tutte queste fave ti do la bella Margarita, - e così dicendo ce lo chiuse dentro.
Il povero giovinotto non sapeva come fare, e le fave non le poteva mangiare perché ne era piena tutta la stanza, e pensa e ripensa ormai stava per venire il giorno.
- E ora come faccio? - si diceva il giovane, - quando il mago torna qui e ritrova tutte queste fave? lui mangia me! E ora come faccio?"
Allora si ricordò della bacchetta che gli aveva dato il cognato porco, la batté e detto fatto entrò un gran numero di porci, e in un batter d'occhio si mangiarono tutte le fave.
Quando il giorno dopo venne il mago, e vide la stanza vuota, disse a quel giovinotto:
- Questo per ora va bene, ma devi venire con me.
Lo prese, lo portò in un'altra stanza piena di grano e gli disse:
- Domani, prima che io venga, dovrai aver mangiato tutto questo grano, perché sennò non ti darò la bella Margarita.
A sentire queste parole, quel  giovinotto diventò giallo per la paura e si mise quasi a piangere:
- Ieri vennero il mio cognato porco con i suoi compagni ad aiutarmi, e ora chi ci verrà? Povero me, dove sono finito!
Anche stavolta si stava quasi facendo giorno, quando si ricordò della bacchetta che gli aveva dato il cognato piccione, e allora la batté, e detto fatto arrivarono milioni e milioni di piccioni, e in un batter d'occhio si mangiarono tutto il grano.
L'indomani il mago andò a vedere se questo giovinotto aveva mangiato tutto il grano, e quando vide la stanza vuota, disse fra sé e sé. "Se io sono mago, questo giovinotto è magone!"
Lo prese e lo portò nella stanza della bella Margarita, e gli disse:
- Giovinotto, stanotte ti faccio dormire con la bella Margarita, ma domani voglio vedere un bel marmocchio nato proprio nella notte.
Si fece buio e andarono a dormire. Passarono tutta la santa notte a pensare a come potevano fare, e la bella Margarita diceva al marito:
- Domani quando il mago viene qua e non trova il marmocchio ci mangia tutti e due!
Avevano una paura fottuta, e invece di dormire pensavano alla creatura.
Quando stava per farsi giorno, il giovane disse alla bella Margarita:
- Ora che mi ricordo, Margarita mia, io ho un cognato scheletro!
Prese la bacchetta, la batté, e detto fatto gli si presentò il cognato.
Allora lui gli disse:
- Sai a me che mi succede? Il mago domani vuol trovare qui una creatura nata nella notte, pensaci tu a portarmene una.
Lo scheletro uscì, e ritornò in un batter d'occhio con un bel marmocchio nato proprio quella notte: lo diede al cognato e lui lo prese.
L'indomani il mago, sicuro di non trovare la creatura, tornò per mangiarsi la Margarita e il marito. Quando riaprì la porta e vide la creatura fra le braccia della bella Margarita, il mago se la diede a gambe. In un batter d'occhio si trovarono all'aria aperta: il palazzo era scomparso.
Appena si trovarono liberi e all'aria aperta, si misero in cammino, e passarono dalle parti dove si trovavano le sorelle sposate, arrivarono dove si trovava il primo palazzo, e non trovarono nulla. Allora lui disse:
- Qua c'era il palazzo di mia sorella, e ora non c'è più!
Andarono avanti, dove si trovava il palazzo dell'altra sorella, e non lo ritrovarono, e continuando il loro cammino passarono da dove abitava la sorella che aveva lo scheletro per marito, e quel bel palazzo tutto dipinto e pieno di gente era sparito.
Tutti sbalorditi proseguirono il loro viaggio, e cammina cammina, pian piano arrivarono un paese, e si fermarono per vederlo tutto. Mentre la bella Margarita passeggiava per le vie del paese a braccetto al suo sposo, fu riconosciuta, e tutta le gente diceva che era la figlia del re.
Appena il re lo venne a sapere, uscì dal palazzo per andarle andò incontro, e subito la riconobbe, quasi undici anni dopo che il mago gliel'aveva rubata.
Allora fece preparare un grande pranzo, e chiese al giovinotto come aveva fatto. Lui gli raccontò tutto per filo e per segno, e poi si rimisero in cammino. Dopo un giorno arrivarono in un altro paese, dove trovarono la prima sorella che passeggiava a braccetto con il re. Restarono allocchiti a vedere quella meraviglia. Andarono in un altro paese e trovarono l'altra sorella sposa del re, in un altro paese ancora trovarono l'ultima sorella anche lei moglie del re.
E allora, quasi pazzi di gioia, tornarono indietro alla città della moglie, poi il re padre morì, e il giovinotto fu incoronato re.
   

Cammina e cammina, vide un palazzo...
         
___________________________________________
TESTO

Curiosità popolari tradizionali pubblicate per cura di Giuseppe Pitrè. Volume X. Saggio di novelline, canti ed usanze popolari della Ciociaria, per cura del dott. Giovanni Targioni-Tozzetti; Palermo 1891
Raccontata da Fausta Giudici, detta Ciuccutella. http://www.centrostudirpinia.it/; consultato il 27 agosto 2011.
___________________________________________
TRADUZIONE © Adalinda Gasparini 2010.
___________________________________________

IMMAGINE Warwick Goble: Giambattista Basile. Stories from the Pentamerone. E. F. Strange, editor. Warwick Goble, illustrator. London: Macmillan & Co. 1911. Tratto da https://carezia.org/category/fabulas/; ultimo accesso 02/09/18.
______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________
Fabulando. Carta fiabesca della successione

Vedi questa fiaba anche in formato e-book con altre note. © Adalinda Gasparini
Online dal 10 January 2007
Ultima modifica 29 giugno 2021