ADALINDA GASPARINI              PSICOANALISI E FAVOLE

FIABE ITALIANE ANTICHE, REGIONALI E ALLOGLOTTE

VIOLETTA

ROMANES (ABRUZZESE)
s.d.
VIOLETTA

TRADUZIONE ITALIANA
s.d.

Ačésn ni furá ni kağó ka senel ni ča. I rumní amulísn ta čensn bi ker a čésn andré ni bosk, andré ni píkkol kapánn. U kağó bi ta ğeven bi ta xan, ağá lesn li faš de kašt ta ğa bekenésnel kulá xadé ta kerésn akenénsnappeng i spesarél ta xansn. Ni devés taré kalá, kavá kağó aštiel ta ğalappeng pe kašt. Mentr ta perésn arrakiá ni murtáie sunaká.
Kua murtáie asené tar u re presó li čor čuriensenálleskl ta našaiél a drom a drom, kavá kağó arrakiál ta čjal andré li kašt.
Kuañd ağeló ki kavá keruró piñállak I ča:
- Arrivián a mur dat!
- Eo jo.
Ta piñállak pašénde ki ča:
- Arrakióm kavá murtáie na siñém avékkie čruré, kaná siñém bravalé.
- Ta mbé - piñá i ča. - Ğa bekenél ku refč.
Piñá u kağó:
- Inná ağá addál ku re. Šundé a ta, tu ta ningerésl ku re jov appenél attúk akiál: “U murtaíe así šuar ta baró ma ammankénel u pištéll: tu u pištéll na nettì mur dat”.
- Inná - piñá jov - ti ğa ningerál ku re.
- Va ben - appiñá - ğa.
C’era una volta un kağó che aveva una figlia. La moglie era morta e si trovavano senza casa, stavano in mezzo a un bosco in una piccola capanna. Il kağó per vivere, per mangiare, andava a fare la legna e la vendeva, con quei soldi che faceva si comprava da mangiare. Un giorno di questi, quel kağó si alza e va a far legna. Mentre camminava trovò un mortaio d’oro.
Questo mortaio era del re ed i ladri glielo avevano rubato e l’avevano perso strada facendo, questo kağó lo trova e lo mette in mezzo alla legna.
Quando torna a casa, la figlia gli dà il benvenuto ed il padre le dice:
- Ho trovato questo mortaio, non siamo più poveri, ora siamo ricchi.
- Bene – disse la figlia – vallo a vendere all’orefice.
- No – risponde il padre – vado a darlo al re.
- Ascolta papà – dice la figlia – se tu lo porti dal re, lui ti dirà che il mortaio è bello ma che manca il pestello. Tu il pestello non ce l’hai, o padre.
Ma il padre non l’ascoltò ed andò ugualmente dal re.
I matin kavá kağó aštiél attnépp ta ğaláppeng; appriá, appriá ta ğiló ki kavá kaštéllo tar u re. Kaná li sentenéll ma fríkkanénsenel avrí ta piñállesk:
- U so kammés?” Ta jov appiñá: “Ti vakerá xalangí ku re”.
Abbašiaie u kampanéll ta:
- Šunde re, ačel ni persón ta ma vakerét a tut.
- Va ben - appiñá - muk sainél ta muk vel upré.
Kavá kağó giló upré ta piñá:
- Lačó devés oh re - imé šinóm ni čoruró, ačav imé ta i mer ča. I mer ča ačel andré kuiá kasétt, imé ağióm pe kašt ta rakkiómm kavá murtáie. Sekkóm asiñómm čoruró ma ningriomáttukl a tut bi ta desm čumenákkie.
- Šundé - appiñállesk u re - u murtáie así baró ta šukuár peró ammankénel u pištéll.
U kağó addiñápp ni dab andró širó ta piñá: "Allór asenél akkríss i mer ča ta me na ma xalióml."
U re pašénde ku kağó apiñá:
- Kaná ti penesámmang presó addiñánd kuiá dap andró širó? Ta na penesámmangl ačinávattuk u širó.
- Šundé re - piñá u kağó - me sim me ča joj appiñámmang: ğa bekenél u murtáie ku refč ta me ma ningriomáttukl a tut aká lu štess. Li lav ka appiñámmang itú, ta mankénel u pištéll appiñámmangl apáng mer čá.
- Šundé - appiñá u re - kalá así ni butí de xadé, ningerél kua čel i tre ča ta xan ta pién, u murtáie mu čel aká ta tu tašá matín ti avelámmang aká i tre ča no akišté ta na appiéd, na čalí ta na diun, na nangí ta nemmén juraddí, no rat ta no devés.
Il mattino quel kağó si alza, si lava e se ne va; camminò tanto finché arrivò al castello del re. Le sentinelle volevano buttarlo fuori e gli chiesero che cosa voleva. E il kağó disse:
- Devo parlare con il re.
Le sentinelle hanno suonato il campanello ed hanno riferito la cosa al re. Il re rispose:
- Fatelo salire.
Il kağó salì, salutò il re e disse:
- Io sono un povero uomo e ho una figlia; mentre lei era a casa, io sono andato a fare la legna e ho trovato questo mortaio. Siccome sono povero ho voluto potarlo a te perché tu mi dia qualcosa.
- Ascolta – rispose il re – il mortaio è bello, ma manca il pestello.
Il kağó si dà un colpo in testa e dice fra sé: “Allora aveva ragione mia figlia e non ho voluto capire”.
Il re si avvicina al kağó e dice:
- Ora mi devi dire perché ti sei dato quel colpo in testa.
E il kağó rispose:
- Ascolta, o re, io ho una figlia che mi ha detto di andare a vendere il mortaio all’orefice, ma io te l’ho voluto portare lo stesso. Le parole che mi hai detto tu, me le aveva già dette mia figlia.
- Ascolta – disse il re – qui ci sono un po’ di soldi, va’ dove c’è tua figlia, bevete, mangiate, il mortaio lasciamelo e tu domani mattina fai venire qui tua figlia non a piedi e non a cavallo, né sazia né digiuna, né nuda né vestita, né di giorno né di notte.
U kağó ağílóppeng ruendó kua čel i ča ta piñá:
- Ah mer ča perdunenemm imé na xaliómm kua ta piñánammang so piñáttuk u re? Appiñá i laklí, appiñámmang ka kammét akó: tašá itú ti ğas no nangí ta nemmén juraddí, no nakišté ta no appiéd, no rat ta no devés, no bi ta xas ta nemmén calí.
- Na matraša - piñá i ča - ğa kennámmang ni matáss de tav ningerámmang ni brakí ki li šing.
Sa i sand rat u dat ašuésn ta joj pašénde ku jag ku unčinét akriáppeng ni zoxurí. No rat ta no devés ačá li čangá partuprál ki li šing tar i brakí ta aprisintiñá ku re kuiá ret, ni kaštañ andró mu paš andré ta paš avrí. Kavá re sar adekkiál aliá taričelločč “Madonna” appiñá “kajá si but issje”.
Allor appiñállak u re:
- Šundé itú sar karéšt? Ta joj appiñá, so dispiačennét ta me axulesavátt? Sa kuá ta desederénes ta sa kuá ta kammés akeraváttukl imé peró kuá ta keráv imé na  tenterésenet. Axálian Violétta?
Allór abbučaié ta karém apáng ku dat. Ku dat addiñéll ni pošt ta xal ta piél, insómm bi ta lavurénesn but allésn le xadé. Kaiá Violétta aspusiñá.

Il kağó se ne tornò piangendo dalla figlia e le disse:
- O figlia, scusami se non ho capito quello che mi hai detto, ora il re vuole che tu domani ti presenti da lui né nuda né vestita, né sazia né digiuna, né di giorno né di notte, non a cavallo né a piedi.
- Non ti preoccupare – rispose la figlia – vammi a comperare una matassa di spago e portami una pecora con le corna.
Per tutta la notte, mentre il padre dormiva, Violetta, vicino al fuoco, si cucì un vestito. Né di giorno né di notte, si mise con le gambe sulle corna della pecora e si presentò al re con quella rete, una castagna nella bocca, metà dentro e metà fuori. Il re come la vide rimase di stucco e pensò: “Madonna, questa è molto furba!”, e le chiese:
- Tu come ti chiami?
E lei rispose:
- Violetta.
E lui:
- Ti dispiacerebbe sposarmi? Tutto quello che vorrai te lo procurerò, ma non ti devi interessare di quello che faccio io, hai capito?
Allora hanno mandato a chiamare il padre. Al padre hanno dato un posto, da mangiare, da bere ed i soldi senza bisogno che lavorasse. E così Violetta si sposò.
Ni devés tarí kalá ni kağó asené ni nerkát, aningrijá ni xarní kabbiní. Sa u vend kavá kağó addiñáll i kaín, ngi varruró ta na désen ta xal ki li čavé bi ta désen ta xal ki karní, bi ta senel u fururó palále. Kaná appandi ñál, pašénde ki ni tráin aliá ta faččiñapp u re.
Mentr ka kavá kağó ta ğa kerél i spes afjeñápp i xarní. Kaná kuánd arrivéle li kağé ta tarí xarní akkursenépp u kağó tar u traín appiñá:
- Dik ke u fururó así meró presó afijeñápp u traín.
Inveč u kağó tar u xarní appiñá:
- Inná kavá si meró, mé na diñómm ta xal ki mer čavé bi ta dat a xal ki xarní bi ta kerelámmang u fururó.
- Va ben - appiñá - ğá pučás ku re ku kon addél akrís aleláppeng u fururó.
U re česn ki finéštr.Ta piñá kiál u kağó:
- Imé pandiñómm i xarní pašénde ku u tráin ta fijeñápp. Appiñá kial u re:
- Ta rakkiál pašénde ku u traín vuol dir ke afijeñápp u traín.

Un giorno di questi un kağó andò al mercato e portò con sé un’asina incinta. Per tutto l’inverno questo kağó aveva dato all’asina il fieno e un po’ di farina, non dava da mangiare ai figli per dare da mangiare all’asina, affinché avesse il puledrino. Aveva legato l’asina vicino ad un carretto e se ne era andato a fare la spesa, ma nel frattempo l’asina aveva partorito.
Mentre il kağó, che possedeva l’asina, stava tornando, accorse il kağó del carretto e disse:
- Guarda che il puledro è mio perché l’ha partorito il carretto.
E il kağó dell’asina rispondeva:
- No, è mio, io non ho dato da mangiare ai miei figli per darlo all’asina perché mi facesse il puledrino.
- Va bene, andiamo a chiederlo al re, chi prende la ragione si tiene il puledro.
Il re era alla finestra ed a lui così si rivolse il kağó dell’asina:
- Io ho legato l’asina vicino al carretto e quella ha partorito.
Rispose il re:
- Se è stato trovato sotto il carretto, vuol dire che l'ha partorito il carretto.
Violétta ašuná sakkn butí ta akriá sar na xavél. Devés palále Violétta uavér jek akkariá u kağó tar i xarní ta piñállesk:
- Sundé tu tašá matín lel ni ret, telál ki fiñéštr mengr ače u prat tu kerés find ka les u macó ta fačenépp i mru rom ta penél akiál: “A villáno villáno kuand mai u prat addél u mačó?” tu respondenes: “Ta kuánd mai li tráin kerén čavé?” Axalián kuá ta penaváttuk? Ta na puká ka penaváttukl imé.
U devés palále u kağó ağiló ta lel u ret ta ğa lesn u mačó. Addiñá u temp finke affaceñépp u re ağásn aglé ta palé.  André kuá muménd u re affaciñápp ta piñállesk:
- Oh villáno villáno, kuand mai u prat ninğavél u mačó?
- E kuánd mai li tráin akerén li čavé?
- Kaná val upré - appiñá u re - ti penesámmang kon appiñéttuk kalá lav, šundé o penesámmang kon appiñéttuk kalá lav o čenaváttuk u širó.
U čóro kağó ačiál kostrétt ta ti pu kaiá:
- Piñámmangl Violétta, tri rumní.
U re karía ku kağó tar u traín ta piñá:
- Tu le kavá pullédr tar del ku kağó ka sil i xarní. Tu ğa tuk ta spiččiñátt.

Violetta ascoltò tutto, ma fece finta di non capire. Il giorno dopo Violetta fece chiamare ancora una volta richiamare il kağó dell’asina e gli disse:
- Tu domani mattina prendi una rete, sotto la mia finestra c’è un prato, tu fai finta di prendere i pesci. Si affaccerà mio marito e ti dirà: “Villano, villano, quando mai il prato dà i pesci?” E tu risponderai: “E quando mail il carretto fa i figli?” Hai capito quel che ti ho detto? Non devi dire che te l’ho detto io.
Il giorno dopo il kağó andò a prendere la rete e andò a prendere i pesci nel prato. Aspettava che il re passasse andando avanti e indietro. Ad un certo momento il re si affacciò e gli disse:
- O villano, villano, quando mai il prato dà i pesci?
- E quando mai – rispose il contadino – il carretto fa i figli?
- Ora vieni su – disse il re – mi devi dire chi ti ha detto queste parole, altrimenti ti faccio tagliare la testa.
Il povero kağó dovette parlare e disse:
- Me le ha dette Violetta, tua moglie.
Il re ha fatto chiamare il kağó del carretto e ha detto:
- Tu prendi questo puledro e dallo al kağó che ha l’asina. E tu vattene, sbrigati.
U re ağál kuá čel i rumní ta peñélallak:
- Sundé Violétta léttuk i butí kiú preziós tar i vit tirí ta ğá tuk tar meró.
- Jo - appiñá - me ğávammang peró prim ti kerás ni fešt barí ta ti xas ta ti piás presó así l’últim devés ka me ačáv aká.
 Kavá laklí allél du bottíe de špumánt ta čiá ni sunnífer andré bi ta suél. Dop ta xaié ta pié kavá re ačiápp ta suél, Violétta akkariá ki li kukkiér:
- Ningerénammang ni korróz terrasei ki ott grašt alliáppeng ku re čall andré ki karróz ta ningriáppeng andró bošk kuá česn joj.
Jov asuésn ta dop but kor aččangaiápp. Ašunésn bašené, balé, gureveniá ta giavénsn, ašunésn sa le rémur tar li anemál.
- Sundé - appiñá - kon aningriámammand aká?
- Sar u kon aningriátt aká! - appiñá Violétta - Šundé tu piñán kavá: le tuk ni butí kiú preziós tar i vit tirí, i butí kiú preziós siñán kuntént?
- Jo!

Il re poi va dalla moglie e le dice:
- Senti Violetta, prenditi la cosa più preziosa e vattene dalla mia casa.
- Ve bene – rispose Violetta – me ne vado, però prima devi fare una grande festa per l’ultimo giorno che io sono qua.
Questa ragazza prende due bottiglie di spumante e ci mette dentro un sonnifero. Così, dopo aver mangiato e bevuto, il re si mette a dormire. Allora Violetta chiama i cocchieri e dice:
- Portatemi una carrozza con sette cavalli, prendete il re e mettetecelo dentro e portateci in mezzo al bosco dove stavo io.
Il re dormiva e dopo molte ore si svegliava. Sentiva il verso del gallo, del maiale, della mucca e di tutti gli animali.
- Chi mi ha portato qua? – ha chiesto.
- Come chi ti ha portato qua? – rispose Violetta – tu hai detto che mi dovevo prendere la cosa più preziosa della mia vita e la cosa più preziosa sei tu. Per questo ti ho portato qua, non sei contento?
- Sì – rispose il re.

Abbračiñépp ačumediñépp ammánd adiñémm ni laští ta čav aká. Così si abbracciano e si baciano, e a me hanno dato un calcio e per questo sono qua. RIFERIMENTI E NOTE
_______________________________________

TESTO E TRADUZIONE ITALIANA

Violétta, in: Giuseppina Cerelli, Maria Di Rocco, Aurelio Di Rocco, Rom abruzzesi. A cura di Francesca Manna. Supervisione linguistica di Giulio Soravia. Appendice storico-linguistica di Angelo Arlati. Milano: Opera Nomadi Sezione di Milano [sd]. Pp. 9-13
Si sono modificati i segni di interpunzione nei testi per facilitare il confronto fra traduzione e originale.

_______________________________________
IMMAGINE Edmund Dulac,
https://en.wikisource.org/wiki/Edmund_Dulac's_picture-book_for_the_French_Red_Cross, ultimo accesso 7 maggio 2024
_________________________________________

FABULANDO
CARTA FIABESCA DELLA SUCCESSIONE
Vedi anche l'e-book di questa fiaba con varie note sul tema.
© Adalinda Gasparini
Pagina online dal 05/02/2017
Ultima modifica:  aprile 2024